Cryptosporidium utbrott (Sverige december 2023)

Lyssna

Utbrottet är över. Utredningen om ökningen av inhemskt smittade fall av den nya subtypsfamiljen och subtypen Cryptosporidium parvum IIγA11avslutas. Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och berörda smittskyddsenheter har tillsammans utrett utbrottet.

2024-02-16

Sextio personer som insjuknade med cryptosporidiuminfektion mellan 15 och 31 december bedöms ha ingått i utbrottet. Fallen återfanns i 13 olika regioner, flest fall hade Jönköping (23 fall) och Halland (14 fall). Bland fallen var medianåldern 44 år (16-81 år), 48 procent var mellan 20-59 år och majoriteten var kvinnor (73 %). Typningsresultat visade att majoriteten av de typade var smittade av samma art och subtyp, Cryptosporidium parvum IIγA11, en subtypsfamilj och subtyp som inte påvisats tidigare. Även andra subtyper av Cryptosporidium parvum påvisades och dessa räknades inte som utbrottsfall.

Som en del i utredningen gjordes en fall-kontrollstudie, med enkätsvar från 38 misstänkta och bekräftade utbrottsfall och 368 kontroller. Analysen visade att det var vanligare (statistiskt säkerställd skillnad) att fallen hade ätit från salladsbar i butik jämfört med kontroller, och bland de olika rätterna i salladsbaren identifierades grönkålssallad som den troligaste smittkällan.

Eftersom utbrottet snabbt klingade av är bedömningen att det var en enskild leverans av kontaminerad grönkål som orsakade utbrottet. Ingen mikrobiologisk analys av grönkål har genomförts.

Figur 2024-02-16. Antal rapporterade fall av cryptosporidiuminfektion per dag för insjuknande (om insjukningsdatum saknas visas provtagningsdatum).

Flest fall insjuknade under perioden 19-27 december, även de bekräftade fallen med subtyp Cryptosporidium parvum IIγA11 innefattas i perioden

2024-01-26

Sedan den 15 december 2023 har 76 sjukdomsfall av cryptosporidiuminfektion smittade i Sverige. Sjukdomsfallen har rapporterats från 14 regioner, flest från Halland och Jönköping. Typning av 16 prover från utbrottsperioden visade att 13 tillhör samma typ av Cryptosporidium spp. vilket tyder på att sjukdomsfallen har en gemensam smittkälla. Tre av proverna hade en annan typ av Cryptosporidium och bedöms inte vara en del detta utbrott. Av utbrottsfallen är 73 procent kvinnor, medianåldern är 41 år och 81 procent är i åldersgruppen 20-59 år. Utifrån tillgängliga data insjuknade det senaste utbrottssfallet den 19 januari (se figur 2024-01-26).

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett färskt livsmedel som inte längre finns i butik.

Antal rapporterade utbrottsfall (n=73) (se figur 2024-01-26) av cryptosporidiuminfektion per dag för insjuknande (om insjukningsdatum saknas visas provtagningsdatum), smittade i Sverige eller med okänt smittland december 2023-januari 2024. Fall typade till gemensam typ visas som bekräftade fall och övriga fall visas som misstänkta.

Figur 2024-01-26. Antal rapporterade utbrottsfall (n=73) av cryptosporidiuminfektion per dag för insjuknande december 2023-januari 2024.

Stapeldiagrammet visar att flest fall insjuknade mellan 19-27 december och inkluderar de 13 typade fallen med samma subtyp.

2024-01-18

Sedan den 15 december 2023 har 68 personer från 14 regioner rapporterats smittade med Cryptosporidium i Sverige. De flesta sjukdomsfallen är från Halland och Jönköping. Av sjukdomsfallen är 72 procent kvinnor, medelåldern är 41 år och 79 procent är i åldersgruppen 21- 60 år. Utifrån tillgängliga data insjuknade det senaste sjukdomsfallet den 3 januari (se figur). Typning av ett urval av prover visar att 13 av 18 tillhör samma typ av Cryptosporidium vilket tyder på att sjukdomsfallen har en gemensam smittkälla.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett färskt livsmedel. Information om vad utbrottsfallen har ätit innan insjuknandet sker via intervjuer och insamling av enkäter. Svaren jämförs sedan mot vad personer i en frisk jämförelsegrupp anger att de har ätit för att bedöma om det finns livsmedel som utbrottsfallen har ätit i högre utsträckning än jämförelsegruppen.

Figur 1 visar antal rapporterade fall (n=68) av cryptosporidios per dag för insjuknande smittade i Sverige eller med okänt smittland december 2023-januari 2024. Om insjukningsdatum saknas visas provtagningsdatum.

Figur 2024-01-18. Antal rapporterade fall (n=68) av cryptosporidios per dag för insjuknande.

Stapeldiagrammet visar att flest fall insjuknat mellan 19-26 december. Från 1 januari fram till 15 januari har ett fåtal fall rapporterats..