Hepatit A (Europa, 2016–2018)

Lyssna

Utbrottet är över. Mellan 2016 och 2018 utreddes ett utbrott av hepatit A i Europa som var kopplat till sexuell smitta.

Kompletterande information, november 2019

Under september 2018 rapporterades ytterligare ett fall av hepatit A i Sverige som kunde kopplas till utbrottet, men därefter och fram till och med nov 2019 har inga fler fall identifierats i landet.

19 september 2018

Sedan sommaren 2016 pågår ett utbrott av hepatit A i Europa orsakat av tre utbrottsstammar av hepatit A virus genotyp IA. Utbrottet hade sin topp med flest antal rapporterade fall (510) i mars 2017 och sedan juli samma år har antalet bekräftade fall minskat rejält. Enligt den senaste uppdateringen från European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) tillkommer fortfarande nya fall vilket tyder på att de olika utbrottsstammarna fortsätter att cirkulera i Europa om än i minskad omfattning. Hittills har 4 475 fall rapporterats från 22 europeiska länder. Majoriteten av de som smittats i utbrottet är vuxna män.

I Sverige är det 31 personer, varav 27 män och fyra kvinnor, som tillhör utbrottet. Medianåldern är 41 år och det senaste fallet insjuknade i maj 2018 (se figur). Majoriteten av fallen har smittats utomlands, framför allt i Spanien. Av de sex fallen som smittats i Sverige är två sekundärfall.

Av de tre cirkulerande utbrottsstammarna av hepatit A virus genotyp IA har 14 svenska fall utbrottsstammen RIVM-HAV16-090 (rapporterades först av Nederländerna i oktober 2016), 13 fall har VRD_521_2016 (rapporterades först av Storbritannien i december 2016) och fyra har V16-25801 (rapporterades först av Tyskland i januari 2017).

Då utbrottet inte är helt över i Europa kan det finnas möjlighet att enstaka nya fall i Sverige kan tillkomma.

Figur 2018-09-19. Antalet svenska hepatit A fall i det europeiska utbrottet per insjukningsmånad och år, mars 2016-maj 2018 (n=31).

Antalet svenska hepatit A fall i det europeiska utbrottet per insjukningsmånad och år, mars 2016-maj 2018 (n=31), 180918

25 april 2018

Sedan juni 2016 har 4 101 bekräftade utbrottsfall av hepatit A rapporterats från 22 europeiska länder. Fortfarande är majoriteten av de som smittats vuxna män. Även om antalet rapporterade fall i Europa minskat rejält sedan sommaren 2017 så fortsätter nya fall att tillkomma.

I Sverige är det hittills 29 personer, varav 25 män och fyra kvinnor, som tillhör utbrotten. Medianåldern är 42 år och det senaste fallet insjuknade i mars 2018. Majoriteten av fallen har smittats utomlands, framför allt i Spanien.

Figur 2018-04-25. Svenska hepatit A-fall i de europeiska utbrotten, mars 2016‒mars 2016 (n=29).

Svenska hepatit A-fall 2016-2018

6 oktober 2017

Sedan juni 2016 har 2 873 bekräftade utbrottsfall av hepatit A rapporterats från 20 europeiska länder. Majoriteten av de som smittats är män och 76 % tillhör gruppen män som har sex med män. Flest antal fall rapporterades i mars men nya fall fortsätter att tillkomma. De bekräftade fallen är sannolikt en underskattning av utbrottens egentliga omfattning, då endast en mindre andel av alla hepatit A fall typas. Trots att ett flertal länder i Europa, däribland Italien, Spanien och England, ser ett minskat antal fall kopplade till utbrotten så rapporterar andra länder som Frankrike, Grekland och Tjeckien ett ökande antal fall under sommarmånaderna jämfört med tidigare månader.

I Sverige är det hittills 19 personer, varav 17 män och två kvinnor, som tillhör utbrotten. Medianåldern är 41 år och det senaste fallet insjuknade i slutet av september. Majoriteten av fallen har smittats utomlands, framför allt i Spanien.

Figur 2017-10-06. Svenska hepatit A fall mellan mars 2016 – september 2017.

Svenska hepatit a fall i de europiska utbrotten, mars 2016-september 2017

12 juni 2017

Sedan juni 2016 har 1 173 fall av hepatit A rapporterats av 15 europeiska länder, däribland Sverige. Flest fall rapporteras från Storbritannien, Spanien, Italien och Portugal. Det är framför allt vuxna män som smittats och den främsta smittvägen misstänks vara sexuell smitta. Endast ett mindre antal fall av livsmedelsburen smitta har rapporterats.

I Sverige är det nu totalt 12 personer, varav 10 män, i åldrarna 29-66 år som tillhör utbrotten. Åtta av de tolv hade rest till länder i Europa, framför allt Spanien, innan de insjuknade. En har oklart smittland och av de tre personer som smittats i Sverige är två så kallade sekundärfall. Det senaste fallet insjuknade i mitten av maj.

Figur 2017-06-12: Svenska hepatit A-fall i de europeiska utbrotten, mars 2016–maj 2017 (n=12).

Fall av hepatit A från mars 2016 till maj 2017

Utbrotten bland män som har sex med män (MSM) i Europa har varit långdragna och svåra att stoppa. Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC och WHO har gjort en riskbedömning av läget och rekommenderar en rad åtgärder för att förhindra vidare smittspridning:

  • Erbjuda riskgrupper hepatit A-vaccination. Framför allt MSM som ska resa till länder där utbrotten pågår, personer som riskerar svår sjukdom på grund av bakomliggande infektioner och personer som injicerar droger.
  • Erbjuda vaccination i förebyggande syfte till personer som har nära kontakt med en person som är smittad.
  • Informera om vikten av hygienrutiner och vikten av säkert sex.

Under sommaren kommer ett flertal internationella pridefestivaler arrangeras, bland annat World Pride Madrid 2017 som pågår mellan 26 juni och 2 juli. Värdlandet Spanien vädjar till de europeiska medlemsländerna att uppmana de personer som planerar att delta i festivalen att vaccinera sig.

I Sverige erbjuds MSM sedan tidigare vaccin mot hepatit B men med anledning av utbrotten och kommande festivaler rekommenderas MSM att överväga att komplettera sitt skydd med vaccin mot hepatit A.

Vaccin mot hepatit A

4 maj 2017

Utbrotten av hepatit A i Europa kopplat till sexuell smitta fortsätter. Hittills har 674 fall rapporterats varav 11 fall i Sverige.

Antalet fall kopplade till hepatit A utbrotten i Europa fortsätter att öka och ännu verkar inte toppen ha nåtts. Då endast ett begränsat antal av alla misstänkta fall konfirmeras med molekylärbiologisk typning är 674 rapporterade fall antagligen en underskattning av fall kopplade till utbrotten. Majoriteten av de som smittats tillhör gruppen män som har sex med män (MSM) och den främsta smittvägen misstänks vara sexuell smitta. Runt 20 procent av fallen hade rest till andra länder under inkubationstiden.

I Sverige är det nu totalt 11 personer, två kvinnor och nio män i åldrarna 34-66 år, som kan kopplas till utbrotten. Sju av dessa personer hade rest till länder i Europa innan de insjuknade. Av de tre fallen smittade i Sverige är två sekundärfall. Senaste fallet insjuknade i början av april.

Figur 2017-05-04: Svenska hepatit A-fall i de europeiska utbrotten, mars 2016–april 2017 (n=11).

Fall av hepatit A från mars 2016 till april 2017

Vaccin kan ges i förebyggande syfte och ger ett bra skydd mot sjukdomen.

Vaccin mot hepatit A

Det europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, sammanställer information om fallen och kommer under våren att stödja en europeisk studie som syftar till att beskriva utbrotten och deras utbredning samt att identifiera riskfaktorer som är associerade med smittspridning.

1 mars 2017

Flera olika utbrott av hepatit A kopplat till sexuell smitta pågår just nu i Europa. Hittills har 287 fall rapporterats från 13 olika länder, bland dem Sverige.

Sedan oktober 2016 har flera länder i Europa, däribland Spanien, Nederländerna, England och Tyskland, uppmärksammat ett ökande antal fall av hepatit A bland framför allt vuxna män. De flesta personerna har insjuknat under december och januari. Det europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, följer situationen och gör riskbedömningar kontinuerligt.

Majoriteten av de insjuknade personerna tillhör gruppen män som har sex med män (MSM). Den främsta smittvägen misstänks vara sexuell smitta.

Molekylärbiologisk analys av viruset visar att det är tre olika varianter av genotypen IA som sprids i de olika länderna och ger upphov till utbrotten. I Sverige kan fyra personer kopplas till två av utbrotten. Tre av dessa personer hade rest till länder i Europa innan de insjuknade.

ECDC föreslår nu att samtliga länder erbjuder vaccination till personer i aktuella riskgrupper.

Hepatit A i korthet

  • Hepatit A-virus orsakar en inflammation i levern och utsöndras via avföringen.
  • Viruset kan smitta via förorenade livsmedel eller vatten. Viruset dör vid upphettning. Smitta kan också överföras sexuellt, så som vid de utbrott som nu är aktuella i Europa.
  • Vaccination mot hepatit A ger ett bra skydd mot sjukdomen.
  • God handhygien, inte minst vid toalettbesök samt vid all mathantering, är viktigt när det gäller att komma till rätta med fortsatt smittspridning.

Läs mer

Sjukdomsinformation om hepatit A