Vaccination mot hepatit A

Lyssna

Hepatit A orsakas av ett virus som sprids främst via avloppsförorenat vatten, livsmedel eller närkontakt med en smittad person. Sjukdomen drabbar endast människan och förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien. Cirka100 fall rapporterats i Sverige årligen, av dem har upp till 50 procent varit inhemskt smittade.

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccination rekommenderas till personer som har ökad risk för att bli smittade eller drabbas av svår sjukdom av hepatit A. Hepatit A-vaccination är aktuell främst för resor utanför Europa, men epidemiutbrott förekommer även i västvärlden. Östeuropa anses utgöra ett relativt riskområde.

Grupper med ökad risk:

  • personer som reser till eller lever i länder där det finns ökad risk för hepatit A
  • män som har sex med män
  • personer som injicerar droger
  • personer som har nära kontakt med någon som har hepatit A
  • personer med kronisk leversjukdom.

Vem ska inte vaccineras?

Personer som haft allvarliga reaktioner efter tidigare vaccination med hepatit A-vaccin eller har en känd allergi mot någon beståndsdel i vaccinet.

Skyddseffekt

Nästan 100 % av de vaccinerade utvecklar ett skydd mot sjukdomen en månad efter första dosen. Efter två vaccindoser beräknas skyddseffekten till minst 25 år. Även efter kontakt med viruset kan en dos vaccin ha skyddande effekt om det ges inom två veckor.

Biverkningar

Miljontals människor har vaccinerats med hepatit A vaccin och allvarliga vaccinreaktioner är extremt ovanliga. Vaccinet kan liksom andra vacciner orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Huvudvärk och allmän sjukdomskänsla, kräkningar, feber, illamående och aptitlöshet är mindre vanligt men förekommer.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer

Publikation