Salmonella Enteritidis (Sverige, december 2020-april 2021)

Lyssna

Utbrottet med Salmonella Enteritidis är över. Chokladrån var smittkällan.

26 april 2021

Mellan 27 december 2020 och 1 april 2021 insjuknade 32 personer hemmahörande i 15 län efter infektion med en och samma typ av Salmonella Enteritidis. Av sjukdomsfallen var 19 barn under tio år medan nio av fallen var över 70 år. Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans utrett utbrottet.

Folkhälsomyndigheten identifierade via sitt nationella mikrobiella övervakningsprogram flera sjukdomsfall som var smittade med samma typ av Salmonella Enteritidis. Utifrån smittskyddsenheternas intervjuer av de insjuknade om vad de ätit och var de handlat livsmedel innan de insjuknande kunde den misstänkta smittkällan spåras till chokladwafers, en sorts chokladrån, sålda i Axfoodbutiker. Vid analyser genomförda på Livsmedelsverket identifierades salmonella i chokladwafers av märket Eldorado varpå Axfood gick ut med ett återkallande av aktuellt parti (Axfood återkallar Eldorado Wafers Choklad 415g). Analys av bakteriens arvsmassa visade sedan att isolatet från chokladwafers var av samma typ som den återfunnen hos sjukdomsfallen varför smittkällan kunde fastställas.

Utbrottsfallen är bekräftade genom att bakterieisolat från de drabbade har typats med hjälp av helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriens arvsmassa. För sjukdomsfall markerade i lila (figur 2021-04-26) saknas information om insjukningsvecka och istället har provtagningsvecka angetts.

Figur 2021-04-26. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=32).

Figur. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=32), 2021-04-26. Utbrottsfallen är bekräftade genom att bakterieisolat från de drabbade har typats med hjälp av helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriens arvsmassa. För sjukdomsfall markerade i lila saknas information om insjukningsvecka och istället har provtagningsvecka angetts.

12 mars 2021

I slutet av december 2020 insjuknade det första fallet. Från vecka 3 har sedan ytterligare personer insjuknat (figur). Utbrottet omfattar nu 25 bekräftade fall över 14 regioner i södra och mellersta Sverige. 72% av fallen är barn under 10 år (n=18), 16 % av fallen är över 70 år (n=4). Fördelningen mellan könen är jämn, förutom för fallen över 70 år där samtliga är män.

Berörda smittskyddsenheter, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur 2021-03-12. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=25).

Diagram som visar insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=12), 2021-02-23. Figuren visar att elva av fallen är insjuknade under vecka tre eller senare.

23 februari 2021

Tolv sjukdomsfall med Salmonella Enteritidis har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Åtta av de tolv insjuknade är barn under tio år och fallen är hemmahörande i tio olika regioner. Samtliga sjukdomsfall utom ett har insjuknat den 20 januari eller senare (figur). Det är lika många kvinnor/flickor som män/pojkar som har insjuknat.

Berörda smittskyddsenheter och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur 2021-02-23. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=12).

Diagram som visar insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=12), 2021-02-23. Figuren visar att elva av fallen är insjuknade under vecka tre eller senare.

Läs mer