Salmonella Typhimurium (Sverige maj-juni 2018)

Lyssna

Utbrottet av Salmonella Typhimurium är över.

20 september 2018

Under perioden 2:a maj till 18:e juni 2018 insjuknade 19 personer, majoriteten under vecka 18 (se Figur 2018-09-20). Personerna var mellan 10 och 87 år (median 50 år), varav 10 kvinnor och 9 män. De var spridda över hela landet (Kalmar, Södermanland, Halland, Västra Götaland, Dalarna, Norrbotten, Östergötland, Stockholm och Blekinge).

Fallen ombads besvara en enkät angående vad de ätit och gjort under veckan innan insjuknande, gemensamma livsmedel spårades men smittkällan kunde inte identifieras.

Genom Europeiskt samarbete framkom en koppling till Danmark vilka hade ett utbrott av samma Salmonellatyp under samma tidsperiod, men inte heller där kunde smittkällan fastställas.

Figur 2018-09-20. Antal fall av S. Typhimurium, MLVA 2-17-N-N-211, per insjukningsvecka alt. provtagningsvecka då datum för insjuknande saknades (n=19).

Antal fall av S. Typhimurium, MLVA 2-17-N-N-211, per insjukningsvecka alt. provtagningsvecka då datum för insjuknande saknades (n=19)

30 maj 2018

Sedan början på maj 2018 har tretton fall av en ovanlig salmonellatyp (S. Typhimurium MLVA 2-17-N-N-211) identifierats vid Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Typen har hittills identifierats i sju län hos personer som rapporterats som smittade i Sverige. De insjuknade personerna, sju män och sex kvinnor, är mellan 10 och 85 år.

En utredning pågår i samarbete med berörda smittskydd och andra myndigheter för att identifiera smittkällan.

Figur 2018-05-30. Insjukningskurva för salmonella Typhimurium MLVA 2-17-N-N-211.

Graf som visar insjukningsdag för fallen i utbrottet av salmonella