Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram

Lyssna

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram är ett samverkande organ till Folkhälsomyndigheten.

Uppdrag

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram har till uppgift att:

 • stödja Folkhälsomyndigheten i arbetet att identifiera behov av förändringar av nationella vaccinationsprogram, t.ex. avseende introduktion av nya sjukdomar, antal doser, dosintervall, ålders- och riskgrupper,
 • ge förslag på prioritering till Folkhälsomyndigheten av vilka förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram som bör utredas först,
 • lämna synpunkter på det underlag och förslag till rekommendationer som Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp för aktuell vaccinsjukdom tagit fram, så att alla relevanta aspekter belyses,
 • främja förankringen av myndighetens arbete vad gäller nationella vaccinationsprogram.

Referensgruppen är rådgivande och har ingen beslutande roll. Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten fattar beslut gällande förändringar av föreskrifter, remissförfarande och om underlag till rekommendationer gällande införande av ett vaccinationsprogram mot en ny sjukdom ska skickas till regeringen.

Direktiv för Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationella vaccinationsprogram

Mer om ändringar av nationella vaccinationsprogram

Nominering och sammansättning

Referensgruppen består av representanter från vården och myndigheter och ska spegla den bredd och de olika funktioner som berörs av vaccinationsprogram i landet. Ledamöter och ersättare nomineras av följande specialistföreningar, organisationer och myndigheter:

 • Barnhälsovårdsenheterna
 • Distriktssköterskeföreningen
 • Föreningen för klinisk mikrobiologi
 • Läkemedelsverket
 • Riksföreningen för skolsköterskor
 • Skolläkarföreningen
 • Smittskyddsläkarföreningen
 • Socialstyrelsen
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för obstetrik och gynekologi
 • Svenska barnläkarföreningen
 • Svenska barnmorskeförbundet
 • Svenska infektionsläkarföreningen
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Chefen för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram är sammankallande för referensgruppen.

Nuvarande ledamöter

Tabell. Nuvarande ledamöter i Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationella vaccinationsprogram.
Organisation Position Ledamot
Barnhälsovårdsenheterna Ordinarie Susanne Olsson Kristiansson
Barnhälsovårdsenheterna Ordinarie Leif Ekholm
Distriktssköterskeföreningen Ordinarie Anna Kullshage
Distriktssköterskeföreningen Ersättare Ellinor Mehtola
Föreningen för klinisk mikrobiologi Ordinarie Mirja Hägg
Föreningen för klinisk mikrobiologi Ersättare - (vakant)
Läkemedelsverket Ordinarie Charlotta Bergquist
Läkemedelsverket Ersättare Jessica Mwinyi
Riksföreningen för skolsköterskor Ordinarie Christina Stenhammar
Riksföreningen för skolsköterskor Ersättare Åsa Råhlén
Skolläkarföreningen Ordinarie Mats Swensson
Skolläkarföreningen Ersättare Joachim Sandberg
Smittskyddsläkarföreningen Ordinarie Malin Bengnér
Smittskyddsläkarföreningen Ersättare Katarina Widgren
Socialstyrelsen Ordinarie Carl-Erik Flodmark
Socialstyrelsen Ersättare Urban Nylén
Svensk förening för allmänmedicin Ordinarie Helena Kornfält Isberg
Svensk förening för allmänmedicin Ersättare Margareta Ehnebom
Svensk förening för obstetrik och gynekologi Ordinarie Karin Pettersson
Svensk förening för obstetrik och gynekologi Ersättare Birgitta Segeblad
Svenska barnläkarföreningen Ordinarie Kathy Falkenstein-Hagander
Svenska barnläkarföreningen Ersättare Ann-Sofie Cavefors
Svenska barnmorskeförbundet Ordinarie Anna-Karin Hannerfors
Svenska barnmorskeförbundet Ersättare Therese Lindberg
Svenska infektionsläkarföreningen Ordinarie Helena Hervius Askling
Svenska infektionsläkarföreningen Ersättare Martin Angelin
Sveriges kommuner och regioner Ordinarie Mikael Svensson
Sveriges kommuner och regioner Ersättare Lena Karlsson
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Ordinarie Sonny Larsson
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Ersättare Louise Lindström

Jävsförhållanden

Jävsdeklarationer har begärts in från samtliga ledamöter. Dessa har granskats av Folkhälsomyndigheten, som har bedömt att inga hinder föreligger för personernas deltagande som ledamöter i referensgruppen för nationella vaccinationsprogram.

Möten

Gruppen sammanträder minst två gånger per år. Folkhälsomyndigheten adjungerar utredare och sakkunniga utifrån behov och relevans till referensgruppens möten. Vid behov kan även experter med särkompetens inom ett aktuellt vaccinområde bjudas in till ett möte.

Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 19 oktober 2023.

Anteckningar från tidigare möten

För minnesanteckningar från tidigare möten, kontakta Enheten för vaccinationsprogram.