Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram

Lyssna

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram är ett samverkande organ till Folkhälsomyndigheten.

Uppdrag

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram har till uppgift att:

 • stödja Folkhälsomyndigheten i arbetet att identifiera behov av förändringar av nationella vaccinationsprogram, t.ex. avseende introduktion av nya sjukdomar, antal doser, dosintervall, ålders- och riskgrupper,
 • ge förslag på prioritering till Folkhälsomyndigheten av vilka förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram som bör utredas först,
 • lämna synpunkter på det underlag och förslag till rekommendationer som Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp för aktuell vaccinsjukdom tagit fram, så att alla relevanta aspekter belyses,
 • främja förankringen av myndighetens arbete vad gäller nationella vaccinationsprogram.

Referensgruppen är rådgivande och har ingen beslutande roll. Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten fattar beslut gällande förändringar av föreskrifter, remissförfarande och om underlag till rekommendationer gällande införande av ett vaccinationsprogram mot en ny sjukdom ska skickas till regeringen.

Mer om ändringar av nationella vaccinationsprogram

Nominering och sammansättning

Referensgruppen består av representanter från vården och myndigheter och ska spegla den bredd och de olika funktioner som berörs av vaccinationsprogram i landet. Ledamöter och ersättare nomineras av följande specialistföreningar, organisationer och myndigheter:

 • Barnhälsovårdsenheterna
 • Distriktssköterskeföreningen
 • Föreningen för klinisk mikrobiologi
 • Läkemedelsverket
 • Riksföreningen för skolsköterskor
 • Skolläkarföreningen
 • Smittskyddsläkarföreningen
 • Socialstyrelsen
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för obstetrik och gynekologi
 • Svensk geriatrisk förening
 • Svenska barnläkarföreningen
 • Svenska barnmorskeförbundet
 • Svenska infektionsläkarföreningen
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Chefen för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram är sammankallande för referensgruppen.

Nuvarande ledamöter

Tabell. Nuvarande ledamöter i Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationella vaccinationsprogram.
Organisation Ledamot
Barnhälsovårdsenheterna Susanne Olsson Kristiansson
Barnhälsovårdsenheterna Leif Ekholm
Distriktssköterskeföreningen Ellinor Mehtola
Distriktssköterskeföreningen Jenny Löyttynen
Föreningen för klinisk mikrobiologi Mirja Hägg
Föreningen för klinisk mikrobiologi - (vakant)
Läkemedelsverket Charlotta Bergquist
Läkemedelsverket Jessica Mwinyi
Riksföreningen för skolsköterskor Christina Stenhammar
Riksföreningen för skolsköterskor Åsa Råhlén
Skolläkarföreningen Mats Swensson
Skolläkarföreningen Joachim Sandberg
Smittskyddsläkarföreningen Malin Bengnér
Smittskyddsläkarföreningen Katarina Widgren
Socialstyrelsen Carl-Erik Flodmark
Socialstyrelsen Urban Nylén
Svensk förening för allmänmedicin Helena Kornfält Isberg
Svensk förening för allmänmedicin Margareta Ehnebom
Svensk förening för obstetrik och gynekologi Karin Pettersson
Svensk förening för obstetrik och gynekologi Birgitta Segeblad
Svensk geriatrisk förening Dorota Religa
Svensk geriatrisk förening - (vakant)
Svenska barnläkarföreningen Kathy Falkenstein-Hagander
Svenska barnläkarföreningen Ann-Sofie Cavefors
Svenska barnmorskeförbundet Anna-Karin Hannerfors
Svenska barnmorskeförbundet Therese Lindberg
Svenska infektionsläkarföreningen Helena Hervius Askling
Svenska infektionsläkarföreningen Martin Angelin
Sveriges kommuner och regioner Mikael Svensson
Sveriges kommuner och regioner Lena Karlsson
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Louise Lindström
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Johan Rehnberg

Jävsförhållanden

Jävsdeklarationer har begärts in från samtliga ledamöter. Dessa har granskats av Folkhälsomyndigheten, som har bedömt att inga hinder föreligger för personernas deltagande som ledamöter i referensgruppen för nationella vaccinationsprogram.

Möten

Gruppen sammanträder som regel två gånger per år. Folkhälsomyndigheten adjungerar utredare och sakkunniga utifrån behov och relevans till referensgruppens möten. Vid behov kan även experter med särkompetens inom ett aktuellt vaccinområde bjudas in till ett möte.

Nästa möte

Nästa möte blir den 7 november 2024.

Protokoll från tidigare möten

För minnesanteckningar från tidigare möten, kontakta Enheten för vaccinationsprogram.