Utredningar om nationella vaccinationsprogram

Lyssna

Beslut om vilka vaccinationer som ska ingå i nationella vaccinationsprogram fattas av regeringen baserat på underlag som Folkhälsomyndigheten tar fram. Processen involverar även andra myndigheter, externa experter och ett öppet remissförfarande för allmänheten.

På denna sida hittar du information om Folkhälsomyndighetens pågående och avslutade utredningar, samt hur arbetet går till.

Genvägar till sidans innehåll:

Pågående utredningar

Folkhälsomyndigheten utreder för tillfället följande ändringar av nationella vaccinationsprogram.

Vaccination mot vattkoppor och bältros

Vattkoppor och bältros orsakas av samma virus, varicella zoster-viruset. Målet med denna utredning är att utvärdera vilken vaccinationsstrategi som kan minska sjukdomsbördan av sjukdomarna mest. Alternativ som utredningen undersöker är allmän vaccination av barn mot vattkoppor och vaccination av äldre mot bältros.

Det är fortfarande oklart om vaccination mot vattkoppor och bältros uppfyller smittskyddslagens krav på att ingå nationella vaccinationsprogram. Om ett vaccinationsprogram skulle rekommenderas av Folkhälsomyndigheten tar det sedan ytterligare tid innan regeringen har fattat beslut om programmet och det har implementerats. Det är alltså sannolikt ett par år kvar innan eventuella vaccinationsprogram kan vara på plats.

Avslutade utredningar

Om du vill ta del av underlagen från någon av utredningarna om nationella vaccinationsprogram, kontakta Folkhälsomyndigheten.

E-post till Folkhälsomyndigheten: info@folkhalsomyndigheten.se

Tidpunkt för första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Folkhälsomyndigheten har utrett vid vilken tidpunkt det vore mest lämpligt att erbjuda den första dosen MPR-vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och kommit fram till att vaccinationen även fortsättningsvis som regel ska erbjudas vid 18 månaders ålder.

Folkhälsomyndighetens bedömning, och det underlag som bedömningen baseras på, återfinns i kunskapsunderlaget "Tidpunkt för första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund" som publicerades 2018 (Artikelnummer: 18013).

Vaccination av pojkar mot HPV

Vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i augusti 2020.

Folkhälsomyndighetens utredning omfattade först två kunskapsunderlag och ett beslutsunderlag. Våren 2019 tog Folkhälsomyndigheten fram ett kompletterande hälsoekonomiskt underlag, mot bakgrund av att det då fanns fler typer av HPV-vaccin tillgängliga.

Statens medicinsk-etiska råd tillfrågades också inom utredningen. Deras yttrande återfinns på deras webbplats.

Skrivelser och yttranden (smer.se)

I samband med förändringen av vaccinationsprogrammet uppdaterade och utvecklade Folkhälsomyndigheten informations- och kunskapsmaterial på myndighetens webbplats, som stöd för arbetet med vaccination mot HPV. Materialet finns samlat på sidan:

Vaccin mot humant papillomvirus (HPV)

Allmän vaccination av barn mot rotavirusinfektion

Regeringen beslutade i mars 2019 att vaccination mot rotavirusinfektion skulle införas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn den 1 september 2019. Beslutet baserades på Folkhälsomyndigheten utredning och nedanstående underlag från februari 2017.

 • Beslutsunderlag till regeringen om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet
 • Rotavirusinfektion i Sverige – Sjukdomsbörda, genotypsdistribution, förväntad effekt av rotavirusvaccin och förslag på en nationell övervakningsplan
 • Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Rotavirusvaccination – En kostnadseffektivitetsanalys av ett införande av rotavirusvaccination i det svenska barnvaccinationsprogrammet

Vaccinationsstrategier för att skydda spädbarn mot kikhosta

Folkhälsomyndigheten har utvärderat olika strategier för att förebygga kikhosta hos barn under sex månaders ålder. I dagsläget rekommenderas att vaccinera barnen enligt schemat (med start vid tre månaders ålder), samt att upprätthålla en hög medvetenhet om kikhosta och diagnosticera och behandla sjukdomen.

Dessutom rekommenderas gravida vaccination mot kikhosta under varje graviditet.

Rekommendationerna baseras på en systematisk litteraturöversikt ("Att förebygga kikhosta hos spädbarn" och "En hälsoekonomisk kostnadseffektivitetsanalys av olika vaccinationsstrategier för kikhosta", samt en kompletterande litteraturgranskning från 2019.

Särskilda vaccinationsprogram mot hepatit B, influensa, pneumokocker och tuberkulos

Folkhälsomyndigheten, och dessförinnan Socialstyrelsen, utredde om särskilda vaccinationsprogram borde inrättas mot fyra sjukdomar som vid tidpunkten omfattades av myndigheternas rekommendationer: hepatit B, influensa, allvarlig pneumokocksjukdom och tuberkulos.

I januari 2022 fattade regeringen beslut om att införa ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion från och med den 1 mars 2022.

Mer om utredningarna om särskilda vaccinationsprogram

Allmän vaccination av barn mot hepatit B

Socialstyrelsen lämnade 2013 ett förslag till regeringen om att införa vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Socialstyrelsen kompletterade senare beslutsunderlaget för att anpassa underlaget till den nya vaccinationsordningen så att samtliga faktorer i 7 d § smittskyddsförordningen skulle ha belysts. En samhällsekonomisk analys genomfördes också av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.

I september 2017 fattade regeringen beslut om att lämna Socialstyrelsens förslag utan åtgärd, eftersom den uppdaterade samhällsekonomiska analysen inte gav stöd för att vaccinationen kunde förväntas vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv.

Bedömningsprocessen

I syfte att få en tydlig och öppen bedömningsprocess gällande införande av nya vaccinationsprogram, har de kriterier och faktorer som ska ligga till grund för bedömningar vid ändringar i nationella vaccinationsprogram preciserats och beskrivits i smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten. Två olika offentliga utredningar (SOU) har analyserat förutsättningarna för nationella vaccinationsprogram.

Nedan följer de 13 faktorer som Folkhälsomyndigheten ska beakta när myndigheten föreslår förändringar av nationella vaccinationsprogram. Dessa listas i 7 d § smittskyddsförordningen (2004:255).

 • Sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda individer.
 • Vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på sjukdomens epidemiologi.
 • Det antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt.
 • De målgrupper som ska erbjudas vaccination.
 • Vaccinets säkerhet.
 • Vaccinationens påverkan på verksamhet i landsting, kommuner och privata vårdgivare.
 • Vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de nationella vaccinationsprogrammen.
 • Allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder till vaccinationer generellt.
 • Vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar, som kan vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram.
 • En samhällsekonomisk bedömning av vaccinationernas kostnadseffektivitet och en bedömning av kostnader och intäkter i staten, kommunerna och landstingen.
 • Möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de tio ovan nämnda punkterna samt statens beräknade kostnader för uppföljning.
 • Behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och vårdgivare och kostnaden för dessa.
 • Medicinetiska och humanitära överväganden

Med de 13 faktorerna i beaktande görs en sammantagen bedömning med fokus på tre kriterier som ges särskild vikt i lagstiftningen. Enligt 2 kap. 3 e § smittskyddslagen (2004:168) ska en smittsam sjukdom omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram, om vaccination mot sjukdomen kan förväntas:

 • effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen
 • vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt
 • vara hållbart från etiska och humanitära utgångspunkter.

Läs mer på andra webbplatser