Uppföljning av vaccinationsprogram

Lyssna

Nationella vaccinationsprogram följs genom studier av sjukdomsförekomst, mikrobiologi, vaccinationstäckning, immunitet och attityder till vaccination.

Rapporter om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

I årsrapporter om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn redovisas information om vaccinationstäckning, sjukdomsövervakning, mikrobiologisk övervakning och säkerhetsuppföljning. Sammanställningen visar att vaccinationsprogrammet är effektivt och ger ett gott och säkert skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Den senaste rapporten "Barnvaccinationsprogrammet 2021"

Infografik om effekten av vaccinationsprogram

Förekomsten av olika sjukdomar över tid finns illustrerat i infografik.

All infografik om effekten av vaccinationsprogram

Uppföljning av HPV-vaccination

HPV-infektion är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Effekten av HPV-vaccination följs därför genom att övervaka förekomsten av olika HPV-typer genom kliniska studier och HPV-relaterade sjukdomar genom registerbaserade studier.

Mer om HPV-vaccinuppföljningen

Uppföljning av kikhosta

Kikhosta och effekten av vaccination mot kikhosta följdes även genom en speciell uppföljningsstudie 1997-2020. Resultaten av den fördjupade uppföljningen presenterades i årliga rapporter (på engelska).

Mer om uppföljning av kikhosta

Studier av immunitet

Genom att mäta förekomsten av antikroppar i blodprov kan man uppskatta hur stor andel av befolkningen, särskilda åldersgrupper eller särskilda befolkningsgrupper som har immunitet mot olika sjukdomar. Seroepidemiologiska studier av immunitetsläget i befolkningen kan visa hur väl vaccinationsprogram har fungerat och om immuniteten är sämre i specifika åldersgrupper eller mot vissa sjukdomar.

Mer om genomförda och pågående immunitetsstudier

Uppföljning av orsaker till lägre vaccinationstäckning

WHO-Europa har tagit fram en tvärvetenskaplig metod, Tailoring Immunization Programmes (TIP), som kan användas för att identifiera faktorer som främjar eller hindrar vaccination.

World Health Organization Europe (who.int)

Folkhälsomyndigheten genomförde under 2013 tre pilotstudier utifrån TIP-metoden i samarbete med WHO-Europa och flera nationella samt regionala aktörer. Utifrån resultaten i pilotstudien i Rinkeby och Tensta togs ett kommunikations- och utbildningspaket fram på somaliska och svenska med syftet att öka vaccinationstäckningen. Mellan 2015 och 2017 implementerades målgruppsanpassade insatser riktade till föräldrar och vårdpersonal i området. Just nu pågår uppföljning och utvärdering av insatserna genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Mer om projektet, resultat och insatser: Uppföljning av orsaker till lägre vaccinationstäckning