Möte för Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationella vaccinationsprogram 11 april 2024

Lyssna

Mötet genomfördes i hybridformat med deltagare på länk och på plats i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna.

Deltagare

Deltagare digitalt

 • Distriktssköterskeföreningen – Ellinor Mehtola
 • Riksföreningen för skolsköterskor – Christina Stenhammar, Åsa Råhlén
 • Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) – Birgitta Segeblad (del av dag)
 • Svenska infektionsläkarföreningen (SILF) – Martin Angelin
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR) – Mikael Svensson (del av dag), Lena Karlsson (del av dag)
 • Folkhälsomyndigheten – Moa Grahm

Deltagare fysiskt

 • Barnhälsovårdsenheterna – Leif Ekholm, Susanne Olsson Kristiansson
 • Distriktssköterskeföreningen – Jenny Löyttynen
 • Läkemedelsverket – Charlotta Bergquist
 • Skolläkarföreningen – Mats Swensson
 • Smittskyddsläkarföreningen – Malin Bengnér, Katarina Widgren
 • Socialstyrelsen – Carl-Erik Flodmark, Urban Nylén
 • Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) – Helena Kornfält Isberg, Margareta Ehnebom
 • Svensk geriatrisk förening – Dorota Religa (del av dag)
 • Svenska barnläkarföreningen (BLF) – Kathy Falkenstein-Hagander, Ann-Sofie Cavefors
 • Svenska barnmorskeförbundet – Anna-Karin Hannerfors
 • Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV) – Louise Lindström, Johan Rehnberg
 • Folkhälsomyndigheten: Sören Andersson, Hélène Englund, Tiia Lepp, Kari Johansen, Ulrika Marking, Lina Schollin-Ask (del av dag), Marie Nordahl

Inledning

Enhetschef Sören Andersson hälsade samtliga deltagare välkomna. Mötet inleddes med en presentationsrunda. Därefter informerade Folkhälsomyndigheten deltagarna om att förordnandet ska förnyas inför perioden 2025‒2027. Under hösten kommer förfrågningar att gå ut till respektive organisation om att nominera ledamöter för denna period. Det finns möjlighet att nominera befintliga ledamöter igen.

Folkhälsomyndighetens pågående arbete avseende nationella vaccinationsprogram

Regeringsuppdrag om HPV-vaccination

Folkhälsomyndigheten informerar kort om arbetet med ett regeringsuppdrag om HPV-vaccination. Uppdraget rör catch-up-vaccination för pojkar respektive män samt särskilda vaccinationsinsatser för tre specifika grupper. I uppdraget ingår att utreda behov och kostnader för sådan vaccination, inklusive att genomföra hälsoekonomiska bedömningar. Uppdraget ska återrapporteras senast den 1 juni 2024. Om Fohm bedömer att det finns behov att erbjuda vaccination till samtliga eller några av de grupper som uppdraget omfattar ska myndigheten ta fram en sådan rekommendation.

Uppdrag att utreda behov och kostnader i fråga om vaccination mot humant papillomvirus (regeringen.se)

Folkhälsomyndigheten informerade om att det inte funnits utrymme att utreda en nedgång i antal doser eller andra grupper än de som uppdraget omfattade, och att utgångspunkten därför blir 3-dosschema i enlighet med vaccinernas produktresuméer. Referensgruppen ställde även frågor kring populationernas storlek och när man kan förvänta sig se effekt på livmoderhalscancer. Smittskyddsläkarföreningens representant uppmanade myndigheten att även beakta vaccination av kvinnor och personer med immunbrist.

Utredning om nationellt vaccinationsprogram mot vattkoppor

Folkhälsomyndigheten informerade om aktuell status för utredningen om ett nationellt vaccinationsprogram mot vattkoppor. Arbetet är i slutfas och förslaget kommer därefter att gå ut på remiss. Frågor från referensgruppen gällde framförallt vilken typ av vaccin (monovalent eller tetravalent) som kommer att förordas.

Uppföljning av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Folkhälsomyndigheten presenterade aktuell sjukdomsstatistik för sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Kikhosta ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin, men har börjat öka igen. Mässling ligger på samma nivå som tidigare, med enstaka importfall; spridning inom landet är ovanligt. Fohm följer hur smittspridningen ser ut i länder som ligger nära Sverige. Påssjuka ligger på en låg nivå. Invasiva pneumokocker är tillbaka på de nivåer som fanns innan pandemin, men bland barn är det upp till tre gånger fler fall än innan pandemin. Vi ser en ökad förekomst av serotyper som inte täcks av det vaccin som har använts till och med hösten 2023. Ökad PCR-diagnostik samt andra provmaterial än blod och likvor ger en ökad andel fall av invasiva pneumokocker där serotypen är okänd. Rotavirus uppvisar en säsongsvariation med fler fall på våren, i likhet med tidigare säsonger.

Epidemiologiska årsrapporter kommer att publiceras löpande på Folkhälsomyndigheten webbplats, liksom årsrapporten om barnvaccinationsprogrammet.

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter 2023

Uppföljning av det särskilda vaccinationsprogrammet mot pneumokocker

Folkhälsomyndigheten berättade kort om uppföljningen av det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper mot pneumokocker. Data från det nationella vaccinationsregistret visar regionala skillnader i hur stor andel av invånarna över 75 år som är vaccinerade, men det är svårt att utvärdera den faktiska vaccinationstäckningen då vaccination även skedde innan programmet trädde i kraft. Fokus i uppföljningsarbetet ligger för tillfället på att identifiera vilken data regionerna har att tillgå samt att samla in denna så att det blir jämförbart.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten arbetar utifrån ett årshjul för planering och kommunikation kring vaccination mot covid-19, med en bredare vaccinationsinsats på hösten och en mer begränsad insats på våren. Startdatum för höstens vaccinationer är inte beslutat. Samvaccination av influensa och covid-19 diskuteras. Riskgrupperna för influensa undersöks tillsammans med Socialstyrelsen med förhoppning om ytterligare harmonisering av grupper. Avtalen om covid-19 vaccin gäller till och med 2026 men med nuvarande plan förbrukas allt vaccin inom avtalen under 2025. Eventuellt kan det bli en regional upphandling inför 2026. Under vårens insats används Comirnaty och Nuvaxovid. Folkhälsomyndigheten informerade även kort om ett nytt regeringsuppdrag om att kartlägga variation i vaccinationstäckning bland äldre.

Skillnader i äldres vaccination mot covid-19 ska kartläggas (regeringen.se)

Representanten för SKR poängterar svårigheten i att nå olika grupper, särskilt personer med hemtjänst, då regionerna inte har tillgång till information om vilka som har hemtjänst.

Folkhälsomyndigheten informerade även om att det finns möjlighet till metodstöd om någon vill genomföra en regional acceptansundersökning.

Folkhälsomyndighetens arbete med andra vaccinationsfrågor

Fördjupning: Life-course vaccination

Folkhälsomyndigheten gav en internationell utblick över livsperspektiv i fråga om vaccinationer, något som bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) förordar i sin Immunization Agenda 2030, och som Europeiska unionens råd givit ut en rekommendation om.

Immunization Agenda 2030 (who.int)

Rådets rekommendation av den 7 december 2018 om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination (2018/C 466/01) (eur-lex.europa.eu)

I Sverige finns idag inget uttalat beslut om att utveckla vaccinationsprogrammen i den riktningen, men diskussionen är aktuell och arbete sker i den riktningen, även om det inte finns någon fastställd tidsplan.

Folkhälsomyndigheten presenterade också en ny webbsida där de nationella rekommendationerna för vaccinationer till vuxna sammanställts. Webbsidan och en infografik, riktade till allmänheten, kommer att publiceras under vaccinationsveckan (vecka 17).

Representanten för Svensk geriatrisk förening lyfte frågan om bedömning av beslutskompetens hos personer med demens, och vem som fattar beslut om vaccination av äldre.

Därefter följde gruppdiskussioner med utgångspunkt i frågeställningar om huruvida Sverige bör och i så fall hur ska närma sig ett arbetssätt där skydd mot vaccinsjukdomar i ett livsloppsperspektiv får en större betydelse. Några synpunkter och förslag som lyftes var

 • Behovet av vaccinationsregister, för medborgarna och sjukvården.
 • Behovet av tydliga övergångar och överlämningar mellan olika vårdnivåer.
 • Behov för individen att känna till sin vaccinationsstatus, vad som behövs, och vart man ska vända sig för rådgivning och komplettering.
 • Att primärvården bör ansvara för livsloppsperspektivet, men att resurstillskott krävs.
 • Kopplingen till god och jämlik hälsa och egenvård genom livet, levnadsvanor och hälsosamtal.

Rekommendationer för vaccination mot TBE

Myndigheten behöver prioritera andra utredningar och uppdrag och arbetet med rekommendationer för vaccination mot TBE är fortsatt pausat. Referensgruppen efterfrågade en tidsplan för när arbetet kan återupptas, men en sådan är avhängig hur det ser ut med övriga uppdrag och prioriteringar.

Kommande vaccinationer

Ingrid Uhnoo gav en presentation om nya och kommande vaccinkandidater samt vaccinkandidater som inte nått framgång. Vidare gick Ingrid även kort igenom utveckling av olika administrationsstrategier.

Prioriteringar och avskrivna utredningar

Folkhälsomyndigheten redogjorde för de förslag om utredningar gällande nationella vaccinationsprogram som inkommit genom åren, och myndighetens plan för att avskriva några som inte bedöms vara prioriterade.

En diskussion följde om prioriteringar mellan utredningar av nationella vaccinationsprogram och rekommendationer. Angående barnvaccinationsprogrammet lyfte Riksföreningen för skolsköterskor att de gärna ser att vaccinationer endast ska ske i en årskurs. Det är annars lätt att barn faller mellan stolarna vid flytt mellan skolor med olika huvudmän eller mellan kommuner. Skolläkarföreningen instämde i detta.

Inkomna frågor

Inför mötet hade ett antal frågor inkommit. Några avhandlades tidigare under mötet, medan andra diskuterades under denna punkt.

Smittskyddsläkarföreningen

Rekommendation om RSV-vaccin till gravida

Myndigheten inväntar mer data om effekt och säkerhet innan ett arbete med sådana rekommendationer initieras.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om RSV

Dessa är under revidering och kommer att innehålla information om vaccin mot RSV och monoklonala antikroppar mot RSV samt ett slags vägledning i hur man kan använda monoklonala antikroppar till det lilla barnet i relation till om den gravida mamman vaccinerats mot RSV innan barnet fötts, utifrån i vilken graviditetsvecka och hur lång tid innan förlossningen. I den uppdaterade behandlingsrekommendationen kommer man sannolikt ta hänsyn till den uppdaterade riskgruppsdefinition som finns gällande barn för allvarlig RSV-infektion och relatera det till aktuell tillgång av den nya mer långverkande monoklonala antikroppen.

Pneumokockvaccination

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera rekommendationerna om pneumokockvaccination till riskgrupper nu när Apexxnar/Prevenar20 är godkänt för barn. (De uppdaterade rekommendationerna publicerades den 25 april 2024.)

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Vaccination mot meningokocker serotyp B för att skydda mot gonorré

Folkhälsomyndigheten lägger till denna fråga på listan över möjliga utredningar.

Stöd i arbete med vaccinationstäckning (influensa, covid, pneumokocker)

Frågan om hur referensgruppen kan användas för till exempel spridning av information till relevanta specialistföreningar föreslås tas upp på referensgruppens höstmöte.

Svenska infektionsläkarföreningen

Resurser för Fohm att genomföra utredningar på vaccinationsområdet och om denna grupp (eller annan konstellation) kan användas mer i det arbetet

Frågan är ständigt aktuell och Enheten för vaccinationsprogram planerar bland annat att se över processen för framtagande av rekommendationer för vaccination.

Grundvaccination av vuxna mot difteri

Rekommendationen om att använda lågdosvaccin kvarstår, då det är det enda godkända vaccin som finns att tillgå för vaccination av vuxna idag.

Svenska barnläkarföreningen

Vaccinationstäckning bland gravida mot kikhosta

Vaccinationen är avgiftsfri i samtliga regioner sedan den 1 mars 2024, men erbjudandet om vaccination och avgiftsfrihet har implementerats successivt under de senaste två åren i olika regioner. Vaccinationstäckningen varierar därför mellan regionerna. Det finns också en eftersläpning i inrapporteringen till graviditetsregistret. Frågan ingår som en del i uppdraget att ta fram fördjupade kunskapsunderlag inom ramen för satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Folkhälsomyndigheten. Ändringsbeslut 2023-06-22 (esv.se)

Svensk geriatrisk förening

Lätt tillgänglig information om vaccinationer i journalsystem

Frågan är fortfarande aktuell.

Barnhälsovårdsenheterna

Två-dosschema vid vaccination mot HPV oavsett ålder

Region Örebro har fattat beslut om att använda ett två-dosschema vid vaccination av personer 18 år och äldre. Folkhälsomyndigheten överväger att utreda frågan framöver.

Information från respektive organisation om aktuella frågor

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Det pågår en hälsoekonomisk bedömning av de två RSV-vacciner som nyligen godkänts. Utredningen ska genomföras inom 180 dagar.

Hälsoekonomiska bedömningar och rapporter klinikläkemedel (tlv.se)

Sveriges kommuner och regioner

NT-rådet är mottagare av TLV:s bedömning om RSV-vaccinerna. Rådet kommer att göra en samlad bedömning av vaccinernas effektivitet, säkerhet och de hälsoekonomiska resultaten.

Svenska infektionsläkarföreningen

Arbetar med en vägledning om vaccination vid olika tillstånd som innebär nedsatt immunförsvar.

Svenska barnmorskeförbundet

Arbetar på bred front för att se över frågan om barnmorskors ordinationsrätt. Förbundet ser stora fördelar med en situation där även barnmorskor kan och får ordinera och ge vaccin.

Svenska barnläkarföreningen

Föreningen planerar en utbildningsdag om vaccinationer under Barnveckan. Man planerar även ett seminarium under Almedalsveckan kring barnvaccinationer med utgångspunkten att barnets skydd börjar redan hos den gravida kvinnan.

Föreningen ville särskilt föra till protokollet att det dokument kring hur barnhälsovården ska tänka kring barns vaccinationer i relation till immunmodulerande behandling behövs hållas uppdaterat.

Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

Svensk geriatrisk förening

Inget att rapportera eller tillägga.

Svensk förening för obstetrik och gynekologi

Arbetar med att få upp täckningen av kikhostevaccin bland gravida. De regioner där täckningen är god har ett arbetssätt där ordination finns från läkare och barnmorskor administrerar.

Föreningen är intresserade av rekommendation om RSV-vaccination för gravida. Folkhälsomyndigheten följer frågan och inväntar mer data om effekt och säkerhet.

Svensk förening för allmänmedicin

Inget att rapportera eller tillägga.

Socialstyrelsen

Arbetar med en revidering av behörighetsföreskriften (HSLF-FS 2018:43 om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel). När revideringen har avslutats kommer den att skickas ut på remiss.

Smittskyddsläkarföreningen

Önskar stöd i arbetet med vaccinationstäckning för covid-19. Mötet föreslår att detta ska vara en fördjupning på nästa möte i höst. Föreningen undrade också hur länge vård och invånare orkar med två doser per år.

Smittskyddsläkarföreningen håller på att ta fram en handlingsplan för mässlingsutbrott.

Skolläkarföreningen

Framför önskemål om att förlägga skolvaccinationer (MPR dos 2 samt DTaP dos 5) till en årskurs, istället för de nuvarande två.

Riksföreningen för skolsköterskor

Intresserade av resultatet av Folkhälsomyndighetens utredningar om catch-up-vaccination av pojkar mot HPV respektive nationellt vaccinationsprogram mot vattkoppor. Vad gäller vattkoppor undrar föreningen särskilt om ett monovalent eller tetravalent vaccin kommer att bli aktuellt.

Läkemedelsverket

Inget att rapportera eller tillägga.

Föreningen för klinisk mikrobiologi

Ingen närvarande vid detta möte.

Distriktssköterskeföreningen

Informerar om att de kommer att hålla ett seminarium under Almedalsveckan med fokus på egenvård under hela livet där vaccination är en naturlig del.

Egenvård genom hela livet (almedalsveckan.info)

Distriktsköterskedagarna hålls i oktober. Föreningen skulle se positivt på möjligheten för distriktssköterskor att kunna ordinera vaccin mot bältros. Föreningen är också intresserade av resultatet av utredningen om nationellt vaccinationsprogram mot vattkoppor.

Barnhälsovårdsenheterna

Arbetar bland annat med frågor om luftbubblor och sprutor som går sönder. Är också intresserade av utredningen om vattkoppor.

Nästa möte

Nästa referensgruppsmöte blir den 7 november 2024, i huvudsak fysiskt i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna, med möjlighet till digitalt deltagande.