Uppdrag

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram har till uppgift att:

 • stödja Folkhälsomyndigheten i arbetet att identifiera behov av förändringar av nationella vaccinationsprogram, t.ex. avseende introduktion av nya sjukdomar, antal doser, dosintervall, ålders- och riskgrupper,
 • ge förslag på prioritering till Folkhälsomyndigheten av vilka förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram som bör utredas först,
 • lämna synpunkter på det underlag och förslag till rekommendationer som Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp för aktuell vaccinsjukdom tagit fram, så att alla relevanta aspekter belyses,
 • främja förankringen av myndighetens arbete vad gäller nationella vaccinationsprogram.

Referensgruppen är rådgivande och har ingen beslutande roll. Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten fattar beslut gällande förändringar av föreskrifter, remissförfarande och om underlag till rekommendationer gällande införande av ett vaccinationsprogram mot en ny sjukdom ska skickas till regeringen.

Läs mer om ändringar av nationella vaccinationsprogram här.

Direktiv

Referensgruppens formella direktiv (PDF, 173 kB)

Nominering och sammansättning

Referensgruppen består av representanter från vården och myndigheter och speglar därmed den bredd och de olika funktioner som berörs av vaccinationsfrågor i landet. Ledamöter och ersättare nomineras av följande specialistföreningar, organisationer och myndigheter:

 • Föreningen för klinisk mikrobiologi
 • Infektionsläkarföreningen
 • Riksföreningen för skolsköterskor
 • Skolläkarföreningen
 • Smittskyddsläkarföreningen
 • Svenska barnläkarföreningen
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Barnhälsovård
 • Sveriges kommuner och landsting, SKL
 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen

Chefen för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram är sammankallande för referensgruppen.

Nuvarande ledamöter

Ledamot Organisation Position
Ann Sofie Cavefors Barnhälsovårdsenheterna Ordinarie
Sven-Arne Silfverdal Barnhälsovårdsenheterna Ordinarie
Kristian Riesbeck Föreningen för klinisk mikrobiologi Ordinarie
Anna Söderlund Strand Föreningen för klinisk mikrobiologi Ersättare
Erik Sturegård Föreningen för klinisk mikrobiologi Ersättare
Rose-Marie Carlsson Infektionsläkarföreningen Ordinarie
Charlotta Rydgård Infektionsläkarföreningen Ersättare
Charlotta Bergquist Läkemedelsverket Ordinarie
Veronica Arthurson Läkemedelsverket Ersättare
Christina Stenhammar Riksföreningen för skolsköterskor Ordinarie
Elisabet Lithammer Riksföreningen för skolsköterskor Ersättare
Mats Swensson Skolläkarföreningen Ordinarie
Ingemor Skoglund Skolläkarföreningen Ersättare
Helena Hervius Askling Smittskyddsläkarföreningen Ordinarie
Malin Bengnér Smittskyddsläkarföreningen Ersättare
Ulf Törnebladh Socialstyrelsen Ordinarie
Eva Nyman Socialstyrelsen Ersättare
Margareta Ehnebom Svensk förening för allmänmedicin Ordinarie
Kathy Falkenstein-Hagander Svenska barnläkarföreningen Ordinarie
Agneta Andersson Sveriges kommuner och landsting Ordinarie
Mikael Svensson Sveriges kommuner och landsting Ersättare

Jävsförhållanden

Jävsdeklarationer har begärts in från samtliga ledamöter. Dessa har granskats av Folkhälsomyndigheten, som har bedömt att inga hinder föreligger för personernas deltagande som ledamöter i referensgruppen för nationella vaccinationsprogram.

Möten

Gruppen sammanträder minst två gånger per år. Folkhälsomyndigheten adjungerar utredare och sakkunniga utifrån behov och relevans till referensgruppens möten. Vid behov kan experter med särkompetens inom ett aktuellt vaccinområde inbjudas till ett möte.

Nästa möte:

Nästa möte sker våren 2019. Datum är inte fastställt.

Minnesanteckningar från tidigare möten

Möte den 9 maj 2016 (PDF, 304 kB)

Möte den 25 oktober 2016 (PDF, 300 kB)

Möte den 30 mars 2017 (PDF, 283 kB)

Möte den 6 oktober 2017 (PDF, 262 kB)

Möte den 23 mars 2018 (PDF, 260 kB)

Möte den 18 oktober 2018 (PDF, 405 kB)