Uppdrag

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram har till uppgift att:

 • stödja Folkhälsomyndigheten i arbetet att identifiera behov av förändringar av nationella vaccinationsprogram, t.ex. avseende introduktion av nya sjukdomar, antal doser, dosintervall, ålders- och riskgrupper,
 • ge förslag på prioritering till Folkhälsomyndigheten av vilka förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram som bör utredas först,
 • lämna synpunkter på det underlag och förslag till rekommendationer som Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp för aktuell vaccinsjukdom tagit fram, så att alla relevanta aspekter belyses,
 • främja förankringen av myndighetens arbete vad gäller nationella vaccinationsprogram.

Referensgruppen är rådgivande och har ingen beslutande roll. Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten fattar beslut gällande förändringar av föreskrifter, remissförfarande och om underlag till rekommendationer gällande införande av ett vaccinationsprogram mot en ny sjukdom ska skickas till regeringen.

Mer om ändringar av nationella vaccinationsprogram

Direktiv

Referensgruppens formella direktiv (PDF, 170 kB)

Nominering och sammansättning

Referensgruppen består av representanter från vården och myndigheter och ska spegla den bredd och de olika funktioner som berörs av vaccinationsprogram i landet. Ledamöter och ersättare nomineras av följande specialistföreningar, organisationer och myndigheter:

 • Barnhälsovårdsenheterna
 • Barnmorskeförbundet
 • Föreningen för klinisk mikrobiologi
 • Infektionsläkarföreningen
 • Läkemedelsverket
 • Riksföreningen för skolsköterskor
 • Skolläkarföreningen
 • Smittskyddsläkarföreningen
 • Socialstyrelsen
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för obstetrik och gynekologi
 • Svenska barnläkarföreningen
 • Sveriges kommuner och landsting

Chefen för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram är sammankallande för referensgruppen.

Nuvarande ledamöter

Följande ledamöter har utsetts för perioden 2019-2021.

Tabell visar nuvarande ledamöter
OrganisationPositionLedamot
Barnhälsovårdsenheterna Ordinarie Leif Ekholm
Barnhälsovårdsenheterna Ersättare Susanne Olsson Kristiansson
Barnmorskeförbundet Ordinarie Anna Palmstierna
Barnmorskeförbundet Ersättare Anna-Karin Hannerfors
Föreningen för klinisk mikrobiologi Ordinarie Kristian Riesbeck
Föreningen för klinisk mikrobiologi Ersättare Erik Sturegård
Infektionsläkarföreningen Ordinarie Rose-Marie Carlsson
Infektionsläkarföreningen Ersättare Helena Hervius Askling
Läkemedelsverket Ordinarie Charlotta Bergquist
Läkemedelsverket Ersättare Jessica Mwinyi
Riksföreningen för skolsköterskor Ordinarie Christina Stenhammar
Riksföreningen för skolsköterskor Ersättare Elisabet Lithammer
Skolläkarföreningen Ordinarie Mats Swensson
Skolläkarföreningen Ersättare Anita Englund
Smittskyddsläkarföreningen Ordinarie Malin Bengnér
Smittskyddsläkarföreningen Ersättare Per Hagstam
Socialstyrelsen Ordinarie Carl-Erik Flodmark
Socialstyrelsen Ersättare Per-Henrik Zingmark
Svensk förening för allmänmedicin Ordinarie Margareta Ehnebom
Svensk förening för allmänmedicin Ersättare Helena Kornfält Isberg
Svensk förening för obstetrik och gynekologi Ordinarie Karin Pettersson
Svensk förening för obstetrik och gynekologi Ersättare Birgitta Segeblad
Svenska barnläkarföreningen Ordinarie Ann Sofie Cavefors
Svenska barnläkarföreningen Ersättare Kathy Falkenstein-Hagander
Sveriges kommuner och regioner Ordinarie Mikael Svensson

Jävsförhållanden

Jävsdeklarationer har begärts in från samtliga ledamöter. Dessa har granskats av Folkhälsomyndigheten, som har bedömt att inga hinder föreligger för personernas deltagande som ledamöter i referensgruppen för nationella vaccinationsprogram.

Möten

Gruppen sammanträder minst två gånger per år. Folkhälsomyndigheten adjungerar utredare och sakkunniga utifrån behov och relevans till referensgruppens möten. Vid behov kan även experter med särkompetens inom ett aktuellt vaccinområde bjudas in till ett möte.

Minnesanteckningar

För minnesanteckningar från tidigare möten, kontakta Enheten för vaccinationsprogram.

Nästa möte

Nästa möte är planerat till hösten 2021.