Rapporteringen är obligatorisk och enligt lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom nationella vaccinationsprogram. I dagsläget omfattar registret endast det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Efter beslut av regeringen kan nya vaccinationer så småningom ingå i de nationella vaccinationsprogrammen och därmed också registreras i vaccinationsregistret vid Folkhälsomyndigheten.

Nyttan med registret

Vaccinationsregistret förenklar datainsamling på nationell nivå och möjliggör:

  • en heltäckande och kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar
  • snabbare återkoppling och åtgärder i områden med låg vaccinationstäckning
  • högkvalitativ epidemiologisk forskning
  • deltaganden i internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten.

Data från registret utgör även på sikt ett bättre beslutsunderlag inför optimering av nationella vaccinationsprogram och vaccinationsschema.