Uppdaterad 29 oktober 2019

Regional samordning

Praktiskt suicidförebyggande arbete sker till stor del på regional och lokal nivå. Strukturen för hur arbetet samordnas ser olika ut i olika delar av landet. I regionerna finns samordnare som arbetar för att utveckla samverkan mellan olika aktörer på regional nivå inom området suicidprevention.

Ansvaret för det praktiska suicidförebyggande arbetet ligger oftast huvudsakligen hos regionala och lokala aktörer. Samordning på regional nivå är därför viktig för att operativa parter från olika verksamheter lättare ska kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra, diskutera insatser och ansvarsfördelning, och samverka exempelvis genom att ta fram regions- eller länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder.

År 1997 tog Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP, initiativet till att skapa en regional samordningsstruktur med sex regionala nätverk för suicidprevention som organiserades utifrån geografiska regioner. Idag ser den strukturen olika ut i olika delar av landet beroende på lokala och regionala förutsättningar. På en del håll i landet har en utvecklad regional samordning byggts upp utifrån den ursprungliga nätverksstrukturen medan det på andra håll inte finns någon samordning eftersom huvudmännen inte har något formellt uppdrag att ansvara för nätverken. När Folkhälsomyndigheten 2014-2015 utredde en struktur för det suicidförebyggande arbetet lyftes därför behovet av en enhetlig regional samordning bl.a. för att skapa jämlika förutsättningar för hela befolkningen. Myndigheten föreslog att en regional samordningsfunktion skulle utgöra en länk mellan nationell och lokal nivå och att denna skulle stödja regionala och lokala aktörer i att sprida och implementera kunskap och inhämta behov av ny kunskap.

Regeringen har ännu inte tagit ställning till de delar av Folkhälsomyndighetens förslag till struktur för det suicidpreventiva arbetet som rör den regionala nivån. Men på flera håll i landet har regionerna börjat bygga upp en regional samordning med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens förslag. Ett nätverk av regionala suicidpreventionssamordnare har skapats och vi träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor om exempelvis olika typer av utbildningsinsatser.

Läs mer

Förslag till struktur för det suicidförebyggande arbetet, Folkhälsomyndigheten

Kartläggning av det regionala arbetet med suicidprevention, Suicidprevention.se 

Statistik över självmord och psykisk hälsa på läns- och kommunnivå, Folkhälsomyndigheten