Om statistiken kring vaccinationerna mot covid-19

Lyssna

Följande register har använts för att ta fram aktuell vaccinationstäckning i olika grupper.

Nationella Vaccinationsregistret (NVR)

Alla utförda vaccinationer mot covid-19 ska från och med 1 januari 2021 registreras i det nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. Rapporteringen är obligatorisk och regleras i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram.

nationella vaccinationsregistret (NVR)

Överföringen av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, medan något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande, även bakåt i tiden. Det innebär att veckostatistiken är föränderlig över tid. Därför är det viktigt att ha i åtanke, att det faktiska antalet utförda vaccinationer och antalet vaccinerade personer i realiteten är något högre än det som redovisas i statistiken.

Socialstyrelsens register över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

För att få fram statistik över vaccinationstäckningen bland äldre i särskilt boende för äldre (SÄBO) och för personer som är 65 år och äldre och har omvårdande hemtjänst, har information från Socialstyrelsens register över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning (SOL-registret) samkörts med Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister (NVR). Socialstyrelsens SOL-register omfattar äldre och personer som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och som får kommunal omsorg enligt socialtjänstlagen. Uppgifterna till SOL-registret samlas in på individnivå och gäller enbart beslut som har verkställts. Registret innehåller uppgifter om cirka 350 000 personer per mätning.

Register över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning (socialstyrelsen.se)

Folkhälsomyndigheten får uppdateringar från Socialstyrelsens SOL-register en gång per månad.

SCB-register över yrke

För vaccinationstäckningen bland personal inom äldrevården och hemtjänsten har information från SCB:s register samkörts med det nationella vaccinationsregistret (NVR). Information om näringsgren och yrke baseras på systemen standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) och standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). En uppdatering av SSYK pågår (nya data kommer i slutet av mars) varför dessa data är från 2018. Det gör att andelen som inte säkert kunnat klassas som vård- och omsorgspersonal är relativt stor (och därför inte visas här). Särskilt inom hemtjänsten finns en stor andel personal utan yrkesklassificering. SNI kodar för arbetsgivare varför all personal, även de som inte har kontakt med omsorgstagare, är inkluderad i totalsiffran.

Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) (scb.se)

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) (scb.se)

Socialstyrelsens Patientregister

Personer från 18 till 65 år med underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 ingår i fas 3 i prioritetsordningen. För att kunna ta fram vaccinationstäckningen i den gruppen har uppgifter från Socialstyrelsens Patientregister samkörts med det nationella vaccinationsregistret (NVR). Patientregistret innehåller alla avslutade vårdtillfällen i slutenvård sedan 1964 (heltäckande från 1987), uppgifter om patienter som behandlats av läkare i den specialiserade öppenvården sedan 2001 samt uppgifter om patienter som vårdats i psykiatrisk tvångsvård enligt LPT eller LRV sedan 2010. Patientregistret ligger till grund för officiell och annan statistik om den svenska specialistvården. Registret innehåller således inte uppgifter från primärvården. Därför inkluderas endast personer som har vårdats på sjukhus för sin diagnos, antingen som inneliggande eller på mottagning.

Läs mer

Uppföljning av vaccination om covid-19