Fördjupat resultat för Folkhälsans utveckling

Viktiga aspekter av folkhälsan och bakomliggande förutsättningar i form av livsvillkor och levnadsvanor skildras med så kallade indikatorer. Indikatorerna presenteras med text, interaktiva kartor och diagram, och statistiska analyser på separata webbrapportsidor. Sidorna uppdateras kontinuerligt i takt med att ny statistik finns tillgänglig eller ny kunskap tas fram. Vi har delat in indikatorerna i områdena Livsvillkor, Levnadsvanor respektive Hälsa.

 • Med livsvillkor avses förhållanden i närmiljön och samhället som omger och påverkar en individ, såsom bostads- och arbetsförhållanden, tillgången till hälso- och sjukvård, och lagstiftning kring exempelvis socialförsäkringar.

 • Levnadsvanor avser individens egna ageranden såsom mat- och motionsvanor, spelvanor och bruk av alkohol eller tobak. Våra levnadsvanor påverkas av våra livsvillkor och samhällets normer och kultur.

 • Hälsan i en befolkning kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. För att uppnå en god hälsa och utplåna de påverkbara skillnaderna i hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar.

 • Hur redovisas våra data?

  Genom att klicka på huvudområdena Livsvillkor, Levnadsvanor och Hälsa ovan kommer du vidare till resultaten. Resultaten redovisas per indikator. Med indikator avses här ett utfall som indikerar folkhälsans läge och utveckling. För varje indikator finns en webbrapportsida med kortfattade texter och grafik.

  I möjligaste mån redovisas skillnader mellan grupper avseende kön, ålder, utbildningsnivå, födelseland (fyra grupper) och geografi (länsnivå, kommunnivå). Även utvecklingen över tid redovisas, liksom förändringen av skillnader mellan grupper över tid för att belysa hur jämlikheten i hälsa utvecklas.

  Vill du göra dina egna figurer?

  Figurerna är byggda i Folkhälsomyndighetens visualiseringsverktyg FolkhälsoStudio och data är hämtad från Folkhälsomyndighetens databas Folkhälsodata. I dessa två statistikverktyg kan du göra dina egna figurer och tabeller och ladda ned data till din egen dator.

  I vår användarinstruktion får du tips om hur du kan använda vår interaktiva presentation.

  Om vår folkhälsorapportering

  Folkhälsans utveckling är en del i Folkhälsomyndighetens samlade folkhälsorapportering. Syftet är att ge en övergripande beskrivning av folkhälsan och förutsättningarna för en god hälsa i Sverige. Resultaten presenteras i drygt 30 separata webbsidor med interaktiva kartor och diagram, samt sammanfattas i en Årsrapport med särskilt fokus på jämlik hälsa. Tillsammans bildar de ett gemensamt rapporteringssystem.