Fördjupat resultat för Folkhälsans utveckling

Viktiga aspekter av folkhälsan och dess förutsättningar skildras med kärnindikatorer uppdelat i det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden och ett avsnitt om hälsa. Indikatorerna presenteras med text, interaktiva kartor och diagram, och statistiska analyser på separata webbrapportsidor. Sidorna uppdateras i takt med att ny statistik finns tillgänglig eller ny kunskap tas fram.

 • Hur redovisas våra data?

  Genom att klicka på ett av målområdena eller området hälsoutfall ovan kommer du vidare till resultaten. Resultaten redovisas per indikator. Med indikator avses här ett utfall som indikerar folkhälsans läge och utveckling. Det kan vara ett hälsoutfall eller en förutsättning för god hälsa. Resultaten ges för ett urval av de kärnindikatorer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Resultat presenteras också för ett komplement av mer specifika hälsorelaterade indikatorer.

  Kärnindikatorer

  För varje indikator finns en webbrapportsida med kortfattade texter och grafik. I möjligaste mån redovisas skillnader mellan grupper för respektive indikator avseende kön, ålder, utbildningsnivå, födelseland (fyra grupper) och geografi (länsnivå, kommunnivå). Trender för utvecklingen över tid inom grupperna ger oss en bild av huruvida jämlikheten mellan grupperna ökar eller minskar över tid.

  Interaktiva figurer

  Figurerna är interaktiva, vilket innebär att du kan växla mellan kvinnor, män och totalt, mellan ålderstandardiserat eller inte åldersstandardiserat, samt lägga markören över figuren för att få ytterligare information. Där regionala och lokala data finns redovisas de i en karta och som flerårsmedelvärden för att få ett tillräckligt stort dataunderlag. Här finns förutom valmöjligheterna som nämnts ovan även möjlighet att spela upp utvecklingen över tid, zooma in och ut och växla mellan läns- och kommunnivå där det finns tillgängligt.

  Vill du göra egna figurer?

  Figurerna som används i Folkhälsans utvecklings webbrapportblad och i årsrapporten är byggda i Folkhälsomyndighetens visualiseringsverktyg FolkhälsoStudio och data är hämtad från Folkhälsomyndighetens databas Folkhälsodata. Du kan göra egna figurer och tabeller i dessa två verktyg och ladda ned till din dator. Databasen innehåller inte bara indikatorerna för uppföljning enligt stödstrukturen. Där finns även moduler som används i andra uppföljningssystem.

  Om FolkhälsoStudio

  Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

  Om vår folkhälsorapportering

  Folkhälsans utveckling är en del i Folkhälsomyndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa baserad på de åtta målområdena och olika aspekter av hälsa. Sammantaget ska uppföljningen visa utvecklingen mot det övergripande folkhälsopolitiska målet om att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Resultaten presenteras på separata webbsidor med interaktiva kartor och diagram, samt sammanfattas i en Årsrapport med särskilt fokus på jämlik hälsa. Tillsammans bildar de ett gemensamt rapporteringssystem.