Lyckas med ANDTS-prevention

Lyssna

Arbetet med att förebygga problem som orsakas alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar behöver vara långsiktigt, bygga på behov och kunskap samt ha en bredd i sin ansats. Det behöver också bedrivas på ett strukturerat sätt för att vara effektivt.

Förebygga problem av ANDTS

Utgångspunkten för förebyggande arbete, eller prevention som det också kallas, är att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor. Det handlar om att vidta åtgärder som främjar hälsa, förebygger ohälsa och skapar en jämlik hälsa – ger alla likvärdiga villkor och förutsättningar att må bra.

Det innebär att det förebyggande arbetet kräver långsiktighet och olika typer av insatser, policyer och strategier på olika arenor och nivåer i samhället.

I folkhälsoarbetet är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till faktorer som utgör en risk för, eller skyddar människor från, att utveckla problem till följd av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). När det gäller ANDTS är flera av de bakomliggande orsakerna till att man börjar använda eller får problem ofta desamma.

Dessa risk- och skyddsfaktorer finns på flera nivåer:

  • Individuell nivå, till exempel olika personligheter och beteenden
  • Social nivå, till exempel hur väl uppväxtmiljö, familj och skola fungerar
  • Strukturell nivå, till exempel tillgång till alkohol, narkotika och tobaks- eller nikotinprodukter.

Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå behöver alltså vara långsiktigt, bygga på behov och kunskap samt ha en bredd i sin ansats för att vara framgångsrikt. Detta förutsätter en god grundstruktur för arbetet i form av bland annat politiskt stöd, samverkan, resurser och funktion för samordning.

Kunskapsstöd för att lyckas med ANDTS-prevention

Det förebyggande arbetet behöver också bedrivas på ett strukturerat sätt för att bli effektivt. Vår snabbguide till att lyckas med ANDTS-prevention visar hur man kan lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet utifrån lokala och regionala behov.

Snabbguiden Att lyckas med ANDTS-prevention är en sammanfattning av manualen European Drug Prevention Quality Standards, EDPQS, som gavs ut av EU:s narkotikabyrå EMCDDA 2011. Förutom till narkotikaområdet kan materialet användas inom närliggande folkhälsoområden som alkohol, tobaks- och nikotinprodukter, dopning och spel om pengar.

Modellen ger förutsättningar för ett effektivt hälsofrämjande och förebyggande arbete genom att den kan bidra till:

  • kvalitets- och kompetensutveckling
  • struktur för arbetet
  • samverkan på lokal och regional nivå
  • en gemensam bild av kunskap och förståelse för arbetet.

Läs mer

Snabbguide-modell till effektivt förebyggande arbete