Risk- och skyddsfaktorer för konsumtion och skador av alkohol

Lyssna

Vi har tagit fram kunskap om risk- och skyddsfaktorer för konsumtion och skador av alkohol hos barn och unga vuxna i Sverige. Resultaten stärker betydelsen av ett förebyggande arbete och att tidigt identifiera barn som exponeras för flera riskfaktorer.

Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är grundläggande för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Att mäta och följa risk- och skyddsfaktorer kan förklara förekomsten och utvecklingen av konsumtion och skador av alkohol, samt ge insikter om hur de kan förebyggas.

Våra resultat kan underlätta en kartläggning av situationen i en region eller en kommun.

Förebyggande arbete på regional och lokal nivå, en snabbguide

Hälsofrämjande och förebyggande arbete behöver vara kunskapsbaserat och långsiktigt för att vara framgångsrikt. Arbetet behöver också bedrivas på ett strukturerat sätt. Vår vägledning om att lyckas med ANDTS-prevention beskriver hur man kan lägga upp ett kunskapsbaserat förebyggande arbete utifrån lokala och regionala behov.

Att lyckas med ANDTS-prevention – en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete

Totalt har vi identifierat 24 riskfaktorer och 5 skyddsfaktorer. Resultaten tyder på att risken för skador av alkohol hos unga vuxna ökar med antalet riskfaktorer som de har utsatts för när de var barn upp till en gräns, och med tiden mätt i år som de har bott hos vuxna som har fått skador av alkohol eller narkotika, eller som har begått ett brott.

Risk- och skyddsfaktorerna som vi har identifierat finns på flera nivåer.

Riskfaktorer på nivån levnads- och arbetsförhållanden

Exempel:

 • skador av alkohol eller narkotika, eller kriminalitet, hos en av föräldrarna
 • låga betyg i årskurs 9
 • låg socioekonomisk position hos individen.

Skyddsfaktorer på nivån levnads- och arbetsförhållanden

Exempel:

 • ha en mamma som är född utanför Norden
 • bo i en storstad (skyddsfaktor för rattfylleri, men en riskfaktor för andra skador av alkohol).

Riskfaktorer på nivån individuella levnadsvanor

Exempel:

 • tidigare konsumtion av alkohol
 • kriminalitet.

Riskfaktorer på nivån ålder, kön och arv

 • vara pojke
 • diagnostiserad adhd
 • symptom på beteendestörning av utagerande slag.

Skyddsfaktor på nivån ålder, kön och arv

 • förmåga att hantera stressfyllda situationer.

Att vi inte har identifierat fler risk- och skyddsfaktorer betyder att det dels finns skäl att titta på vad forskning från andra länder än de Nordiska visar, dels behövs mer forskning om risk- och skyddsfaktorer för konsumtion och skador av alkohol hos barn och unga vuxna i Norden.

Risk- och skyddsfaktorer för bruk och skador av ANTS

Vi har också tagit fram kunskap om risk- och skyddsfaktorer för bruk och skador av NTS. Och om riskfaktorer som är gemensamma för två eller fler av områdena A, N, T och S. Exempel på gemensamma riskfaktorer är otrygga uppväxtvillkor och problembeteenden såsom skador av alkohol hos föräldrarna respektive att stjäla saker.

Sammanfattningsvis visar våra resultat hur viktigt ett förebyggande arbete kan vara för en god och jämlik hälsa.

Förebyggande arbete mot skador av alkohol

Förebyggande arbete på nationell nivå i Sverige skapar förutsättningar för att minska skador av alkohol. Exempel på universella åtgärder som används är punktskatt, reglering av öppettider, reglering av marknadsföring och åldersgränser för köp av alkohol. Vi ger information om förebyggande arbete mot skador av alkohol i Sverige på vår hemsida.