Snabbguide-modell till effektivt förebyggande arbete

Lyssna

Snabbguiden-modellen utgår från de faser som ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vanligen omfattar. I varje fas finns ett antal moment som behöver utföras för att arbetet ska ha förutsättningar för att bli framgångsrikt. I slutet av varje fas behöver också olika aspekter övervägas.

Figur 1. De åtta faser som ett förebyggande arbete vanligen omfattar.

Bilden visar de åtta faser som ett förebyggande arbete vanligen omfattar.

I snabbguiden finns varje fas och momenten i varje fas beskrivna samt ett antal frågor som gör det lättare att reflektera över de överväganden som bör göras innan arbetet går in i nästa fas. Efter varje fas finns också två checklistor som arbetsgruppen kompletterar med information. Den ena kommer att ge en bild av var i processen arbetet befinner sig, medan den andra visar vilka överväganden som gjorts när det gäller till exempel finansiering, kommunikation och personalutveckling. Innehållet i checklistorna blir en sorts dokumentation över arbetet samtidigt som det kan fungera som underlag för beslut och en verksamhets- eller projektplan.

Snabbguiden-modellen behöver inte ersätta redan välfungerande arbetssätt, utan kan användas som ett komplement för att öka kvaliteten och fördjupa frågor som kanske inte ingår i andra modeller.

Använd kunskap om risk- och skyddsfaktorer i snabbguiden

I flera av snabbguidens faser har ni nytta av kunskap om risk- och skyddsfaktorer. I den första fasen gör ni en kartläggning av den lokala situationen och en sammanfattande analys som visar hur den lokala lägesbilden ser ut och som motiverar vad som bör göras och varför. Här kan ni bland annat använda kunskapen om risk- och skyddsfaktorer. I den tredje fasen väljer ni ut en lämplig modell för insatsen som är baserad på välgjorda vetenskapliga studier, beprövad erfarenhet eller de risk- och skyddsfaktorer som identifierats under den tidigare kartläggningen. Den fjärde fasen handlar om att utforma insatsen och nu planerar ni också hur ni kan följa upp och utvärdera arbetet och insatsen, till exempel genom att följa utvecklingen av riskfaktorer.

Arbetsmodellens näst sista fas, nr 7, beskriver hur ni kan arbeta när ni utvärderar insatsen, till exempel genom att följa upp den lokala lägesbilden och de risk- och skyddsfaktorer som ni identifierade i första fasen.

Dialogduken kan användas som verktyg för att arbeta med risk- och skyddsfaktorer i det ANTS-förebyggande arbetet. Dialogduken kan skrivas ut i olika format och användas om man vill samtala om hur kunskapen för ett problem kan överföras till regionalt eller lokala sammanhang. Arbetsbladet bygger på Snabbguidens två första faser kan till exempel användas vid arbetsgruppsmöten.

 • Välkommen till dialogduken

  Publicerad:

  Ett verktyg som hjälper oss att samtala om hur vi kan konkretisera det förebyggande arbetet kring ANDTS och använda kunskapen om risk- och skyddsfaktorer på regional och lokal nivå. Verktyget bygger på…

Läs mer om varje fas

 • Uppstart och förankringsarbete

  Ett utvecklingsarbete startar ofta med att någon tycker att något bör göras inom ett visst område. För att undvika intressekonflikter längre fram i processen behöver ni kartlägga vilka olika behov som finns samt förankra arbetet hos ledningen.

 • Fas 1. Kartlägga och analysera

  I den första fasen undersöker ni behovet av förebyggande åtgärder och orsaken till problemen.

 • Fas 2. Bedöma resurser

  I andra fasen kartlägger och bedömer ni målgruppernas behov och tillgängliga resurser. Det behövs för att säkerställa att det finns förutsättningar för arbetet och för att nå avsedd effekt.

 • Fas 3. Utforma arbetet

  I den tredje fasen beskriver ni insatsens innehåll och struktur. Resultatet blir grunden till en detaljerad och realistisk planering. I denna fas fastställer chefen eller styrgruppen förutsättningarna för ett lyckat utvecklingsarbete.

 • Fas 4. Utforma insatsen

  Den fjärde fasen handlar om hur ni kan välja och anpassa en insats som har utvecklats av någon annan och som redan används.

 • Fas 5. Förbereda och mobilisera

  Det krävs en hel del praktiska förberedelser för att genomföra en insats. I den femte fasen säkerställer ni att alla nödvändiga resurser finns på plats.

 • Fas 6. Genomföra och kvalitetssäkra

  I den sjätte fasen är det dags att omsätta planerna i praktiken. Det är viktigt att hålla fast vid arbetsplanen men samtidigt hantera förändringar under arbetets gång.

 • Fas 7. Följa upp och utvärdera

  För att bedöma genomförandet och resultatet behöver ni göra en uppföljning. Uppgiften i fas 7 behöver ha förberetts tidigare i arbetet och följts löpande för att kunna sammanfattas i slutet.

 • Fas 8. Förbättra och sprida

  I den åttonde och sista fasen av arbetet lägger ni fokus på fortsatt utvecklingsarbete samt spridning av resultat och erfarenheter.

 • Stödmaterial om snabbguidens arbetsmodell

  Här hittar du material om snabbguidens arbetsmodell som stöd i arbetet.