Tobakens negativa påverkan på miljön är viktig kunskap som, utöver kunskap om brukets påverkan på hälsan, kan motivera fler att sluta eller aldrig börja använda tobak.

Information om Tobaksfria dagen

Årets tema syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om tobakens miljöpåverkan från odling, produktion, distribution och nedskräpning. WHO lyfter bland annat fram:

  • hur tobaksindustrin bidrar till klimatförändringar, förbrukar naturresurser och skadar ekosystemen
  • ”greenwashing” - tobaksindustrins ansträngningar att "tvätta" sitt rykte och produkter genom att marknadsföra sig som miljövänliga
  • hur tobaksproduktionens miljöpåverkan drabbar länder som har begränsade resurser att hantera den
  • minskad tobakskonsumtion behöver identifieras som en viktig hävstång för att uppnå alla mål för hållbar utveckling, inte bara de som är direkt relaterade till hälsa.

Protect the environment, World No Tobacco Day 2022 will give you one more reason to quit (WHO.int)

Temat för de senaste tre åren

  • 2021 – Commit to Quit
  • 2020 – Industrins manipulativa strategier
  • 2019 – Tobak och lunghälsa

Tobak och Agenda 2030 för hållbar utveckling

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål där särskilt mål 3 – God hälsa och välbefinnande – handlar om tobakens påverkan på hållbarheten.

Mer hur vi arbetar med dessa frågor: Agenda 2030 för hållbar utveckling

Stöd att sluta röka eller snusa

På Sluta-Röka-Linjen kan du läsa om stöd för att sluta röka eller snusa och om tobak ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Besök 1177 Vårdguiden för tips och råd samt kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller snusa: 1177 Vårdguiden

Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om metoder för tobaksavvänjning: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen.se)