Tobaksfria dagen 31 maj

Lyssna

Temat för tobaksfria dagen 2024 är ”Skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan”. Dagen, World No Tobacco Day, anordnas av Världshälsoorganisationen WHO och infaller den 31 maj varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk.

Barn och unga har lättare att bli beroende av tobaks- och nikotinprodukter och behöver därför skyddas särskilt i det förebyggande arbetet. För att minska användningen och för att förhindra att barn och unga börjar använda tobaks- och nikotinprodukter behöver arbetet vara långsiktigt, bedrivas i samverkan mellan olika aktörer och bygga på flera olika insatser.

Idag ser reglerna för marknadsföring, smaktillsatser och nikotinhalt olika ut för olika produkter. Regleringen av tobaks- och nikotinprodukter behöver efterlikna lagstiftningen för cigaretter, för att öka skyddet för barn och unga och minska tillgängligheten och efterfrågan.

Tobaks- och nikotinförebyggande arbete

Användningen av snus och e-cigaretter ökar kraftigt bland unga

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) nationella skolundersökning ökar snusanvändningen bland skolelever i årskurs nio och år 2 på gymnasiet.

Även användningen av e-cigaretter ökar. År 2023 uppgav 40 procent av eleverna i årskurs 9 och 56 procent i gymnasiet år 2 att de någon gång har använt e-cigaretter. Bland elever i gymnasiet år 2 ses också en ökning sedan 2021 bland de som röker cigaretter.

Ungas bruk av tobaks- och nikotinprodukter

På uppdrag av regeringen följer vi upp utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS). Den senaste uppföljningen visar att det fortfarande är många barn och unga som använder alkohol, narkotika, dopning, tobaks- eller nikotinprodukter eller som spelar om pengar. Användningen av snus och e-cigaretter ökar kraftigt bland skolelever. Därför föreslår vi att tillgången behöver begränsas ytterligare för att skydda barn och unga.

Utvecklingen inom ANDTS-strategins mål – rapport 2024

Temat för tobaksfria dagen de senaste åren

  • 2024 – Skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan
  • 2023 – Vi behöver mat, inte tobak
  • 2022 – Tobakens påverkan på vår miljö
  • 2021 – Commit to Quit

På WHO:s webbplats kan du läsa mer om Tobaksfria dagen.

World No Tobacco Day 2024 (who.int)

Stöd att sluta röka eller snusa

På Sluta-Röka-Linjen kan du läsa om stöd för att sluta röka eller snusa.

Besök 1177.se för tips och råd samt kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller snusa:

Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om metoder för tobaksavvänjning.