Visselblåsa om tobak och liknande produkter

Lyssna

Du kan rapportera om missförhållanden inom tobaksområdet som omfattas av vår tillsyn. Här kan du läsa om hur du använder Folkhälsomyndighetens externa rapporteringskanal.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, så kallade visselblåsarlagen, ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden.

Enligt förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden är Folkhälsomyndigheten behörig att genom en extern rapporteringskanal och förfaranden för rapportering och uppföljning ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom följande ansvarsområden:

 • folkhälsa, såvitt avser tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter, och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar,
 • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Vad kan man rapportera?

Det missförhållande du anmäler ska vara arbetsrelaterat och gälla det någon gör, eller har försummat att göra, inom ramen för myndighetens tillsynsansvar.

Rapporteringen ska gälla information om missförhållanden som strider mot Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (tobaksproduktdirektivet) eller andra nationella regler som kompletterar tobaksproduktdirektivet, eller motverkar syftet med bestämmelserna i tobaksproduktdirektivet.

Du ska ha skälig anledning att anta att det du visselblåser om är sant.

Vem kan rapportera?

Arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, volontärer, inlånad och inhyrd arbetskraft, personer som söker eller fullgör praktik med flera, kan slå larm och rapportera till Folkhälsomyndigheten om missförhållanden.

Du kan rapportera anonymt, men frågan kan då bli svårare att utreda och du kan inte få någon återkoppling av rapporten.

Hur gör man för att rapportera till Folkhälsomyndigheten?

Du kan använda dessa olika vägar för att rapportera:

Brev

Du kan rapportera om misstänkta missförhållanden genom att skicka brev till

Visselblåsarfunktionen Tobak, Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

eller

Visselblåsarfunktionen Tobak, Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Telefon

Du kan muntligen rapportera om misstänkta missförhållanden på Folkhälsomyndigheten. Ring till myndighetens växel 010-205 20 00 och be att få prata med visselblåsarfunktionen tobak.

Fysiskt möte

Du kan begära att muntligen få rapportera om misstänkta missförhållanden på Folkhälsomyndigheten vid ett fysiskt möte. Ett fysiskt möte kan då bokas med en behörig person på myndighetens lokaler i Solna eller Östersund.

Vad händer med din rapport?

Din rapport tas emot av behöriga personer inom Folkhälsomyndighetens visselblåsarfunktion. Om du har lämnat kontaktuppgifter, ska du få en bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Du kommer sedan att få återkoppling om vad som händer med din rapport senast inom tre månader från den dag då rapporten lämnades till visselblåsarfunktionen.

Vilket skydd ger visselblåsarlagen?

En verksamhetsutövare får inte vidta repressalier mot en rapporterande person.

Sekretess och behandling av personuppgifter

Absolut sekretess gäller för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet i ett uppföljningsärende och i ärenden om åtgärder med anledning av visselblåsningen.

Rapportering till visselblåsarfunktionen kommer att innefatta att personuppgifter behöver behandlas i ett uppföljningsärende. Även personuppgifter som är av känslig karaktär kan behöva hanteras. Det är endast behöriga personer som är utsedda att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter som får ha tillgång till personuppgifter som behandlas i ett uppföljningsärende. Personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för handläggningen av en rapport ska raderas om de har samlats in av misstag.

Du har andra skydd som alltid gäller

Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen finns det flera andra skydd som alltid gäller helt oberoende av visselblåsarlagen.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor.

Anskaffarfrihet

Den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Andra myndigheters ansvar

Du hittar mer information om andra myndigheters rapporteringskanaler via deras webbplatser. I förordningen nedan kan du läsa om varje myndighets ansvarsområde.

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (riksdagen.se)

Dessa myndigheter har externa rapporteringskanaler inom olika ansvarsområden:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen