Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lyssna

Alkoholhaltiga varor som inte är alkoholdryck eller läkemedel klassas som teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat. Du som handlar med teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat omfattas av bestämmelser i alkohollagstiftningen.

Varför finns regler

Alkohollagstiftningen syftar till att skydda folkhälsan och hjälpa till och förebygga de skador som alkohol kan orsaka. Alkohol har en mängd olika användningsområden och används förutom vid tillverkning av alkoholdrycker till många samhällsnyttiga ändamål. Dessa varor innehåller ofta höga halter alkohol och de kan vara attraktiva att inta i berusningssyfte. Avsikten med bestämmelserna som reglerar teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat är att förhindra att dessa varor förtärs av misstag, missbrukas eller i övrigt konsumeras som substitut för alkoholdrycker. Tillgngligheten till teknisk sprit begränsas genom reglering av rätten till handel och bestämmelser om denaturering och andra säkerhetskrav minskar risken för att teknisk sprit och alkoholaltiga preparat används för andra syften än som avsetts.

Teknisk sprit används inom industri, forskning och hälsovård

Teknisk sprit används huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet. Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller för vetenskapliga och medicinska ändamål inom forskning och hälsovård. Teknisk sprit ska dessutom klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan.

Alkoholhaltiga preparat omfattar många olika typer av varor

Alkoholhaltiga preparat är varor som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och de kan ha mycket olika användningssätt. Dessa varor klassas varken som alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel. Vissa är avsedda för förtäring, medan andra inte är avsedda att förtäras. De kan till exempel vara kosmetika, desinfektionsmedel, spolarvätska, drivmedel och kosttillskott. Alkoholhaltiga preparat används inom yrkesmässig verksamhet men finns även tillgängliga för konsumenter genom detaljhandeln.

Har du frågor om ett preparat ska klassas som läkemedel ska du vända dig till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket.se

Regler för dig som handlar med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat regleras huvudsakligen genom

Det finns regler för dig som handlar med teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad. Viktiga bestämmelser att känna till är att sådan sprit endast får säljas till vissa aktörer och att du som säljer tekniskt sprit ska förvissa dig om att köparen har rätt att köpa in eller sälja spriten vidare och att den inte kommer att användas på ett otillåtet sätt. Teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad och som ska användas eller säljas inom landet, ska denatureras så långt som möjligt så att det försvårar förtäring utan att hindra den avsedda användningen. Denaturering är en metod, som i alkohollagens mening, innebär att ett eller flera ämnen tillsätts i sprit eller i en vara som innehåller sprit. Syftet med att denaturera är att göra spriten eller varan otjänlig för förtäring. För fullständigt denaturerad teknisk sprit gäller fri handel, utan krav på tillstånd. Du kan läsa mer om vad fullständigt denaturerad sprit innebär i publikationen ” Vägledning för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat”.

Handel med begränsningar och allmänna krav

Det krävs inget godkännande för att få sälja alkoholhaltiga preparat. För handeln med dessa varor gäller i stort sett samma villkor som för handel i allmänhet, men det finns vissa begränsningar och allmänna krav. Du får inte sälja varan om det finns särskild anledning att anta den ska användas i berusningssyfte, eller om varan är utformad så att det finns risk för förväxling med alkoholdryck. Varan måste vara denaturerad om den inte är avsedd att intas.

Relaterade publikationer

I publikationen "Vägledning för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat" finns information till dig som handlar eller har tänkt handla med dessa typer av varor och vilka regler och krav som du omfattas av. Där finns vägledning om hur du avgör vad som är teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall du behöver ha ett godkännande från Skatteverket för att få påbörja handeln. I publikationen har vi sammanställt information om vilka uppgifter som du ska skicka in till Folkhälsomyndigheten och förklarat de begrepp som förekommer i alkohollagen och de relaterade föreskrifterna.

Du som säljer teknisk sprit behöver tänka på att

  • Ansöka om att bli godkänd upplagshavare: Du måste vara godkänd hos Skatteverket som upplagshavare för att sälja, föra in eller importera teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad. För mer information om de regler som gäller för godkännande som upplagshavare vänligen kontakta Skatteverket.
  • Anlita ett kontrollorgan: Om du säljer teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad ska du anlita ett ackrediterat kontrollorgan.
  • Anmäla till Folkhälsomyndigheten: I anmälan ska du bland annat uppge företagets namn, organisationsnummer och vilket kontrollorgan du anlitat.
  • Dokumentera: Du ska löpande dokumentera uppgifter om bland annat köpare av spriten, spritens användningsområde och hur spriten är denaturerad. Uppgifterna ska finnas tillgängliga för det kontrollorgan du anlitat.
  • Lämna in statistik: Varje år ska du redovisa uppgifter till Folkhälsomyndigheten, om volymer teknisk sprit som du sålt, fört in, importerat, fört ut, exporterat och tillverkat samt till vilka områden spriten använts.

Rapportering av restaurangrapport och uppgifter för statistik och tillsyn

Formulär för anmälan av försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. (PDF, 266 kB)

Du som köper teknisk sprit behöver tänka på att

  • Löpande dokumentera: Du som köper teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad ska löpande dokumentera uppgifter om mängden sprit du köpt och förbrukat. Detta gäller dig som köper med stöd av 3 § i föreskrifterna (HSLF-FS 2022:63) (näringsidkare, kommuner, regioner, myndigheter och museer) samt apotek, universitet, högskolor, och sjukhus.
  • Inventera lagret: Du som köper med stöd av 3 § i föreskrifterna (HSLF-FS 2022:63) samt apotek, universitet, högskolor, och sjukhus ska fysiskt inventera ditt lager av teknisk sprit minst en gång per kalenderår. Om du upptäcker skillnad mellan den inventerade mängden och den förväntade lagermängden ska du utreda detta och vidta nödvändiga åtgärder.

Du som säljer alkoholhaltiga preparat som du tillverkat, infört eller importerat behöver tänka på att

  • Anmäla till Folkhälsomyndigheten: Anmälan ska du bland annat uppge företagets namn, organisationsnummer, vilken typ av preparat du ska sälja och på vilket sätt etanolen i preparatet är denaturerad.

Formulär för anmälan av försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. (PDF, 266 kB)

Ansöka om dispens

Folkhälsomyndigheten kan medge undantag från bestämmelserna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat i enskilda fall under förutsättning att det finns särskilda skäl.

Formulär för ansökan om dispens (PDF, 152 kB)

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.

Läs mer