Möten med tobaksindustrin

Lyssna

Folkhälsomyndigheten är en av flera myndigheter som har tillsyn över lagen om tobak och liknande produkter. I rollen som tillsynsmyndighet har vi kontakt med aktörer som berörs av lagen, exempelvis industrin, handeln och andra tillsynsmyndigheter. Här redovisar vi de möten vi har haft med industrin.

Folkhälsomyndigheten har haft följande möten med tobaksindustrin

Inför genomförande av tobaksproduktdirektivets artiklar om spårbarhet och säkerhetsmärkning har Folkhälsomyndigheten genomfört nedanstående möten med representanter för tillverkare och importörer, samt grossister och distributörer av tobaksvaror och med representanter för den civila sektorn.

Mötesserien har genomförts som ett led i förberedelserna för det svenska införlivandet av reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Regelverket kommer att ställa krav på åtgärder som ska utföras av tillverkare och importörer av tobaksvaror, liksom grossister och distributörer.

Folkhälsomyndigheten har vid dessa möten informerat om kommande regelverk och de krav som kan förväntas ställas på olika intressenter vid genomförandet av lagstiftningen om spårbarhet och säkerhetsmärkning. Deltagare på mötena har getts tillfälle att beskriva hur tillverkning och distribution av tobaksvaror sker och beskriva förutsättningarna vid tillverkning och leverans/distribution av olika typer av tobaksvaror.

Möte den 5 mars 2024

Videomöte mellan Folkhälsomyndigheten och tillverkare, importörer och aktörer i leveranskedjan av tobaksprodukter. Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning kommer att omfatta även andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak från och med den 20 maj 2024. Mötet syftade till att ge berörda aktörer tillfälle att träffa den svenska id-utfärdaren samt att ge övergripande information om spårbarhetssystemet, datakvalitet och säkerhetsmärkning.

Minnesanteckningar 2024-03-05

Möte 24 februari 2022

Videomöte mellan Folkhälsomyndigheten och tillverkare, importörer och aktörer i leveranskedjan av tobaksprodukter. Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning kommer att även omfatta andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak från och med den 20 juli 2024. Mötet syftade till att ge berörda aktörer information om reglerna och vilket ansvar aktörerna har.

Minnesanteckningar 2022-02-24

Möte 7 maj 2020

Videomöte mellan Folkhälsomyndigheten och tillverkare av cigaretter och rulltobak för den svenska marknaden.

Minnesanteckningar 2020-05-07

Möte 11 mars 2020

Folkhälsomyndigheten hade möte med aktörer som på något sätt påverkats av tillståndsplikten att sälja tobaksvaror som infördes i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). Deltagare var branschorganisationer, företagare, tillverkare samt länsstyrelser. Mötet hölls 10.00-12.00 hos Folkhälsomyndigheten, lokal var Gardaulan i Solna.

Minnesanteckningar 2020-03-11

Möte 21 maj 2019

Videomöte mellan Folkhälsomyndigheten, den nationella id-utfärdaren och tillverkare av cigaretter och rulltobak för den svenska marknaden.

Minnesanteckningar 2019-05-21

Möte 6 maj 2019

Intressentmöte Folkhälsomyndigheten, Gardaulan i Solna. Vid mötet visade Allexis s.r.o. sin systemlösning för sitt uppdrag som nationell id-utfärdare i Sverige.

Minnesanteckningar 2019-05-06

Möte 19 juni 2019

Videomöte mellan Folkhälsomyndigheten, den nationella id-utfärdaren och tillverkare av cigaretter och rulltobak för den svenska marknaden.

Minnesanteckningar 2019-06-19

Möte 29 november 2018

Intressentmöte Folkhälsomyndigheten, Gardaulan i Solna.

Minnesanteckningar 2016-11-29

Möten juni-september 2017

Möten om spårbarhet och säkerhetsmärkning ägde rum på Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18 i Solna, om inte annat anges.

2017-06-20 Intressentmöte Folkhälsomyndigheten, Gardaulan i Solna.

Minnesanteckning (PDF, 231 kB)

Deltagarförteckning (PDF, 146 kB)

Presentation Folkhälsomyndigheten (PDF, 393 kB)

Presentation SMD (PDF, 525 kB)

2017-06-26 GS1, Västra Järnvägsgatan 15, Stockholm

2017-06-30 Uppföljningsmöte GS1 och studiebesök i logistiklaboratorium, Västra Järnvägsgatan 15

2017-06-30 Större tobakstillverkare: JTI, Swedish Match, Philip Morris, BAT

2017-07-05 Studiebesök på SMD Logistics AB, Brunna, Stockholm

2017-07-06 Skypemöte med Gotlandssnus

2017-07-07 Svensk dagligvaruhandel

2017-07-07 Tobaksfakta

2017-07-12 Mindre snustillverkare: JTI, Imperial, BAT, Gotlandssnus (Skype)

2017-07-13 Större snustillverkare: Swedish Match.

2017-08-29 Studiebesök Fiedler Lundgren snustillverkare, (PDF, 176 kB) Malmö

2017-09-13 Utredningsbesök Swedish Match (PDF, 113 kB), Göteborg och Kungälv

2017-09-14 Utredningsbesök Nordic Snus AB (JTI) (PDF, 111 kB), Vårgårda

2017-09-15 Utredningsbesök Swedish Match (PDF, 113 kB), Göteborg

2017-12-12 Utredningsbesök Gotlandssnus fabrik (PDF, 115 kB), Gotland

Folkhälsomyndigheten har haft följande möten med tobaksindustrin 2016

Under 2016 har Folkhälsomyndigheten initierat och haft möten med industrin samt skickat ut information med anledning av ändringar i tobakslagen. Syftet med mötena har varit att presentera myndighetens ståndpunkt i olika frågor men också ge möjlighet till industrin och distributörer att framhålla sin syn och ställa frågor. Det som diskuteras och framkommer på dessa möten är varken bindande eller beslut. Det är ett sätt att nå samförstånd över de olika synsätten och undvika missförstånd. Det är slutligen domstolen som avgör hur en bestämmelse ska tolkas.

2016-05-04 Intressentmöte för snusproducenter

Intressentmöte med fokus på märkning av snusförpackningar, med anledning av de ändrade föreskrifterna om märkning av tobaksförpackningar.

Återkoppling möte (PDF, 228 kB)

Deltagarförteckning (PDF, 249 kB)

2016-05-20 Intressentmöte avseende märkning

Intressentmöte med fokus på märkning av tobaksförpackningar med rökavvänjningsinformation, med anledning av de nya föreskrifterna om märkning av tobaksförpackningar.

Minnesanteckning och deltagarförteckning (PDF, 308 kB)

2016-09-09 Möte med intressenter tobak angående övergångsbestämmelser till tobakslagen, smaktillsatser

Möte om övergångsbestämmelser kring cigaretter med karaktäristisk smak, med anledning av de nya föreskrifterna och allmänna råden om karakteristisk smak med mera.

Minnesanteckningarna har tagits bort med anledning av en dom i Förvaltningsrätten i Stockholms meddelad i december 2017. För att ta del av den tidigare informationen som var publicerad på webbplatsen kan ni vända er till tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se.

Folkhälsomyndigheten har skickat ut följande information till tobaksindustrin

2016-04-20

Information om ansökan om uppgiftslämnarens ID (EU-CEG) (PDF, 226 kB)

2016-04-26

Information om nya krav på märkning av förpackningar till tobaksvaror (PDF, 211 kB)

Märkning (PDF, 135 kB)

Labeling (PDF, 206 kB)

HSLF-FS om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror (003) (PDF, 291 kB)

2016-05-03

Nya övergångsbestämmelser för märkning (PDF, 212 kB)

2016-05-13

Utkast till Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter på tobaksområdet (PDF, 212 kB)

2016-06-22

Ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2016:46 (PDF, 374 kB)

Konsekvensutredning av ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (PDF, 239 kB)

2016-06-23

Tidigare utskickad information har tagits bort med anledning av en dom i Förvaltningsrätten i Stockholms meddelad i december 2017. För att ta del av den tidigare informationen som var publicerad på webbplatsen kan ni vända er till tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se.

2016-10-19

Växling av bildset och rökavvänjningsinformation avseende de kombinerade hälsovarningarna (PDF, 112 kB)

2016-11-10

Information om rapporteringsskyldighet för tobaksvaror enligt 16 § tobakslagen (PDF, 108 kB)

2016-11-30

Förtydligande om rapportering av marknadsundersökningar samt information om hälsovarningars och varningstexters avstavning (PDF, 167 kB)