Vad är en örtprodukt för rökning?

En örtprodukt för rökning är en produkt som kan förbrukas via förbränning och som är baserad på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak.

Vad gäller om en örtprodukt är klassad som narkotika eller hälsofarlig vara

Om en örtprodukt är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara, omfattas den av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Rökfria miljöer och örtprodukter

Det är förbjudet att röka örtprodukter i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer. Reglerna om rökfria miljöer för tobaksvaror gäller även örtprodukter som röks. Här hittar mer information om rökfria miljöer.

Försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter i Sverige

Det krävs ingen anmälan eller tillstånd för att sälja örtprodukter för rökning i Sverige. Du som säljer denna produkt till konsumenter i Sverige bör vara medveten om följande regler:

 • Örtprodukter för rökning får endast säljas om produktens ingredienser har rapporterats till oss.
 • Förpackningar till örtprodukter för rökning ska vara märkta med korrekta hälsovarningar. Även viss märkning på förpackningar till dessa produkter är otillåten. Produkten får endast säljas om dessa regler följs.

Ingrediensrapportering för örtprodukter för rökning

Du som är tillverkare och importör ansvarar för att rapportera ingredienser i en örtprodukt för rökning till oss. Det ska ske genom EU-CEG senast sex veckor innan en ny eller ändrad produkt tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden. Detta gäller även när du återkallar en produkt från den svenska marknaden. Rapporteringen ska innehålla en förteckning över alla ingredienser, och ingrediensens mängd, som används vid tillverkningen av produkten per varumärke och sort. Om sammansättningen av ingredienserna i en rapporterad örtprodukt ändras så att det påverkar de uppgifter som tidigare lämnats ska en ny rapport skickas in.

Se följande länkar för information om EU-CEG, ECAS konto och uppgiftslämnar-ID:

EU-CEG och uppgiftslämnar-ID

Ecaskonto

Företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella uppgifter som rapporteras

Vid rapporteringen har du möjlighet att ange om de lämnade uppgifterna är företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella. Om vi begär det ska du motivera varför du anser att uppgiften utgör en företagshemlighet.

Offentliggjorda uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning

Här hittar du uppgifter, som inte är företagshemligheter, om ingredienser i örtprodukter för rökning som rapporterats till oss.

Hälsovarningar på förpackningar till örtprodukter för rökning

Förpackningar med örtprodukter för rökning som kommer att säljas till konsumenter på den svenska marknaden ska ha hälsovarningar. Det är du som är tillverkare och importör som har ansvaret att förpackningarna har korrekta hälsovarningar.

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning med örtprodukter för rökning ska vara försedd med följande hälsovarning:

Att röka denna produkt skadar din hälsa.

Hälsovarningen ska:

 • vara tryckt på förpackningens fram- och baksida. Det är förpackningssidans yttre yta som avses
 • täcka 30 procent av ytan på förpackningens framsida och 30 procent av ytan på dess baksida
 • vara tryckt i svart fet stil med typsnittet Helvetica och på vit bakgrund
 • vara tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen
 • vara i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen placeras parallellt med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant.

Illustration av hälsovarningar på en rätblocksformad förpackning

Örtprodukt för rökning - rätblocksformad styckförpackning (PDF, 726 kB)

Otillåten märkning på förpackningar till örtprodukter för rökning

Styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till örtprodukter för rökning får inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag som:

 • marknadsför eller uppmuntrar till konsumtion genom att skapa en felaktig uppfattning om produktens egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp
 • innehåller någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid
 • antyder att en viss produkt är mindre skadlig än andra produkter eller syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar
 • medför att produkten liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan utgöras av texter, symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken.

Om reglerna inte följs

En tillsynsmyndighet kan i sin tillsyn meddela förelägganden och förbud med eller utan vite mot dig som tillverkare, importör eller försäljare för de örtprodukter för rökning som inte uppfyller lagens krav.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning, HSLF-FS 2016:44

Narkotikastrafflagen (1968:64)

Lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor)

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.