Vad är en örtprodukt för rökning?

En örtprodukt för rökning är en produkt som kan förbrukas via förbränning och som är baserad på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak.

Vad gäller om en örtprodukt är klassad som narkotika eller hälsofarlig vara?

Om en örtprodukt för rökning är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara, omfattas den av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Rökfria miljöer och örtprodukter

Det är förbjudet att röka örtprodukter i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer. Reglerna om rökfria miljöer för tobaksvaror gäller även örtprodukter för rökning.

Information om rökfria miljöer.

Försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter i Sverige

Det krävs ingen anmälan eller tillstånd, enligt lagen om tobak och liknande produkter, för att sälja örtprodukter för rökning i Sverige. Du som säljer denna produkt till konsumenter i Sverige bör bland annat känna till att produkten ska vara ingrediensrapporterad och att förpackningen ska vara märkt med korrekta hälsovarningar. Endast örtprodukter för rökning som uppfyllt dessa krav får tillhandahållas till konsumenter i Sverige.

Ingrediensrapportering för örtprodukter för rökning

Du som är tillverkare och importör ansvarar för att rapportera ingredienser i en örtprodukt för rökning till oss. Det ska ske genom EU-CEG senast sex veckor innan en ny eller ändrad produkt tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden. Detta gäller även när du återkallar en produkt från den svenska marknaden. Rapporteringen ska innehålla en förteckning över alla ingredienser, och ingrediensens mängd, som används vid tillverkningen av produkten per varumärke och sort. Om sammansättningen av ingredienserna i en rapporterad örtprodukt ändras så att det påverkar de uppgifter som tidigare lämnats ska en ny rapport skickas in.

Se följande länkar för information om EU-CEG, EU Login-konto och ansökan om uppgiftslämnar-ID:

Aktuella kontaktuppgifter i EU-CEG

Det är viktigt att du som lämnar uppgifter via EU-CEG har kompletta och korrekta kontaktuppgifterna, exempelvis fungerande e-postadress och fullständig postadress. Myndigheten använder denna information vid kontakt med tillverkaren och importören.

Företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella uppgifter som rapporteras

Vid rapporteringen har du möjlighet att ange om de lämnade uppgifterna är företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella. Om vi begär det ska du motivera varför du anser att uppgiften utgör en företagshemlighet.

Offentliggjorda uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning

Uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning (Herbal product for smoking) som inte utgör företagshemligheter visas i nedanstående Excel-fil. Det är endast örtprodukter för rökning där lanseringsdatumet har passerat och som inte är återkallad som visas. Detta innebär inte att vi har kontrollerat att dessa produkter uppfyller samtliga lagkrav.

Filen uppdateras en gång per månad, datumet för senaste uppdateringen framkommer i filen.

Hälsovarningar på förpackningar till örtprodukter för rökning

Förpackningar innehållande örtprodukter för rökning som kommer att säljas till konsumenter på den svenska marknaden ska förses med hälsovarningar. Du som är tillverkare och importör är ansvarig för att förpackningarna har korrekta hälsovarningar.

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning med örtprodukter för rökning ska vara försedd med följande hälsovarning:

Att röka denna produkt skadar din hälsa.

Hälsovarningen ska:

 • vara tryckt på förpackningens fram- och baksida. Det är förpackningssidans yttre yta som avses,
 • täcka 30 procent av ytan på förpackningens framsida och 30 procent av ytan på dess baksida,
 • vara tryckt i svart fet stil med typsnittet Helvetica och på vit bakgrund,
 • vara tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen,
 • vara i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen placeras parallellt med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant.

Illustration av hälsovarningar på en rätblocksformad förpackning

Örtprodukt för rökning - rätblocksformad styckförpackning (PDF, 726 kB)

Otillåten märkning på förpackningar till örtprodukter för rökning

Styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till örtprodukter för rökning får inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag som:

 • marknadsför eller uppmuntrar till konsumtion genom att skapa en felaktig uppfattning om produktens egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp,
 • innehåller någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid,
 • antyder att en viss produkt är mindre skadlig än andra produkter eller syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar,
 • medför att produkten liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan utgöras av texter, symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken.

Om reglerna inte följs

Endast örtprodukter för rökning som uppfyllt lagens krav får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

En tillsynsmyndighet kan meddela de förelägganden och förbud som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Om marknadsföring och punktskatt

 • Har du frågor om marknadsföring av örtprodukter för rökning bör du kontakta Konsumentverket.
 • Har du frågor om örtprodukter för rökning omfattas av punktskatt bör du kontakta Skatteverket.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.