Vad är en örtprodukt för rökning?

En örtprodukt för rökning är en produkt som är baserad på växter, örter eller frukter, som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning.

Vad gäller om en örtprodukt är klassad som narkotika eller hälsofarlig vara?

Om en örtprodukt för rökning är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara, omfattas den av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Rökfria miljöer och örtprodukter

Det är förbjudet att röka örtprodukter i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer.

Försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter i Sverige

Det krävs varken anmälan eller tillstånd, för att sälja örtprodukter för rökning i Sverige. Du som säljer denna produkt bör bland annat känna till att dess ingredienser ska vara rapporterade till oss och att förpackningen ska vara märkt med korrekta hälsovarningar innan den tillhandahålls konsumenter. Endast örtprodukter för rökning som uppfyller dessa krav får tillhandahållas konsumenter i Sverige.

Ingrediensrapportering för örtprodukter för rökning

Du som är tillverkare och importör ansvarar för att örtproduktens ingredienser rapporteras till oss.

Rapporteringen ska innehålla en förteckning över alla ingredienser och kvantiteterna av dessa som används vid tillverkningen av produkten per varumärke och sort. Om sammansättningen av ingredienserna i en rapporterad örtprodukt ändras så att det påverkar de uppgifter som tidigare lämnats ska en ny rapport skickas in.

Rapporteringen ska ske genom EU:s webbportal EU Common Entry Gate (EU-CEG) senast sex veckor innan en ny eller ändrad örtprodukt för rökning tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden.

Om en örtprodukt inte längre tillhandahålls på den svenska marknaden ska den återkallas via EU-CEG senast sex veckor innan produkten slutar tillhandahållas på den svenska marknaden.

Användarkonto och EU-CEG

För att du ska kunna rapportera ingredienserna i örtprodukt för rökning till oss via EU-CEG behöver du:

 • EU Login-konto.
 • Uppgiftslämnar-ID till EU-CEG. Du ansöker om detta på Europeiska Kommissionens webbplats för EU-CEG.

Aktuella kontaktuppgifter i EU-CEG

Det är viktigt att du som lämnar uppgifter via EU-CEG har kompletta och korrekta kontaktuppgifter, exempelvis fungerande e-postadress och fullständig postadress. Myndigheten använder denna information vid kontakt med dig som tillverkare och importör.

Företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella uppgifter som rapporteras

Vid rapportering av ingredienser har du möjlighet att ange om de lämnade uppgifterna är företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella. Om vi begär det ska du motivera varför du anser att uppgiften utgör en företagshemlighet.

Offentliggjorda uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning

Uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning (Herbal product for smoking) som inte utgör företagshemlighet visas i nedanstående förteckning (Offentliggjorda uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning) och Excel-fil.

 • Förteckningen innehåller produkter som ingrediensrapporterats till oss. Det innebär inte att vi kontrollerat att dessa produkter uppfyller samtliga lagkrav.
 • Endast produkter som konsumenter kan förväntas hitta på den svenska marknaden presenteras i förteckningen. Det vill säga produkter som rapporterades för minst 6 veckor sedan, där angivet lanseringsdatum har passerats och där eventuellt återkallelsedatum inte har passerats.
 • Ingredienserna som visas per produkt är inte en komplett förteckning över produkternas samtliga ingredienser. Ingredienser som återfinns i mycket små mängder bedöms vara företagshemligheter och offentliggörs därför inte.
 • Vi uppdaterar förteckningen en gång per månad. Det kan innebära att viss fördröjning uppstår innan nylanserade produkter visas i förteckningen och innan produkter som återkallats från den svenska marknaden inte längre visas.

Utökad information om rapporterade örtprodukter för rökning

Offentliggjorda uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning

I nedanstående Excel-fil finns en kortfattad och nedladdningsbar sammanställning över offentliggjorda örtprodukter för rökning.

Hälsovarningar på förpackningar till örtprodukter för rökning

Förpackningar innehållande örtprodukter för rökning som säljs till konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar på svenska. Du som är tillverkare och importör är ansvarig för att förpackningarna har korrekta hälsovarningar.

Med förpackning avses både styckförpackning (den minsta enskilda förpackning som släpps ut på marknaden) och eventuell ytterförpackning (varje förpackning som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar).

Varje förpackning som innehåller örtprodukter för rökning ska vara försedd med följande hälsovarning, observera att hälsovarningen avslutas med en punkt:

Att röka denna produkt skadar din hälsa.

Hälsovarningen ska:

 • vara tryckt på förpackningens fram- och baksida. Det är förpackningssidans yttre yta som avses,
 • täcka 30 procent av ytan på förpackningens framsida och 30 procent av ytan på dess baksida,
 • vara tryckt i svart fet stil med typsnittet Helvetica och på vit bakgrund,
 • vara tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen,
 • vara i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen placeras parallellt med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant.

Illustration av hälsovarningar på en rätblocksformad förpackning

Örtprodukt för rökning - rätblocksformad styckförpackning (PDF, 726 kB)

Otillåten märkning på förpackningar till örtprodukter för rökning

Förpackningar till örtprodukter för rökning får inte innehålla någon beståndsdel eller inslag som:

 • marknadsför eller uppmuntrar till konsumtion genom att skapa en felaktig uppfattning om produktens egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp,
 • innehåller någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid,
 • antyder att en viss produkt är mindre skadlig än andra produkter eller syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar,
 • medför att produkten liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan utgöras av texter, symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken.

Om marknadsföring och punktskatt

Har du frågor om marknadsföring av örtprodukter för rökning bör du kontakta Konsumentverket.se.

Har du frågor om örtprodukter för rökning omfattas av punktskatt bör du kontakta Skatteverket, Punktskatteenheten (skatteverket.se).

Om reglerna inte följs

Endast örtprodukter för rökning som uppfyllt lagens krav får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. För detaljerade regler se lag, förordning och föreskrifter.

En tillsynsmyndighet kan meddela de förelägganden och förbud som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Läs mer

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.