Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat produktanmälan, årlig rapportering, produkt- och märkningskrav samt försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Syftet med lagstiftningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Syftet med lagstiftningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt utsläpp från dessa produkter.

Vad är en e-cigarett och en påfyllningsbehållare?

En e-cigarett är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank.

En påfyllningsbehållare är en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en e-cigarett.

Produkter som inte är e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Följande produkter anses inte vara e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om tobak och liknande produkter:

  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
  • Hexahydrocannabinol (HHC) omfattas av narkotikalagstiftningen.
  • Läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen eller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket skriver att:

  • Cannabidiol (CBD) omfattas av läkemedelslagstiftningen.
  • Tetrahydrocannabinol (THC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Cannabidiol – CBD (lakemedelsverket.se)

Förgiftningsrisker

Nikotinvätskan i e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan medföra förgiftning, speciellt för barn. Har du frågor om förgiftning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör du kontakta Giftinformationscentralen.

Tobak, nikotinläkemedel och e-cigaretter (giftinformation.se)

Rökfria miljöer

I Sverige är det förbjudet att använda e-cigaretter i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer.

Mer om rökfria miljöer med stöd i lagen

Om reglerna inte följs

Endast e-cigaretter och påfyllningsbehållare som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Även försäljningen av dessa produkter ska följa lagstiftningen. För att reglerna ska följas kan en tillsynsmyndighet meddela föreläggande, förbud eller varning. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Marknadskontroll

Som marknadskontrollmyndighet utövar vi även marknadskontroll över e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

De bestämmelser som den här informationen bygger på