Referat av domar från Högsta förvaltningsdomstolen

Tabell 1. Referat av domar från Högsta förvaltningsdomstolen från 2018-01-01.
SammanfattningLagrumDomstolMålDatum
Bolaget och dess företrädare bedömdes inte vara lämpliga ur ekonomiskt hänseende. Bolaget hade misskött skatteinbetalningar vilket resulterat i betalningsuppmaningar från Skatteverket samt att skulder restfördes hos Kronofogdemyndigheten. Nämnden beslutade därför om erinran och i ett senare skede att återkalla serveringstillståndet. I slutlig dom ändrades detta till en varning eftersom det efter återkallandet vidtagits åtgärder inom bolaget, som att betala av aktuella skulder samt anlita en redovisningskonsult. 8 kap. 12 § första st,
9 kap. 18 § första st 3 AL
Högsta förvaltnings-domstolen 6343-18 2019-06-04

Referat av domar från kammarrätter

Tabell. Referat av domar från kammarrätter från 2018-01-01.
SammanfattningLagrumDomstolMålDatum
Kommunen beslutade att meddela bolaget en varning. Bolaget ingick i en koncern med ett annat bolag som moderbolag. Ställföreträdaren för bolaget var ensam ägare till moderbolaget och dess sju dotterbolag. De brister kommunen pekade på i närstående bolag kunde enligt förvaltningsrättens bedömning inte kopplas till ställföreträdarens misskötsamhet. Bristerna låg dessutom minst tre år bakåt i tiden. Förvaltningsrätten hade delvis bifallit bolagets överklagande genom att upphäva kommunens beslut och i stället meddela erinran. Kammarrätten ansåg att att en erinran inte var en tillräckligt ingripande åtgärd och att bolaget istället skulle meddelas en varning. Även om det rörde sig om brister av lindrig art i bolaget och de närstående bolagen, var det dock fråga om upprepade brister av liknande karaktär. 9 kap. 17 § AL Kammarrätten i Stockholm 2698-20 2020-08-18
Kommunen återkallade bolagets serveringstillstånd på grund av en rad brister, utan föregående varning. Bolaget saknade kontrollbalansräkning, årsredovisning, ekonomisk utredning och bokslut. Vid tidpunkten för nämndens beslut hade bolaget inte kommit tillrätta med de förhållanden som föranlett beslutet. Kammarrätten fann att bolaget redovisade en rad åtgärder i syfte att komma tillrätta med de ekonomiska missförhållanden som rått i bolaget vid tidpunkten för nämndens utredning och beslut. Utifrån en helhetsbedömning ansåg kammarrätten att det därmed var tillräckligt att meddela bolaget varning. 8 kap. 12 §, 9 kap.
17 §, 9 kap.
18 § tredje st AL, HFD 2019 ref. 26
Kammarrätten i Göteborg 1609-20 2020-06-16
Kommunen återkallade bolagets serveringstillstånd med anledning av brister kopplade till bolagets och moderbolagets ekonomiska skötsamhet. Kammarrätten fann att samtliga åtgärder i bolaget hade föranletts av ett agerande från kommunens sida i form av frågor, anvisningar eller påpekanden. Bolaget agerade således inte på eget initiativ. Enligt kammarrättens bedömning var brister (betalningsuppmaningar, restföringar på skattekonto, uteblivna deklarationer m.m.) så allvarliga att dessa utgjorde grund för beslut om återkallelse utan någon föregående varning eller erinran. Kammarrätten ansåg att bolaget inte på ett övertygande sätt hade visat att det hade vilja och förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga verksamheten i fortsättningen. 8 kap. 12 § första st,
9 kap. 18 § AL
Kammarrätten i Stockholm 9447-19 2020-05-26
Kommunen avslog bolagets ansökan om att servera tillståndspliktiga alkoholdrycker till slutet sällskap alla dagar i veckan kl. 11.00-01.00. Skäl för beslutet var att serveringslokalen var belägen i en ishall där barn och unga vistas, samt att lokalen hade fönster längs hela långsidan mot isen och mot läktarplats. Kammarrätten ansåg i målet att det inte fanns skäl att befara att ett beviljat serveringstillstånd skulle medföra sådana olägenheter som avses i 8 kap. 17 § AL, men det fanns skäl att begränsa serveringstillståndets omfattning. Kammarrätten återförvisade därför målet till kommunen för prövning i denna del. 8 kap. 1 §, 17 § AL Kammarrätten i Jönköping 3384-19 2020-04-28
Kommunen avslog bolagets ansökan om serveringstillstånd med anledning av att bolagets verkställande direktör dömts för sexköp och att gärningen ägt rum i närtid. Enligt kommunen borde det gå två och ett halvt år innan nytt tillstånd skulle kunna ges. Kammarrätten ansåg i målet att brottet i bolaget saknade koppling till restaurangrörelsen och det fanns därför inte skäl att avslå ansökan om serveringstillstånd på den grund av detta. Köp av sexuell tjänst är inte ett brott av allvarligare slag och påföljden på 50 dagsböter visar även att brottet i det aktuella fallet hade ett lågt straffvärde. Kammarrätten ändrade därför förvaltningsrättens dom och målet överlämnades till kommunen för att pröva om förutsättningar för serveringstillstånd är uppfyllda. 8 kap. 12 § första st AL Kammarrätten i Sundsvall 2755-19 2020-04-20
Kommunen gjorde bedömningen att bolaget systematiskt och medvetet har undanhållit intäkter genom korrigeringar och att inte registrera allt i kassan. Skatteverkets revision visade även att bristerna var så allvarliga att det fanns skäl att återkalla bolagets serveringstillstånd utan föregående varning. Bolaget vidtog vissa åtgärder. Kammarrätten bedömde dock att bristerna var systematiska, allvarliga och hade pågått under lång tid. Kammarrätten fann i likhet med kommunen att dessa brister utgjorde grund för att återkalla serveringstillståndet. 8 kap. 12 § första st, 9 kap.
14 § och 18 § första st 3 AL
Kammarrätten i Stockholm 7413-19 2020-02-26
Bolaget och dess företrädare bedömdes inte uppfylla alkohollagens krav på lämplighet med anledning av allvarlig ekonomisk misskötsamhet. Arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer och restaurangrapporter saknades helt för bolaget. De åtgärder som ägaren till bolaget har vidtagit efter kommunens beslut om återkallelse av serveringstillståndet ansågs inte vara tillräckliga för att med säkerhet kunna anta att missförhållandena inte kommer att upprepas. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom om varning och fastställde kommunens beslut att återkalla serveringstillståndet utan föregående varning. 8 kap. 12 § första st, 9 kap.
18 § första st 3 AL
Kammarrätten i Jönköping 2169-19 2019-11-04
Maken till bolagets ägare, som utåt uppträdde som företrädare för bolaget gm att underteckna mottagningsbevis, svara på frågor vid tillsyn, betala ut lön till anställda mm bedömdes vara PBI. PBI begick rattfylleri vilket medförde att hen ansågs olämplig vid vandelsprövningen. Tidigare hade bolaget fått erinran avseende överservering och dessutom fått betalningsuppmaning. I KR fastställdes nämndens beslut om varning. 8 kap 12 § första st, 9 kap. 17 § AL Kammarrätten i Stockholm 5759-18 2018-12-17
Bolagets serveringstillstånd återkallades efter ett fåtal restföringar, några anmärkningar och flera underlåtna anmälningar om ägarbyten m.m. under fyra års tid. KR ändrade till varning på grund av att skulder till det allmänna betalades skyndsamt och åtgärder vidtogs för bättre rutiner samt att inga anmärkningar fanns under tiden nära före och efter beslutet om återkallelse. Misskötsamhet och överträdelser var inte tillräckligt allvarliga för återkallelse. 8 kap. 12 § första st AL, 9 kap. 17-18 §§ AL Kammarrätten i Göteborg 4021-18 2018-10-08
Styrelseledamot A, som var gift med styrelseledamot B i bolaget B som sökte serveringstillstånd, bedömdes vara PBI i B. A drev bolaget A i en annan bransch. Skatteverket fann efter revision i bolaget A att betydande belopp sannolikt hade undandragits från beskattning pga. brister i A:s redovisning och kassahantering. Bolaget B nekades serveringstillstånd. Att bristerna låg två år tillbaka i tiden och att rättelse hade skett räckte inte för tillstånd. 8 kap. 12 § första st AL Kammarrätten i Jönköping 1506-18 2018-10-03
På serveringsstället var berusningsnivån för hög och det saknades serveringsansvarig. Bolagets ägare hade också betalningsuppmaningar och restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten. Nämnden beslutade därmed om återkallelse av serveringstillstånd. Domen fastställdes i KR eftersom misskötseln varat under längre tid och ej åtgärdats. 3 kap. 5, 8 §§, 8 kap. 18, 20 §§, 9 kap 17, 18 §§, Kammarrätten i Stockholm 1850-18 2018-05-29
Alkoholdrycker förvarades i en serveringslokal innan serveringstillstånd beviljats och nödutgången var blockerad vid tre tillsynstillfällen. Därmed fattades beslut om att utfärda en varning till tillståndshavaren. 9 kap. 17 §, 8 kap 24 § tredje st AL Kammarrätten i Sundsvall 2518-17 2018-05-04
Bolagets moderbolag och övriga koncernbolag hade i mer än tre års tid misskött sin ekonomi genom att inte betala skatter och avgifter, inte upprätta årsredovisning, inte följa betalningsuppmaningar avseende i vissa fall betydande belopp. Serveringstillståndet återkallades därför utan föregående varning. Misskötsamheten låg 1,5 år tillbaka i tiden vid nämndens beslut. KR ansåg att misskötsamheten var så allvarlig att det var motiverat att återkalla serveringstillståndet utan föregående varning eller erinran. Kammarrättens ordförande var skiljaktig och ansåg att varning räckte. 9 kap 18 §, 10 kap. 3 § AL, 28 § förvaltnings-processlagen Kammarrätten i Stockholm 6205-17 2018-03-19
Bolagets verksamhet byggde sedan länge till stor del på obetalt volontärarbete. Volontärerna hade inga skriftliga avtal med bolaget. Nämnden påpekade att en tillståndshavare måste kunna visa tydlig dokumentation om vilka som är anställda och deras villkor för att anställningskravet ska vara uppfyllt. Vid en tillsyn var matkravet inte uppfyllt. Ca 1,5 år efter beslut om erinran pga. dessa förhållanden, tilldelades bolaget en varning. KR ändrade till erinran pga. bland annat det svårbedömda rättsläget beträffande volontärerna och att inga ordnings- eller nykterhetsproblem konstaterats. 8 kap 18 §, 8 kap 15 § första st. 9 kap 17 § AL Kammarrätten i Göteborg 398-17 2018-01-16