Tabell.
SammanfattningLagrumDomstolMålDatum
Bolaget och dess företrädare bedömdes inte vara lämpliga ur ekonomiskt hänseende. Bolaget hade misskött skatteinbetalningar vilket resulterat i betalningsuppmaningar från Skatteverket samt att skulder restfördes hos Kronofogdemyndigheten. Nämnden beslutade därför om erinran och i ett senare skede att återkalla serveringstillståndet. I slutlig dom ändrades detta till en varning eftersom det efter återkallandet vidtagits åtgärder inom bolaget, som att betala av aktuella skulder samt anlita en redovisningskonsult. 8 kap. 12 § första st, 9 kap. 18 § första st 3 AL Högsta förvaltnings-domstolen 6343-18 2019-06-04
Maken till bolagets ägare, som utåt uppträdde som företrädare för bolaget gm att underteckna mottagningsbevis, svara på frågor vid tillsyn, betala ut lön till anställda mm bedömdes vara PBI. PBI begick rattfylleri vilket medförde att hen ansågs olämplig vid vandelsprövningen.
Tidigare hade bolaget fått erinran avseende överservering och dessutom fått betalningsuppmaning. I KR fastställdes nämndens beslut om varning.
8 kap 12 § första st, 9 kap. 17 § AL Kammarrätten i Stockholm 5759-18 2018-12-17
Bolagets serveringstillstånd återkallades efter ett fåtal restföringar, några anmärkningar och flera underlåtna anmälningar om ägarbyten m.m. under fyra års tid. KR ändrade till varning på grund av att skulder till det allmänna betalades skyndsamt och åtgärder vidtogs för bättre rutiner samt att inga anmärkningar fanns under tiden nära före och efter beslutet om återkallelse. Misskötsamhet och överträdelser var inte tillräckligt allvarliga för återkallelse. 8 kap. 12 § första st AL, 9 kap. 17-18 §§ AL Kammarrätten i Göteborg 4021-18 2018-10-08
Styrelseledamot A, som var gift med styrelseledamot B i bolaget B som sökte serveringstillstånd, bedömdes vara PBI i B. A drev bolaget A i en annan bransch. Skatteverket fann efter revision i bolaget A att betydande belopp sannolikt hade undandragits från beskattning pga. brister i A:s redovisning och kassahantering. Bolaget B nekades serveringstillstånd. Att bristerna låg två år tillbaka i tiden och att rättelse hade skett räckte inte för tillstånd. 8 kap. 12 § första st AL Kammarrätten i Jönköping 1506-18 2018-10-03
På serveringsstället var berusningsnivån för hög och det saknades serveringsansvarig. Bolagets ägare hade också betalningsuppmaningar och restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten. Nämnden beslutade därmed om återkallelse av serveringstillstånd. Domen fastställdes i KR eftersom misskötseln varat under längre tid och ej åtgärdats. 3 kap. 5, 8 §§, 8 kap. 18, 20 §§, 9 kap 17, 18 §§, Kammarrätten i Stockholm 1850-18 2018-05-29
Alkoholdrycker förvarades i en serveringslokal innan serveringstillstånd beviljats och nödutgången var blockerad vid tre tillsynstillfällen. Därmed fattades beslut om att utfärda en varning till tillståndshavaren. 9 kap. 17 §, 8 kap 24 § tredje st AL Kammarrätten i Sundsvall 2518-17 2018-05-04
Bolagets moderbolag och övriga koncernbolag hade i mer än tre års tid misskött sin ekonomi genom att inte betala skatter och avgifter, inte upprätta årsredovisning, inte följa betalningsuppmaningar avseende i vissa fall betydande belopp. Serveringstillståndet återkallades därför utan föregående varning. Misskötsamheten låg 1,5 år tillbaka i tiden vid nämndens beslut. KR ansåg att misskötsamheten var så allvarlig att det var motiverat att återkalla serveringstillståndet utan föregående varning eller erinran. Kammarrättens ordförande var skiljaktig och ansåg att varning räckte. 9 kap 18 §, 10 kap. 3 § AL, 28 § förvaltnings-processlagen Kammarrätten i Stockholm 6205-17 2018-03-19
Bolagets verksamhet byggde sedan länge till stor del på obetalt volontärarbete. Volontärerna hade inga skriftliga avtal med bolaget. Nämnden påpekade att en tillståndshavare måste kunna visa tydlig dokumentation om vilka som är anställda och deras villkor för att anställningskravet ska vara uppfyllt. Vid en tillsyn var matkravet inte uppfyllt. Ca 1,5 år efter beslut om erinran pga. dessa förhållanden, tilldelades bolaget en varning. KR ändrade till erinran pga. bland annat det svårbedömda rättsläget beträffande volontärerna och att inga ordnings- eller nykterhetsproblem konstaterats. 8 kap 18 §, 8 kap 15 § första st. 9 kap 17 § AL Kammarrätten i Göteborg 398-17 2018-01-16