Tillsyn över handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Här hittar du som jobbar med tillsynsfrågor på en kommun, Polismyndigheten eller länsstyrelse information om reglerna för handeln med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, som kommunerna och Polismyndigheten har tillsyn över.

Kommunerna och Polismyndigheten har ansvar för tillsynen

Kommunerna utövar tillsynen över handeln med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att de ser till att produkterna som säljs på fysiska försäljningsställen följer kraven i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt i anslutande föreskrifter. Det kan till exempel handla om krav på produktanmälan, rapportering av försäljningsvolymer, produkternas innehåll och utformning, hälsovarningar, produktpresentation, informationsblad samt innehållsdeklaration.

Kommunerna och Polismyndigheten utövar också tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller anmälningsplikten (om försäljning) till kommunen, egenkontroll och egenkontrollprogram samt att åldersgränsen upprätthålls.

Rätt till upplysningar och tillträde

En kommun och Polismyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för deras tillsyn. Kommunerna och Polismyndigheten har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen eller anslutande föreskrifter, för att göra undersökningar och ta prover. För dessa varuprov betalas inte ersättning.

Handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter gäller följande regler om: (länkarna är genväg till avsnitt på sidan)

Åldersgräns 18 år

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.

Om det finns särskild anledning att anta att den som köper en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare har för avsikt att lämna över den till någon som inte har fyllt 18 år, får produkten inte lämnas ut.

På varje försäljningsställe för e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas ett tydlig och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.

Dekaler om 18-års gräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom en automat, via distansförsäljning eller liknande.
E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast föras in i landet av den som har fyllt 18 år.

Rätt att utföra kontrollköp

Kontrollköp är en tillsynsmetod för att kontrollera att försäljningsstället följer 18-årsgränsen vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är kommunerna som har rätt att utföra kontrollköp.

Information om kontrollköp

Anmälan om försäljning

En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Egenkontroll

Den som har anmält försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska bedriva egenkontroll och ha ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram

Information om egenkontrollprogram

Produktpresentation och märkning

En näringsidkare bör ha kännedom om produktkraven för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, för att dessa ska få tillhandahållas konsumenter på marknaden. Kraven gäller innehåll och utformning, produktpresentation, informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Produkterna ska också uppfylla de krav som finns beslutade i förordningen om tobak och liknande produkter.

Det är kommunen som utövar tillsyn över att kraven på produktpresentation och märkning är uppfyllda.

Information om produktpresentation och märkning

Produktanmälan till Folkhälsomyndigheten

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden om inte en produktanmälan är gjord eller om den årliga rapporteringsskyldigheten inte uppfylls. Detsamma gäller om produktanmälan eller rapporteringen inte uppfyller de krav som finns i förordningen om tobak och liknande produkter.

Det är kommunen som utövar tillsyn över att kraven om produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer är uppfyllda.

Information om produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer m.m.

Om försäljningen bryter mot reglerna

Om försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare bryter mot reglerna för försäljning så kan en kommun eller Polismyndigheten i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Kommunen kan även förbjuda en näringsidkare, som tillhandahåller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter, att fortsätta försäljningen eller meddela varning, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd. Ett förbud får gälla högst sex månader.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och uppgå till flera tusen kronor.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Samtliga bestämmelser finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter:

  • 7 kap. 3 §. Beskriver de områden som kommunerna har tillsynsansvar för.
  • 7 kap. 4 §. Beskriver de områden som kommunerna och Polismyndigheten har tillsynsansvar för.
  • 7 kap. 17 och 18 §§. Beskriver kommunernas och Polismyndighetens rätt till upplysningar, t.ex. att ta varuprov och tillträde till olika områden.
  • 7 kap. 22 och 23 §§. Beskriver kommunernas rätt att genomföra kontrollköp.
  • 5 kap. 17–19 §§. Beskriver kraven på näringsidkaren att genomföra egenkontroller och följa gränsen för ålderskontroll.
  • 5 kap. 15 §. Beskriver handlarens skyldighet att anmäla försäljningen till kommunen.
  • 2 kap. 8 § samt 3 kap. 2 och 4–6 §§. Beskriver de produktkrav som gäller för e-cigaretter och påfyllningsbehållare, t.ex. märkning och innehållsdeklaration.
  • 2 kap. 7 och 9 §§. Beskriver kraven på näringsidkaren om produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer.
  • 7 kap. 12 och. 13 §§. Beskriver kommunens rätt att förbjuda eller ge en varning till näringsidkaren, vid upprepade eller allvarliga fall av överträdelser av lagen.

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (riksdagen.se)