Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att:

 • utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem
 • verka för nationell samordning och ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande
 • integrera myndighetens nationella samordning och kunskapsstödjande arbete avseende spel om pengar inom ramen för övrig prevention inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet
 • fördela organisationsbidrag till idéburna organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem enligt förordning (SFS 2015:456)
 • fördela verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Nationell samordning om spel om pengar

Statsbidrag

Under 2022 innebar uppföljningen av spelande och spelproblem att göra fördjupade analyser av Swelogs (Swedish longitudinal gamling study) 2021 och undersökningen om spel bland unga och föräldrar (USUF), att fördjupa kunskapen om grupper som löper förhöjd risk att drabbas av spelproblem, och att belysa konsekvenser av covid-19-pandemin.

Undersökning om spel, unga och föräldrar (USUF)

Inom ramen för uppdraget ska vi särskilt fokusera på aktiviteter som förebygger att barn och unga börjar spela om pengar. Vi ska även uppmärksamma anhöriga och skillnader mellan kvinnor och män.

Arbetet med att förebygga spelproblem ska även samordnas med myndighetens insatser inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) och andra närliggande områden.

Spelprevention.se är vår kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här hittar du kunskap som är till nytta för dig som arbetar med frågor som rör spel om pengar.

 • Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa.
  Swelogs
 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.
  Kunskapsstöd

Läs mer