Folkhälsomyndigheten genomför studien för att öka kunskapen om spelande och de samband som finns mellan människors livsvillkor, spel om pengar och hälsa. Studien handlar främst om spel om pengar men inkluderar även frågor om dataspel samt frågor som rör den allmänna och psykiska hälsan, t.ex. självmordstankar, alkoholkonsumtion, ekonomi och livshändelser. Svaren är betydelsefulla i vårt arbete med att förebygga spelproblem.

Swelogs 2021 riktade sig till både nya deltagare och personer som deltagit tidigare

Undersökningen genomfördes i två grupper med deltagare. Dels i en uppföljning av deltagare från den tidigare undersökningen (Swelogs 2018), dels i en ny befolkningsundersökning som gick ut till 25 000 personer som valts ut slumpmässigt från Registret över totalbefolkningen (RTB).

Undersökningen togs fram av oss på Folkhälsomyndigheten. Statistikmyndigheten SCB ansvarade för utskick av inbjudan till undersökningen och frågeformulär samt insamlingen av svar via webb eller postenkäter.

Tilläggsstudier

Undersökningen kompletterades med tilläggsstudier som omfattar en undersökning om spel bland unga och föräldrar (USUF), uppdrag till forskare att genomföra kvalitativa studier samt en pilotstudie bland personer som vårdas enligt Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM).

Undersökning om spel, unga och föräldrar (USUF)

De första resultaten från studierna

Arbetet med studierna och de första resultaten från delar av undersökningarna har rapporterats till regeringen. Under 2022-2023 presenteras fler resultat här och på spelprevention.se.

Resultat från regeringsuppdrag att genomföra en befolkningsstudie om spel (PDF, 866 kB)