Familjecentralers betydelse för familjers hälsa och välmående

Lyssna

Vårdnadshavare ser familjecentralen som en tillgänglig, trygg och välkomnande arena där de kan dela erfarenheter och få stöd och barnen ges möjlighet att leka. Den övergripande slutsatsen i en rapport om familjecentralers betydelse för familjers hälsa är dock att det behövs mer forskning, inte minst fler studier om familjecentraler av nordisk modell.

Flera positiva resultat för vårdnadshavare

Studierna som ingår i en kartläggande litteraturöversikt om familjecentralers betydelse för familjers hälsa handlar främst om vårdnadshavares upplevelser av familjecentralers verksamhet. Det framkom att verksamheten kan utgöra ett tillgängligt stöd till vårdnadshavare, och enligt både vetenskaplig och grå litteratur tyckte vårdnadshavarna att deras sociala nätverk stärktes. Vårdnadshavarna såg generellt familjecentralen som en trygg och välkomnande arena där de kunde dela erfarenheter och få stöd, och där barnen fick möjlighet att leka. Några studier indikerade även att vårdnadshavare kände sig stärkta i föräldraskapet.

Stort behov av forskning

Studier tyder i huvudsak på att familjecentralers hälsofrämjande och förebyggande arbete kan ha en positiv inverkan. Den övergripande slutsatsen i en litteraturöversikt var dock att det behövs mer forskning för att kunna få en mer heltäckande förståelse, inte minst om familjecentraler av nordisk modell. Det behövs fler kvantitativa studier inom området, studier som inkluderar barn och utfall på barn men också studier som inkluderar män och deras upplevelser av familjecentralernas verksamhet.

Om den kartläggande litteraturöversikten

Region Örebro län har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en kartläggande litteraturöversikt för att sammanställa kunskap om betydelsen av familjecentralers hälsofrämjande och förebyggande arbete för familjers hälsa och välmående. Översikten undersökte vad som är känt om familjecentralers hälsofrämjande och förebyggande arbete med barn och familjers hälsa när det gäller

  • tillgänglighet för vårdnadshavare
  • vårdnadshavares upplevelse av familjecentralers verksamhet
  • jämlikhet i hälsa
  • psykisk och fysisk hälsa
  • samspel mellan barn och vuxen
  • sociala nätverk
  • jämställt föräldraskap.

Litteraturöversikten bygger på vetenskaplig och grå litteratur. Sökningen efter vetenskaplig litteratur gjordes i databaserna Cinahl, Medline, Psycinfo och Social Services Abstracts. Sökningen efter grå litteratur gjordes i databaserna Libris, Opengrey, Swemed+ och Swepub samt via sökningar på olika myndighets- och organisationers webbsidor, och avslutningsvis bredare sökningar på Google och Google Scholar. Litteratursökningarna gav totalt 5 498 artiklar fram till 2020 och 869 fram till 2022 för den vetenskapliga litteraturen och 375 respektive 544 träffar för den grå litteraturen. Efter dubblettsortering och granskning av titel och sammanfattning samt fulltext kom litteraturöversikten att inkludera nio vetenskapliga texter och sju träffar från grå litteratur.

Publikation