Nationella folkhälsoenkäten

Varje år genomför Folkhälsomyndigheten den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV). Undersökningen omfattar ett urval av befolkningen i åldern 16-84 år. Utifrån urvalet av personer 16-24 år presenterar institutet så kallade ungdomsindikatorer i rapporten Nationell uppföljning av levnadsvillkor. Ungdomsindikatorerna redovisas också till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialdepartementet

Skolbarns hälsovanor

Vart fjärde år deltar Sverige, via Folkhälsomyndigheten, i en internationell undersökning av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar. Institutet presenterar resultaten i grundrapporten Svenska skolbarns hälsovanor, liksom i olika temarapporter. Forskare, nationellt och internationellt, använder resultaten av undersökningen i sitt arbete.

Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer

Folkhälsomyndigheten har ett treårigt regeringsuppdrag att kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna som är särskilt riktat till barn och ungdomar i olika risksituationer. Syftet med uppdraget är att få ökade kunskaper om vilka grupper av barn och ungdomar i risksituationer som erbjuds förebyggande insatser, vilka dessa insatser är och vilka aktörer som utför dem. Två kartläggningar har genomförts under år 2010 respektive 2011. Ytterligare en kartläggning kommer att genomföras 2012.

Elevhälsoenkäten - Pilotprojekt

Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) har under perioden 2008-2011, i samverkan med Skolläkarföreningen, Riksföreningen för skolsköterskor och tolv kommuner genomfört ett pilotprojekt för en gemensam nationell elevhälsoenkät. Resultaten används dels som underlag för skolsköterskornas hälsosamtal i deltagande kommuner, dels för sammanställning av hälsouppgifter på skol- och kommunnivå. Resultaten återfinns i rapporten Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor; en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten.

Nordisk studie om barns hälsa och välfärd

Folkhälsomyndigheten har lämnat bidrag till en nordisk studie om barns hälsa och välfärd. Studien har genomförts vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) under 2011. Föräldrarna till ett urval av barn och unga i åldern 2-17 år har tillsammans med sina barn besvarat frågor om bland annat barnens hälsa, fritid och levnadsvanor.