Europeiska miljöbyrån (EEA)

Lyssna

Folkhälsomyndigheten deltar i Europeiska miljöbyråns (EEA) arbete med miljörelaterad hälsa.

Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen som är placerad i Köpenhamn. Deras uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation till medlemsländer och är en viktig informationskälla för de som arbetar med att utforma, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik, och också för allmänheten. Miljöbyrån har för närvarande 33 medlemsländer. I Sverige är Naturvårdsverket nationell fokalpunkt för EEA och samordnande myndighet.

The European Environment Agency (EEA)

EEA:s arbete med miljörelaterad hälsa

EEA sammanställer kunskap och data om människors exponering för miljörelaterade hälsorisker i syfte att utgöra underlag för beslut. Deras arbete fokuserar främst på luftkvalitet, buller, klimatförändringar och kemikalier, men innefattar även tillgång till grönområden, rent dricksvatten och badvatten. Under senare år har EEA särskilt arbetat med att belysa ojämlikhet i miljörelaterad hälsa. Utöver den centrala organisationen finns i varje land ett flertal resurscentra, NRC, på specifika områden. Folkhälsomyndigheten är tillsammans med Naturvårdsverket NRC för området miljörelaterad hälsa och har bidragit till rapporten nedan:

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe.

Europas miljö – tillstånd och utblick

Vart femte år publicerar EEA en rapport om Europas miljötillstånd - State of the Environment Report (SOER), på svenska översatt till "Europas miljö – tillstånd och utblick". Detta har gjorts sedan 1995 och den senaste publicerades i maj 2020:

The European environment — state and outlook 2020

SOER är en integrerad bedömning av Europas miljö. Den innefattar också bedömningar och information om global, regional och nationell nivå samt jämförelser mellan länder. Den senaste rapporten visar inga skillnader i miljötrender jämfört med 2015 års rapport – de flesta av de kortsiktiga målen kommer fortfarande inte att uppnås, men det finns en möjlighet att, med hjälp av kraftfulla åtgärder, nå de mål som satts för 2030 och 2050. Enligt rapporten är effekterna på människors hälsa från klimatförändringar, luftföroreningar och buller fortfarande en källa till oro. Även exponering för kemikalier utgör en stor risk för hälsa. Rapporten konstaterar att möjligheten att minska de miljörelaterade hälsoriskerna förbättras genom en bättre samordning mellan miljö- och hälsopolitiken. En svensk sammanfattning av rapporten finns här:

Miljötillståndet i Europa 2020

Environment Information and Observation Network (EEA-Eionet)

En viktig uppgift för Europeiska miljöbyrån är att kunna förse EU med miljödata för beslutsunderlag. För att underlätta i detta arbete har ett nätverk bildats, Environment Information and Observation Network, Eionet, där hundratals institutioner från samtliga av unionens länder och några till ingår, totalt 38 länder. I EEA-Eionets strategi för 2021–2030 har särskilt fem områden identifierats där arbetet främst ska ske:

  • biodiversitet och ekosystem
  • klimatförändring och klimatanpassning
  • miljörelaterad hälsa
  • cirkulär ekonomi och resursanvändning
  • hållbarhetstrender, utsikter och åtgärder.

Läs mer