2021-07-19

Sedan juli 2019 har 26 fall av tre olika typer av salmonella, S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion rapporterats. Senaste fallet insjuknade i maj 2021. Fallen är fördelade över tid och är geografiskt spridda över landet i 11 regioner. Fallen är i åldrarna 0-88 år (median 18 år) och 12 av fallen är barn under fem år. Lika många kvinnor som män har insjuknat.

Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har kopplat ihop fallen som är fördelade i tre olika kluster, S. Havana (n=11), S. Mbandaka (n=11) och S. Orion (n=4).

Då samma typ av salmonella bakterier har påvisats både hos fall och i produkter baserade på sesamfrön i andra länder, inom och utom Europa, misstänks en gemensam smittkälla.

Vid analyser gjorda på tahini (pasta på sesamfrön) och halwa (konfektyr gjord på tahini) som inhandlats i Sverige har S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion påvisats och stammarna kan kopplas samman med humanfallen i utbrottet. Ytterligare salmonellatyper har också påvisats i produkterna. Produkterna är producerade i Syrien och har troligen inte sålts via de större livsmedelskedjorna utan i mindre specialbutiker. De aktuella partierna är tillbakadragna och Livsmedelsverket har rapporterat fynden till EU via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet.

Figur. Insjukningskurva för fall av S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion (n=26), 210719

Stapeldiagram, Insjukningskurva för fall av S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion