När hände vad under pandemin?

Lyssna

Tidslinjeverktyget som tidigare fanns på denna sida har upphört. Samtliga händelser som fanns i tidslinjen finns dock listade nedan.

Länkar till innehåll på sidan:

2019-12-31

WHO uppmärksammar en rapport om ett lokalt utbrott av ett antal fall av lunginflammation i staden Wuhan, i Kina. Viruset som orsakat lunginflammationen är okänt.

2020

2020-01-02

Folkhälsomyndigheten informerar landets smittskyddsenheter om det lokala utbrottet av lunginflammation i Kina. Viruset som orsakar lunginflammationen är fortfarande okänt. Totalt har 27 personer insjuknat, och samtliga fall kopplas till en fisk- och djurmarknad i staden Wuhan.

2020-01-05

WHO delar information om sjukdomsutbrottet via deras plattform för övervakning och hantering av allvarliga hälsohot. 44 personer har hittills insjuknat i lunginflammationen. För 11 personer är läget kritiskt. Orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd, och det finns inga tecken på att sjukdomen har spridit sig mellan människor. WHO rekommenderar inga restriktioner för handel eller resande.

2020-01-09

Kinesiska myndigheter bekräftar att det virus, som orsakat ett antal fall av lunginflammation i staden Wuhan i Kina, är ett coronavirus. Viruset benämns nu som 2019-nCOV. Informationen har delats av Europeiska Smittskyddsmyndigheten, ECDC.

2020-01-10

Folkhälsomyndigheten informerar på webbsidan om utbrottet av det nya coronaviruset. Patienter som rest i området under den aktuella utbrottstiden och söker med luftvägssymtom omhändertas för säkerhets skull som potentiell luftburen smitta. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg

2020-01-11

Kina rapporterar det första dödsfallet med anledning av det nya coronaviruset. Det är en 61-årig man som regelbundet besökte fisk- och djurmarknaden Huanan i Wuhan.

2020-01-13

WHO rapporterar om det första fallet utanför Kina med det nya coronaviruset, en kvinna som rest till Thailand från Wuhan i Kina.

2020-01-16

Folkhälsomyndigheten kan genomföra analyser för att upptäcka det aktuella coronaviruset. De som bör testas är personer som besökt Wuhan som kontaktar sjukvården i Sverige med luftvägssymtom, feber och hosta.

2020-01-20

De första proverna i Sverige analyseras för det nya coronaviruset vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

2020-01-21

Folkhälsomyndigheten beslutar att arbetet med frågor som rör utbrottet av det nya coronaviruset är så pass omfattande att det behöver hanteras på ett annat sätt än i den ordinarie verksamheten. En särskild arbetsgrupp, som består av olika kompetenser från myndigheten, bildas.

2020-01-21

Frankrike informerar WHO om tre fall av det nya coronaviruset, samtliga med resehistorik från Wuhan, Kina. Fallen är de första som rapporterats från Europa.

2020-01-22

Folkhälsomyndigheten publicerar frågor och svar om det nya coronaviruset. I dessa rekommenderar Folkhälsomyndigheten att resenärer från Sverige till Kina håller god handhygien och undviker marknader med levande djur samt kontakt med sjuka personer.

2020-01-23

Folkhälsomyndigheten publicerar en första version av dokumentet Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV. Dokumentet riktar sig till smittskyddsläkare och vårdgivare och är ett stöd för hanteringen av misstänkta fall av det nya coronaviruset i vården.

2020-01-30

Det har skett en signifikant ökning av antalet fall och flera nya länder har rapporterat fall av 2019-nCOV. Därför bedömer WHO att utbrottet av det nya coronaviruset 2019-nCoV kräver samordnade åtgärder internationellt. Efter det andra mötet med den rådgivande expertkommittén klassar WHO utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa

2020-01-31

Folkhälsomyndigheten skickar en s.k. hemställan (en formell begäran) till regeringen där myndigheten begär att det nya coronaviruset 2019-nCoV ska klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Regeringen beslutar den 1 februari i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan att klassa det nya coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

2020-01-31

Det första fallet av person smittad av det nya coronaviruset konstateras i Sverige. En patient på Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län har påvisats vara smittad av det nya coronaviruset 2019-nCoV.

2020-02-03

Folkhälsomyndighetens särskilda arbetsgrupp, som bildades 21 januari med anledning av utbrottet, övergår i en krisledningsorganisation. Syftet är att hantera den ökade belastningen på myndigheten samt bättre kunna bistå allmänheten och övriga myndigheter.

2020-02-05

Folkhälsomyndigheten meddelar att friska hemvändande personer från områden i Kina, där fall av det nya coronaviruset rapporterats, bör vara uppmärksamma på symtom. Personer som kan vara exponerade för smitta och som uppvisar luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber, uppmanas ringa sjukvården för bedömning. Beslutet grundar sig på WHO:s riktlinjer och rekommendationer från ECDC.

2020-02-11

Sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset får namnet covid-19. Covid-19 är en förkortning för ”coronavirus disease 2019”. Viruset som orsakar sjukdomen kallas från och med nu SARS-CoV-2 (i stället för 2019-nCoV). Namnet baseras på virusets genetiska struktur och dess likhet med det coronavirus som orsakade SARS-utbrottet 2003.

2020-02-13

Kapaciteten för att utföra analyser av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 utökas till sammanlagt åtta kliniska mikrobiologiska laboratorier runt om i Sverige, utöver Folkhälsomyndighetens laboratorium. Bakgrunden till den utökade beredskapen är att utbrottet i Kina sannolikt kommer pågå under en längre tid, och att smittade personer kan komma till Sverige.

2020-02-24

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendationerna för personer som reser till Sverige efter att ha vistats i områden med konstaterad samhällspridning av SARSCoV-2, dvs. Kina, Sydkorea, norra Italien och Iran. Vid symtom på sjukdomen bör man kontakta sjukvården för en bedömning. Resenärer på Arlanda får information om hur man ska agera i de fall man besökt ett drabbat område.

2020-02-25

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för att personer som smittats av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 utomlands upptäcks i Sverige. Framförallt Kina, Sydkorea, Iran och norra Italien har nu en samhällsspridning i begränsad omfattning. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg.

2020-02-26

Det andra fallet med covid-19 bekräftas i Sverige. Personen har varit i norra Italien och insjuknade tre dagar efter hemkomsten till Sverige med feber och luftvägssymtom. Patienten testades enligt rutinerna. Smittskyddsläkaren i Västra Götaland bedömer att personen har smittats i Italien.

2020-02-27

Ytterligare fem personer i Sverige bekräftas vara smittade av viruset SARS-CoV-2. Det gäller tre personer i Västra Götaland, en person i Region Uppsala och en person i Region Stockholm

2020-02-28

Folkhälsomyndigheten samarbetar med 113 13 för att hantera det stora informationsbehovet. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten. 113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som allmänheten kan ringa för att få information om större olyckor och kriser samt, i det här fallet, om man har mer generella frågor om covid-19.

2020-03-01

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Inget sjukdomsutbrott hittills har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte några säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

2020-03-02

Efter en s.k. hemställan (en formell begäran) från Folkhälsomyndigheten, beslutar Transportstyrelsen att tillfälligt återkalla trafiktillståndet för Iran Air, som trafikerar såväl Stockholm som Göteborg. Anledningen är det pågående utbrottet av covid-19 i Iran som bedöms vara omfattande.

2020-03-02

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken nu är mycket hög för att nya fall av personer som smittats med covid-19 upptäcks i Sverige. Den nya bedömningen beror på att flera länder i Europa upptäckt personer som smittats i norra Italien och Iran den senaste veckan. Risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

2020-03-03

Covid-19 fortsätter att spridas i de norra delarna av Italien. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför provtagning av personer som har vistats i norra Italien och som utvecklar symtom inom 14 dagar.

2020-03-04

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de mikrobiologiska laboratorier som utför analyser av covid-19, rutinmässigt letar efter viruset i prover från patienter med luftvägssymtom utan känd orsak. För närvarande är samtliga rapporterade fall i Sverige kopplade till utlandsresor.

2020-03-06

Covid-19 fortsätter att spridas i norra Italien. Folkhälsomyndigheten rekommenderar Utrikesdepartementet (UD) att avråda från resor till Italien som inte är nödvändiga.

2020-03-06

Folkhälsomyndigheten sammankallar den nationella pandemigruppen (NPG) som, utöver Folkhälsomyndigheten, består av representanter från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den nationella pandemigruppen sammanträder för att diskutera samordning av (gemensam) beredskap, planering och hantering av sjukdomen covid-19 i Sverige.

2020-03-07

Folkhälsomyndigheten publicerar samlad information om vad som gäller vid utlandsresor och om vart man kan vända sig för att få veta mer.

2020-03-09

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som har varit i Tyrolen i Österrike, testar sig för covid-19 om man har symtom på sjukdomen. Rekommendationerna gäller som tidigare även för den som har rest i norra Italien, Kina, Iran och delar av Sydkorea. Myndigheten påminner om att stanna hemma om man får symtom som feber, hosta och andningssvårigheter inom 14 dagar efter hemkomst.

2020-03-09

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen börjar med dagliga presskonferenser.

2020-03-10

Folkhälsomyndigheten ser tecken på att covid-19 har börjat spridas i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen och höjer därför risknivån till den högsta: mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

2020-03-10

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på en luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från att träffa andra människor. En särskild uppmaning att stanna hemma vid symtom, riktar Folkhälsomyndigheten till de som arbetar inom äldreomsorgen och med vård av äldre. Myndigheten rekommenderar också anhöriga att undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden.

2020-03-11

Folkhälsomyndigheten föreslår i en s.k. hemställan (formell begäran) till Regeringen att antalet deltagare vid allmänna sammankomster begränsas till maximalt 500 personer. Regeringen beslutar den 13 mars att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare.

2020-03-11

WHO meddelar att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu i 114 länder. Antalet bekräftade fall med covid-19 är mer än 120 000. Omkring 4 000 dödsfall har rapporterats.

2020-03-11

Det första dödsfallet med covid-19 i Sverige rapporteras.

2020-03-13

Folkhälsomyndigheten bedömer att den tidigare strategin att fånga alla fall av sjukdom, genom att provta personer som får symtom efter att ha rest i vissa områden utomlands, inte längre är den som är mest effektiv. Detta då det finns en smittspridning i samhället med fall som inte har en direkt koppling till resande. Det innebär att alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra.

2020-03-13

Folkhälsomyndigheten tar fram information och underlag för riskvärdering till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

2020-03-13

Folkhälsomyndigheten uppmanar på dagens presskonferens att äldre personer bör fundera på att begränsa nära kontakter med andra, samt undvika större folksamlingar.

2020-03-13

Folkhälsomyndigheten publicerar informationstexten Skydda dig och andra från smittspridning på 24 språk.

2020-03-16

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 70 år och äldre bör begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även arbetsgivare att underlätta för sina anställda att arbeta hemifrån om det är möjligt, eftersom det skulle dämpa smittspridningen och därmed avlasta sjukvården. I synnerhet i Stockholmsregionen.

2020-03-17

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan som fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux.

2020-03-19

Inför kommande ledigheter i samband med påskhelgen, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man ska tänka igenom om den planerade resan till exempelvis fjällanläggningen är nödvändig att genomföra. Folkhälsomyndigheten för en dialog med berörda länsstyrelser och regioner om hur skidturismen under påskloven kan hanteras för att minska smittspridningen.

2020-03-23

Folkhälsomyndigheten har beräknat behovet av antal vårdplatser inom slutenvården och intensivvården inför en spridning av covid-19 i samhället. Myndigheten har utgått från befintlig kunskap om hur covid-19 sprids i en befolkning och hur sjukligheten hos de smittade ser ut. Skattningarna är gjorda region för region, som ett stöd för sjukvårdens planering och beredskap.

2020-03-23

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år och äldre att stanna hemma. Man bör även låta bli att åka buss och tunnelbana, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt.

2020-03-24

Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning på serveringsställen. De nya föreskrifterna innebär bland annat att restauranger, barer och caféer måste se till att ingen trängsel uppstår bland deras gäster.

2020-03-24

Folkhälsomyndigheten och Skolverket publicerar råd om hantering av sjuka elever och konkreta förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

2020-03-24

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är fortsatt viktigt med idrotts- och träningsaktiviteter, men att vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra. Rekommendationerna som tas fram till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteterna sker i dialog med bland annat Riksidrottsförbundet.

2020-03-26

Folkhälsomyndigheten genomför en undersökning för att mäta hur många som kan vara smittade av covid-19 i samhället. Undersökningen genomförs i Stockholm och omfattar cirka 650 slumpvis utvalda personer. Det är helt frivilligt att delta.

2020-03-26

Folkhälsomyndigheten bjuder in olika aktörer, bl.a. myndigheter, universitet och laboratorier, till ett möte om provtagning och diagnostik av covid-19. Syftet är att säkerställa behovet av diagnostik för i första hand hälso- och sjukvården.

2020-03-26

Folkhälsomyndigheten publicerar faktablad om covid-19 riktat till äldre på 19 språk.

2020-03-27

Folkhälsomyndigheten skickar en s.k. hemställan (formell begäran) till regeringen om en ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten föreslår att antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska begränsas ytterligare, från 500 till 50.

2020-03-27

Folkhälsomyndigheten lättar på reglerna för framställning av desinfektionsmedel som innehåller alkohol. Syftet är att underlätta för verksamhetsutövare att möta den ökade efterfrågan på exempelvis handsprit inom sjukvården med anledning av covid-19.

2020-03-27

Folkhälsomyndigheten bedömer att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att en sådan åtgärd skulle få någon större betydelse. Det finns heller inte några uppgifter som pekar på någon större spridning av covid-19 i skolor någonstans i världen.

2020-03-30

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendationerna för hur skyddsåtgärder och hygienrutiner ska tillämpas i hälso- och sjukvården och inom äldreomsorgen. Syftet är att skydda den personal som jobbar inom vård och omsorg mot smittan på bästa sätt utifrån deras aktuella vårdsituation och det nuvarande kunskapsläget.

2020-03-31

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för att öka kapaciteten att provta och testa personer för covid-19. Viktigast är att patienter och vårdpersonal fortsatt kan prioriteras.

2020-03-31

Folkhälsomyndigheten beslutar att inrätta en rådgivande grupp med experter från områdena smittskydd, epidemiologi, virologi och klinisk infektionsmedicin. Gruppens uppgift blir att stödja myndigheten i det fortsatta arbetet med pandemin.

2020-04-01

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smittspridning träder i kraft. Syftet med de allmänna råden är framför allt att skydda de mest sårbara i samhället: riskgrupper och äldre.

2020-04-01

Regeringens beslut om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 träder i kraft.

2020-04-03

Som ett stöd till regionerna beräknar Folkhälsomyndigheten behovet av antalet slutenvårdsplatser på grund av covid-19. Myndigheten utgår från den kunskap som finns om hur covid-19 sprids i en befolkning och hur sjukligheten hos de smittade ser ut.

2020-04-09

Cirka 2,5 procent av stockholmarna hade en pågående covid-19-infektion i månadsskiftet mars–april enligt en undersökning som genomfördes av Folkhälsomyndigheten i Stockholmsregionen.

2020-04-14

Resandet under påskhelgen minskade kraftigt jämfört med tidigare år. Det visar en analys av data från mobiloperatören Telia. Det är framför allt de längre resorna som har minskat kraftigt, medan resor inom länen generellt inte har minskat lika mycket.

2020-04-16

Efter en dialog med bl.a. Riksidrottsförbundet ändrar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden och tydliggör att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras under vissa förutsättningar.

2020-04-17

Folkhälsomyndigheten presenterar den första versionen av en nationell strategi för utökad provtagning för covid-19 i Sverige. Kapaciteten för antalet prov som analyseras per vecka behöver utökas. I första hand för analyser av en pågående infektion med covid-19.

2020-04-20

Folkhälsomyndigheten betonar att det är mycket viktigt att stanna hemma även vid mycket milda symtom. Folkhälsomyndigheten har genomfört en uppföljningsenkät om symtom bland personer som har testats positiva för covid-19 (se händelse 9 april). Samtliga dessa personer rapporterade någon form av symtom.

2020-04-23

Folkhälsomyndigheten publicerar en uppdaterad rapport med nya data över spridningen av covid-19 i Stockholm. Beräkningarna visar att toppen av smittspridningen har passerat. Men fortsatta försiktighetsåtgärder krävs för att inte kurvan ska vända uppåt.

2020-04-28

Studentfirandet blir småskaligt i år. Gymnasieskolans undervisning sker till största delen på distans. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelningen och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras. Detta undantag gäller för de elever som avslutar gymnasieskolan vårterminen 2020.

2020-04-29

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida är extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

2020-04-30

Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu den nationella strategin för diagnostik av covid-19 så att den även omfattar testning av antikroppar som visar på genomomgången infektion.

2020-05-07

För att stötta verksamhetsansvariga inom äldreomsorgen har Folkhälsomyndigheten sammanställt de insatser som är viktigast för att skydda de äldre från att bli smittade av personalen.

2020-05-12

Strax under en procent av befolkningen i Sverige hade covid-19 i slutet av april, enligt en undersökning som genomförts av Folkhälsomyndigheten. I Stockholm var siffran 2,3 procent.

2020-05-14

Folkhälsomyndigheten sammanställer en vägledning till landets smittskydd, omsorg och sjukvård för bedömning av smittfrihet vid covid-19 (det vill säga när en person som insjuknat i covid-19 inte längre anses smitta andra). En person bedöms vara smittfri om hen har varit feberfri i minst två dygn och det har gått minst sju dagar sedan symtomen började.

2020-05-15

Transportstyrelsen (TS) har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt ändrat bestämmelserna om firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna. Beslutet gäller till och med den 31 dec 2020.

2020-05-20

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell vaccinationsplan för covid-19. Vaccinationsplanen ska bland annat innehålla en prioritetsordning och en plan för hur vaccinet ska distribueras och hanteras i Sverige.

2020-05-27

Folkhälsomyndigheten har genomfört en studie om sambandet mellan ålder och risken att bli allvarligt sjuk i covid-19. Resultaten visar att risken för att bli allvarligt sjuk ökar med stigande ålder, vilket ger stöd för att de särskilda råd som nu gäller för personer som är 70 år och äldre ska kvarstå. Resultaten visar också att förändringen i risk i åldersspannet 65 till 72 år är liten.

2020-05-29

Folkhälsomyndigheten beslutar att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolor från och med den 15 juni. Det innebär att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020.

2020-05-29

Folkhälsomyndigheten beslutar att matcher, tävlingar och cuper tillåts från och med den 14 juni. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare tas bort, och resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts.

2020-06-03

Region Stockholms telefonlinje för allmänheten på flera språk blir nationell genom ett samarbete mellan regionerna och Folkhälsomyndigheten. Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

2020-06-08

Folkhälsomyndigheten publicerar en vägledning som riktar sig till verksamheter som erbjuder antikroppstester för viruset som orsakar covid-19. Vägledningen tar upp olika faktorer som testernas tillförlitlighet och hur testresultaten kan tolkas.

2020-06-10

De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 hålls från och med nu på tisdagar och torsdagar.

2020-06-10

Folkhälsomyndigheten uppdaterar strategin för utökad provtagning och laboratorieanalyser av covid-19. Regeringen gav den 4 juni Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i samråd med regionerna och länsstyrelserna, skyndsamt säkerställa förutsättningarna för en storskalig testning för covid-19 i hela landet.

2020-06-10

Folkhälsomyndigheten beslutar om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

2020-06-11

En ny kartläggning av arvsmassan hos coronaviruset SARS-CoV-2 hos hemvändande resenärer, visar att smittan sannolikt kommit in i Sverige från ett flertal olika länder. Kartläggningen visar också att smittan spreds i dessa länder tidigare än vad som rapporterats.

2020-06-12

Folkhälsomyndigheten publicerar en rapport med goda exempel för att minska smittspridningen på äldreboenden. Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre – En samanställning av exempel från verksamheter, kommuner och regioner

2020-06-13

Folkhälsomyndigheten häver avrådan från icke nödvändiga resor inom Sverige från och med 13 juni 2020. Det innebär att människor kan börja resa igen inom Sverige. Men det innebär samtidigt att rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir än viktigare.

2020-06-18

Folkhälsomyndigheten publicerar en rapport som visar att personer med andra födelseländer än Sverige i olika hög grad har drabbats av covid-19 under perioden 13 mars–7 maj 2020. Till exempel var förekomsten av covid-19 högst bland personer födda i Turkiet: 753 personer per 100 000 invånare. Personer med födelseland Sverige hade 189 bekräftade fall. Medan dödligheten var högst bland personer födda i Finland: 145 avlidna per 100 000 invånare. Motsvarande antal avlidna bland personer födda i Sverige var 32.

2020-06-18

Folkhälsomyndigheten publicerar en analys som visar att andelen blodgivare med antikroppar för covid-19 har ökat från 1,6 procent till 5,0 procent under en period på sex veckor. En annan undersökning visar att ungefär 0,3 procent av befolkningen hade covid-19 under perioden 25–28 maj 2020. I Stockholmsregionen var siffran 0,7 procent under samma period.

2020-06-23

Undersökningar som Folkhälsomyndigheten gjort under våren visar att över 80 procent av befolkningen anpassat sitt vardagsliv under pandemin för att minska risken för smittspridning.

2020-06-24

Sverige ska delta i EU-gemensamma upphandlingar för att säkra tillgången till ett vaccin mot covid-19. Genom samarbetet kommer EU-kommissionen att kunna teckna förköpsavtal med flera olika vaccinutvecklare.

2020-06-24

Folkhälsomyndigheten publicerar rapporten Covid-19-pandemins tänkbara konsekvenser på folkhälsan Förutom konsekvenser på sjuklighet och dödlighet påverkar pandemin och smittskyddsåtgärderna flera av samhällets funktioner, vilket kan få indirekta hälsokonsekvenser.

2020-06-25

En undersökning som Folkhälsomyndigheten har gjort visar att antalet sjukdomsfall i covid-19 i Sverige skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper i befolkningen. Till exempel har taxiförare, följt av buss- och spårvagnsförare, i högre grad insjuknat i covid-19 jämfört med andra yrkesgrupper.

2020-06-30

Folkhälsomyndigheten uppdaterar vägledningen för antikroppspåvisning vid covid19. Vägledningen tydliggör vad ett positivt antikroppstest innebär, dvs. ett test som visar att en person har haft covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer bland annat att ett positivt antikroppstest sannolikt ger ett skydd i upp till ett halvår. Det medför även ökade möjligheter för personer som är 70 år och äldre att träffa sin familj och nära vänner. Så kan resultat från antikroppstester användas.

2020-07-01

En ny förordning om viss sjukpenning och smittbärarpenning med anledning av covid-19 träder i kraft. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa riskgrupper behöver avstå från förvärvsarbete utanför hemmet tills vidare på grund av särskilt hög risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

2020-07-02

En ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft. Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter, som kompletterar den nya lagen och ersätter föreskrifterna gällande serveringsställen från 24 mars, bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Mat och dryck får därtill endast serveras till besökare som sitter ned.

2020-07-03

2019-2020 års säsong för influensa, vinterkräksjuka och RS-virus blev mild och avstannade ovanligt tidigt, med anledning av åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19.

2020-07-23

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning till stöd för hälso- och sjukvårdsregionernas smittspårningsarbete med covid-19. Fokus i smittspårningsarbetet ska vara på miljöer där det finns hög risk för smitta och miljöer som inkluderar riskgrupper. Därtill ska det alltid göras utökad smittspårning inom hälso- och sjukvården samt omsorgen.

2020-07-30

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet. Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget till och med 31 december 2020.

2020-08-13

Folkhälsomyndigheten ger körer rekommendationer för att de ska kunna bedriva en mer smittsäker verksamhet, eftersom det visat sig att det finns en ökad risk för smittspridning mellan deltagare i samband med körsång.

2020-08-20

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre (SÄBO) bör fortsätta att gälla framöver.

2020-08-20

Den psykiska hälsan verkar ha försämrats under pandemin. Det visar Folkhälsomyndighetens genomgång av studier genomförda i andra länder.

2020-08-27

Folkhälsomyndigheten föreslår i ett remissyttrande till regeringen att gränsen för hur många personer som samtidigt får delta i vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs från 50 till 500 personer, så länge som andra åtgärder för att minska risken för smittspridning vidtas.

2020-08-31

Arbetet med att ta fram en nationell plan för vaccinationer mot covid-19 är igång. Folkhälsomyndigheten lämnar en första delredovisning till regeringen. Personer som är 70 år och äldre, och övriga som löper ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, bör prioriteras i första hand så snart ett vaccin finns godkänt för den svenska marknaden.

2020-08-31

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna vid provtagning av barn och unga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga med symtom på covid-19 PCR-testas för att snabbare kunna gå tillbaka till skolan om de inte är sjuka.

2020-09-01

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag bedömt vilka insatser som kommer behövas för att minska smittspridningen under det kommande året. Insatserna baseras på olika scenarier för smittspridningen av covid-19 fram till september 2021, som myndigheten tog fram i juli. Den troligaste utvecklingen i spridningen av covid-19 i Sverige under det närmaste året är en relativt låg allmän spridning kombinerat med lokala utbrott.

2020-09-03

Resultaten från Folkhälsomyndighetens tredje undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige, visar att ingen av deltagarna hade en pågående infektion av covid-19. Resultaten från den senaste undersökningen styrker observationen att smittspridningen i Sverige avtar.

2020-09-15

Folkhälsomyndigheten föreslår att det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra efter den 30 september.

2020-09-17

Förekomsten av covid-19 bland studenter och medarbetare på Campus Umeå är mycket låg. Det visar en ny undersökning som har genomförts i ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten, Umeå Universitet och Försvarsmakten. Den låga förekomsten av covid-19 i gruppen överensstämmer med andra observationer av att smittspridningen i landet är fortsatt låg.

2020-09-22

Efter flera utbrott av covid-19 inom lagidrotter som ishockey och fotboll, påminner Folkhälsomyndigheten om att det är viktigt att idrottsutövare och arrangörer följer de allmänna råd och riktlinjer som finns.

2020-09-29

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information som stöd för verksamheterna inom äldreomsorgen och för anhöriga om hur man kan bidra till att minimera smittspridning, efter att besöksförbudet inom äldreomsorgen upphör att gälla den 1 oktober.

2020-10-01

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten innebär att personer som bor tillsammans med någon som är sjuk i covid-19 inte får gå till arbetet och därmed har rätt till smittbärarpenning under tiden man är hemma utan att vara sjuk.

2020-10-02

Covid-19-pandemin har påverkat vaccinationsprogrammen i många länder och WHO befarar att flera miljoner barn förblir ovaccinerade. Men i Sverige har barnvaccinationsprogrammet fortsatt att fungera väl. Det visar en analys som Folkhälsomyndigheten gjort.

2020-10-19

För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Råden innebär fler åtgärder än de råd som gäller utanför det utpekade området.

2020-10-20

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Uppsala län. Beslutet har tagits i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Uppsala. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån att bara umgås med dem man bor tillsammans med. Beslutet gäller till och med den 3 november, men kan förlängas.

2020-10-22

Folkhälsomyndigheten beslutar att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att många i den här gruppen har drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

2020-10-27

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Skåne län. Beslutet har tagits efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne. De som vistas i Skåne län uppmanas nu att undvika kollektivtrafiken och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum. Beslutet gäller till och med 17 november, men kan förlängas.

2020-10-29

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Beslutet tas efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i de regioner som berörs. De som vistas i dessa län uppmanas bland annat att avstå från att besöka köpcentrum och gym, och att inte delta i möten eller idrottsträningar. Beslutet gäller till och med 19 november 2020, men kan förlängas.

2020-11-03

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Jönköpings län, Hallands län och Örebro län. Beslutet tas efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna och länsstyrelserna i de regioner och län som berörs. Orsaken är att antalet personer som insjuknat i covid-19 har ökat kraftigt i de tre länen.

2020-11-03

Folkhälsomyndigheten beslutar om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen. Storleken på ett sällskap begränsas nu till åtta personer och vid till exempel uppträdanden måste publiken sitta ner.

2020-11-05

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Kronobergs och Södermanlands län. Beslutet tas efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna och länsstyrelserna i de regioner och län som berörs. Orsaken är att antalet personer som insjuknat i covid-19 har ökat kraftigt i de två länen.

2020-11-10

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Kalmar län, Norrbottens län och Västerbottens län. Beslutet tas efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna och länsstyrelserna i de regioner och län som berörs. Orsaken är att antalet personer som insjuknat i covid-19 har ökat kraftigt i de tre länen.

2020-11-12

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Dalarnas län, Gotlands län, Värmlands län och Västmanlands län. Beslutet tas efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna och länsstyrelserna i de fyra regioner och län som berörs. Orsaken är att antalet personer som insjuknat i covid-19 har ökat kraftigt.

2020-11-12

Nya data visar att barn utgör en fortsatt liten andel av de rapporterade covid-19-fallen i Sverige. Folkhälsomyndighetens undersökning visar också att grundskollärare, förskollärare och barnskötare som träffar större grupper av barn, inte har en högre risk för att bli sjuka i covid-19 jämfört med andra yrkesgrupper.

2020-11-16

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Gävleborgs län och Västernorrlands län. Beslutet tas efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna och länsstyrelserna i de regioner och län som berörs. Orsaken är att antalet personer som insjuknat i covid-19 har ökat kraftigt i de båda länen.

2020-11-17

Folkhälsomyndigheten förlänger beslutet om de skärpta allmänna råden i Skåne län och Uppsala län. Orsaken är en fortsatt spridning av covid-19 i de båda länen.

2020-11-19

Ett antal fall av covid-19 har konstaterats hos personer som arbetar inom minknäringen i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket och lokala smittskyddsenheter utreder gemensamt om det finns någon koppling mellan de personer som smittats och deras kontakt med minkar.

2020-11-19

Folkhälsomyndigheten beslutar att förlänga de skärpta allmänna råden i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Orsaken är en fortsatt spridning av covid-19 i länen.

2020-11-19

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Jämtlands län. Beslutet tas efter samråd med bland annat regionens smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Jämtland. Orsaken är att antalet personer som insjuknat i covid-19 har ökat kraftigt.

2020-11-20

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att begränsa antalet besök i butiker och göra nödvändiga inköp på ett säkert sätt i samband med julhandeln. Både besökare och näringsidkare har ett ansvar att motverka smittspridning av covid-19.

2020-11-24

Folkhälsomyndigheten beslutar att förlänga de skärpta lokala allmänna råden i tolv län. Orsaken är en fortsatt spridning av covid-19 i länen.

2020-11-25

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Stockholm tagit fram en nationell webbutbildning om grunderna i smittspårning. Syftet är att utbilda nya smittspårare i regionerna vars verksamheter har utökats kraftigt som en följd av covid-19-pandemin. Smittspårning av covid-19 innebär att man kartlägger smittkedjor mellan personer för att snabbt kunna bryta dessa kedjor och därmed begränsa smittspridningen.

2020-11-26

Smittspridningen av covid-19 kan nå en topp i mitten av december enligt nya beräkningar från Folkhälsomyndigheten, som baseras på de inrapporterade covid-19-fallen mellan den 24 augusti och 6 november 2020.

2020-11-26

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledningen om antigentester med information om hur vården, laboratorier och regionala aktörer kan använda antigentesterna som ett komplement till PCR-tester för att påvisa pågående covid-19.

2020-11-27

Folkhälsomyndigheten beslutar om skärpta allmänna råd i Blekinge län. Beslutet tas efter samråd med bland annat regionens smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Blekinge. Orsaken är att antalet personer som insjuknat i covid-19 ökat kraftigt i länet.

2020-12-01

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att symtomfria yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 stannar hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Syftet är att skapa arbetsro och att personal kan fokusera på det pedagogiska arbetet.

2020-12-03

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till delvis distans och fjärrundervisning. Bland annat elever på introduktionsprogrammen och elever som är sårbara för distansundervisning bör dock inte omfattas av rekommendationen.

2020-12-03

Folkhälsomyndigheten beslutar om nya föreskrifter som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19. Regeringen gav den 19 november Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre i ett län eller delar av ett län.

2020-12-04

Folkhälsomyndigheten preciserar rekommendationen om vilka grupper som i första hand bör erbjudas ett vaccin mot covid-19. Personer som bor på särskilda boenden för äldre hör till dem som bör ges förtur när de första doserna kommer.

2020-12-08

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor att begränsa sina kontakter under jul och nyår för att minska spridningen av covid-19.

2020-12-10

Enstaka genetiska förändringar av viruset SARS-CoV-2 har hittats hos minkar i Sverige. Men det är inte samma virusvariant som har hittats hos minkar i Danmark. Det visar den övervakning och analys som Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har gjort.

2020-12-14

Folkhälsomyndighetens skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 börjar gälla.

2020-12-17

En ny undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att ungefär 0,7 procent av befolkningen hade covid-19 i början av december.

2020-12-17

Nya studier visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför den som är gravid att vara extra försiktig för att undvika smitta.

2020-12-17

Folkhälsomyndighetens uppdaterar vägledningen om antigentester, så kallade snabbtester, för covid-19 och lyfter bland annat möjligheten att regelbundet testa vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen för att skydda patienter och omsorgstagare.

2020-12-18

Folkhälsomyndigheten uppmanar handeln om att butiker inte bör locka med lågpriser under mellandagarna och att det krävs åtgärder för att motverka trängsel i lokalerna. Syftet är att ytterligare trycka ner smittspridningen av covid-19.

2020-12-18

Samlingssidan för vaccination mot covid-19 lanseras på Folkhälsomyndighetens webbplats. Samlingssidan är navet för fakta och informationsmaterial.

2020-12-20

En ny variant av viruset som orsakar covid-19 rapporteras från Storbritannien. Folkhälsomyndigheten anser att ett stopp för inresande från Storbritannien är en rimlig försiktighetsåtgärd i det läge som uppkommit.

2020-12-21

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer som reser från Storbritannien till Sverige att stanna hemma och undvika kontakt med andra så långt det går, samt att testa sig så snart de kan efter ankomst.

2020-12-21

Det första vaccinet mot covid-19 har godkänts. Det kan börja användas i Sverige inom de närmaste dagarna. De första doserna kommer att ges till personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

2020-12-22

Regeringen har beslutat om inreseförbud från Storbritannien. Inreseförbud införs även från Danmark för att minska risken för trängsel och smittspridning i Skåne. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare uttryckt att ett stopp för inresande från Storbritannien är en rimlig försiktighetsåtgärd i det läge som uppkommit.

2020-12-22

Folkhälsomyndigheten beslutar om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till fyra personer.

2020-12-23

Butiker, köpcentrum och träningsanläggningar får från och med i dag bestämma om ett maxantal personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta för att minska riskerna för trängsel.

2020-12-26

De första doserna av vacciner som Sverige har beställt levereras enligt plan. De körs under lördagen ut till samtliga regioner så att de som har planerat att börja vaccinera under söndagen kan göra detta.

2020-12-26

Det första fallet av den brittiska virusvarianten upptäcks i Sverige. Folkhälsomyndigheten fortsätter med de utökade analyserna för att hitta fler fall. Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att alla följer gällande råd och rekommendationer för att minska smittspridningen.

2020-12-27

I dag vaccineras de första personerna i Sverige mot covid-19. Under veckan väntas regionerna få påfyllning med nya doser.

2020-12-29

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 70 år och äldre ska vaccineras mot covid-19 när den andra fasen av vaccinationsinsatserna inleds.

2020-12-30

Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken under rusningstrafik, dvs. klockan 7–9 samt 16–18 alla vardagar. Rekommendationen gäller i hela landet och börjar gälla 7 januari 2021.

2020-12-30

Ytterligare fyra fall av den brittiska virusvarianten har upptäckts i Sverige.

2021

2021-01-02

Ytterligare ett antal fall av virusvarianten från Storbritannien samt fall av den nya virusvarianten från Sydafrika har upptäckts i Sverige.

2021-01-05

Folkhälsomyndigheten meddelar att vaccinationerna av viss vårdpersonal (t.ex. personal på IVA) kan behöva tidigareläggas och att dessa vaccinationer sker parallellt med vaccinationerna av boende och personal i den kommunala omsorgen.

2021-01-07

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor fortsätter med fjärr- eller distansundervisning till och med 24 januari 2021.

2021-01-07

Folkhälsomyndigheten uppmanar huvudmännen på landets högstadieskolor att ytterligare se över och, där det är möjligt, förstärka det förebyggande arbetet för att förhindra smittspridning på skolorna.

2021-01-08

Regeringen fattar beslut om att ge högstadieskolornas huvudmän möjlighet att besluta om distans- eller fjärrundervisning i de fall som övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

2021-01-08

Folkhälsomyndigheten beslutar om föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Bland annat får butiker, gym, idrottsanläggningar och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

2021-01-15

Sverige kommer från och med vecka 3 få färre leveranser av Pfizers vaccin än vad som var planerat: ungefär 25 procent färre vaccindoser. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna fortsätter vaccinera prioriterade grupper, och inte sparar på några doser.

2021-01-20

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasiet gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler. Folkhälsomyndigheten begär också att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation, så att barn och unga ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus.

2021-01-22

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som reser in i Sverige och som har varit i Brasilien, testar sig för covid-19 och undviker kontakt med andra. Anledningen är den nya virusvarianten med ursprung i Brasilien.

2021-01-23

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in i Sverige från Norge, eller som nyligen har varit i Norge, att testa sig för covid-19 och undvika kontakt med andra. Folkhälsomyndigheten har också skickat en begäran till regeringen om att skyndsamt införa inreseförbud från Norge.

2021-01-29

Folkhälsomyndigheten skickar en formell begäran (s.k. hemställan) till regeringen om att införa striktare restriktioner och krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige.

2021-01-29

Astra Zenecas vaccin godkänns för användning i EU. Folkhälsomyndigheten granskar nu underlagen för att kunna återkomma med en rekommendation om hur vaccinerna bör användas i Sverige.

2021-02-02

En stickprovskontroll i fyra regioner visar att den brittiska varianten av coronaviruset ökat i Sverige. Vi har därmed en liknande spridning i Sverige som i andra europeiska länder.

2021-02-02

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19, som har godkänts, i första hand erbjuds till personer som är 18–64 år.

2021-02-04

Folkhälsomyndigheten ger nya rekommendationer om vilka som ska prioriteras för vaccination mot covid-19: I fas två: alla som fyllt 65 år. I fas tre: personer från 60 års ålder, samt yngre med vissa sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

2021-02-04

Folkhälsomyndighetens nya scenarier visar att en minskad följsamhet av åtgärderna för att minska smittspridningen, kan leda till en tredje våg av smittspridning under våren 2021.

2021-02-04

Inför sportlovet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att antalet nya kontakter begränsas och att aktiviteter sker under säkra former, i enlighet med aktuella råd och regelverk.

2021-02-04

En ny studie bland personal i äldreomsorgen visar att en majoritet av de tillfrågade planerar att vaccinera sig, eller redan har vaccinerat sig, mot covid-19.

2021-02-05

Folkhälsomyndigheten publicerar en ny tillsynsvägledning och nya allmänna råd om bassängbad.

2021-02-05

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rapporten Rekommendation för prioritering av vaccination mot covid-19 som publicerades 4 februari 2021. Uppdateringen gäller en förändring för personer som genomgått organtransplantation samt ett förtydligande om prioritering i den tredje fasen.

2021-02-06

Folkhälsomyndigheten uppdaterar i föreskrifter och allmänna råd och öppnar för att även äldre ungdomar, som är födda 2002 eller senare, kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus.

2021-02-09

Tre av fyra personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) har fått minst en dos vaccin mot covid-19. Bland personer med hemtjänst har en av fyra fått sin första dos.

2021-02-09

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationerna för hur alla som reser in i Sverige bör agera, oavsett vilka länder resenären har besökt. Det är viktigt att undvika nära kontakter med andra under en tid efter ankomsten till Sverige samt att testa sig för covid-19.

2021-02-11

Folkhälsomyndigheten sammanfattar resultaten från den internationella forskningen om hur pandemin påverkar den psykiska hälsan. Allt pekar fortsatt på ett oförändrat eller sämre psykiskt välbefinnande och en ökning av psykiska besvär. Resultaten bygger på studier som genomförts under pandemins inledande skede.

2021-02-23

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer som erbjuds vaccination mot covid-19 att tacka ja, oavsett vilket vaccin som erbjuds. Samtliga hittills godkända vacciner skyddar mot sjukdomen.

2021-02-25

Folkhälsomyndighetens data visar att de vaccinationer som genomförts hittills har minskat smittspridningen på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Det öppnar för möjligheten för de boende att åter träffa anhöriga på nära håll i sitt eget hem, och att slippa beslut om besöksförbud.

2021-02-26

Folkhälsomyndigheten beslutar om ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen. Bland annat gäller fortsatt begränsade öppettider på restauranger och serveringsställen efter den 1 mars. På serveringsställen utan egen ingång, t.ex. en restaurang eller ett café i ett köpcentrum, tillåts endast en person per sällskap. Tävlingsverksamhet som inte är elitnivå kommer inte heller tillåtas.

2021-03-01

Spelproblemen har ökat i vissa grupper under covid-19-pandemin. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

2021-03-02

Folkhälsomyndigheten föreslår att antalet personer som får vistas samtidigt i en butik eller ett varuhus begränsas till 500 personer. Sedan tidigare gäller regeln att butiken måste ha en yta på minst 10 kvadratmeter per person som släpps in. Den nya begränsningen föreslås börja gälla 6 mars.

2021-03-02

Folkhälsomyndighetens nya scenarier visar att risken är stor för en tredje våg av covid-19 om inte regleringar och rekommendationer följs. Vaccinationerna som har kommit igång minskar risken för allvarlig sjukdom och död, men de minskar inte smittspridningen i befolkningen på kort sikt.

2021-03-02

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendationerna för smittspårning på arbetsplatser där det inte är praktiskt möjligt för personalen att arbeta hemifrån. De nya rekommendationerna innebär att vid ett bekräftat fall av covid-19 bör även nära kontakter på arbetsplatsen testas, även om dessa personer är symtomfria.

2021-03-04

Nya data från Storbritannien bekräftar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt, även för personer som är över 65 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därmed att alla de tre vaccinerna mot covid-19, som är godkända i Sverige, kan användas till alla som är 18 år och äldre.

2021-03-10

Nu har drygt en miljon vaccinationer mot covid-19 genomförts i Sverige. Nära 700 000 personer har fått minst en dos, vilket motsvarar 8,4 procent av Sveriges vuxna befolkning.

2021-03-11

Ytterligare ett vaccin mot covid-19 har godkänts för personer från 18 år. Det nya vaccinet, som är från företaget Janssen, ges i en dos och förväntas börja levereras till Sverige under april månad.

2021-03-16

Folkhälsomyndigheten beslutar om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Uppehållet kommer att fortsätta tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning om misstänkta biverkningar är klar.

2021-03-19

Folkhälsomyndigheten beslutar att vaccinationerna tydligare bör prioriteras till de som är äldre, framför de yngre. Dessutom rekommenderas en senareläggning av dos två.

2021-03-23

Folkhälsomyndighetens årligt återkommande rapport om folkhälsan visar att covid-19-pandemin har drabbat olika grupper i olika hög utsträckning. På sikt kan pandemin förstärka ojämlikheten i hälsa, exempelvis genom ökad arbetslöshet och försämrade försörjningsmöjligheter.

2021-03-25

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 på museer, konserthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Åtgärderna handlar bland annat om att beräkna ett maximalt antal besökare. De nya regleringarna träder i kraft 25 mars.

2021-03-25

Folkhälsomyndigheten beslutar att inte förlänga den nationella rekommendationen om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan, som upphör att gälla den 1 april.

2021-03-25

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas i Sverige för att skydda personer som är 65 år och äldre mot sjukdomen. För yngre personer rekommenderas ett fortsatt uppehåll.

2021-03-30

Folkhälsomyndigheten föreslår att datumet för när vissa verksamheter kan öppna upp igen skjuts fram till 3 maj, förutsatt att smittläget då har förbättrats. Lättnaderna planerades att träda i kraft redan 11 april, men en ökad smittspridning i flera regioner gör att datumet behöver flyttas fram.

2021-03-30

En första sammanställning från Folkhälsomyndigheten visar att vaccinerna mot covid-19 ger ett gott skydd. Av dem i Sverige som fått två vaccindoser (drygt 400 000 personer), har omkring 200 personer hittills testat positivt för covid-19.

2021-03-31

De tidigare årens utveckling med ökad medellivslängd i Sverige bröts under år 2020, då den förväntade medellivslängden minskade. Det visar en ny rapport från IFFS, Institutet för framtidsstudier, som tagits fram på Folkhälsomyndighetens uppdrag.

2021-04-06

Nio av tio personer svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät.

2021-04-08

Folkhälsomyndigheten förlänger de tillfälliga restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj, med anledning av den höga smittspridningen.

2021-04-08

Blodproppar med en låg nivå av blodplättar klassas nu som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nyttan överväger fortfarande riskerna konstaterar EMA. Folkhälsomyndigheten ska nu bedöma hur den nya informationen påverkar rekommendationerna för hur vaccinet ska användas i Sverige.

2021-04-14

Den amerikanska tillverkaren har pausat leveranserna av Janssens vaccin till Europa. Hittills har 31 000 doser anlänt till Sverige, men inga har distribuerats för vaccination. Folkhälsomyndigheten inväntar nu resultatet från EMA:s pågående säkerhetsutredning. Fram till dess är rekommendationen att inte använda vaccindoserna.

2021-04-15

Grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa har drabbats mest av covid-19-pandemin. De flesta människor har behållit sina vanor men sammantaget har befolkningen varit mindre fysiskt aktiv under pandemin. Under hösten verkar även de lätta psykiska besvären ha ökat. Det visar den samlade bedömningen av tillgängliga data som Folkhälsomyndigheten nu presenterar.

2021-04-15

Få barn och unga som drabbas av covid-19 blir allvarligt sjuka eller avlider. Det förekommer att viruset sprids i skolmiljöer, men dessa miljöer driver inte smittspridningen utan återspeglar den allmänna smittspridningen i samhället. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

2021-04-16

Folkhälsomyndigheten inför anpassade rekommendationer för personer som har vaccinerat sig mot covid-19. Bland annat kan en person som har vaccinerats med en första dos, när tre veckor passerat, träffa människor från olika hushåll och även umgås med andra inomhus.

2021-04-19

Antigentester för covid-19 kan användas som ett komplement till PCR-tester i syfte att öka testkapaciteten eller vid screening. I Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning beskrivs fler användningsområden för antigentester, t.ex. vid screening på arbetsplatser för att begränsa smittspridningen.

2021-04-20

Folkhälsomyndigheten bedömer att personer som är under 65 år, och som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin, istället bör erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, t.ex. från Pfizer-Biontech eller Moderna. Rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med Astra Zenecas vaccin kvarstår tills vidare.

2021-04-21

Antalet smittsamma sjukdomar minskade kraftigt i Sverige under 2020 jämfört med tidigare år. En av orsakerna till minskningen är att åtgärderna mot covid-19 också är effektiva mot andra smittor.

2021-04-21

Folkhälsomyndigheten förtydligar vilken personal inom vård och omsorg som bör prioriteras för att få vaccin i fas två.

2021-04-22

Folkhälsomyndigheten föreslår att datumet för när åtgärderna mot covid-19 stegvis kan börja anpassas till mer normala förhållanden skjuts fram till 17 maj. Spridningen av covid-19 är fortsatt hög, och situationen i sjukvården är mycket ansträngd.

2021-04-23

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen. Vaccinet rekommenderas inte till personer som är under 65 år. De som är 65 år och äldre kommer få andra vacciner.

2021-04-26

Folkhälsomyndigheten meddelar att den som är under 65 år och redan fått en första dos av Astra Zenecas vaccin, även kan få sin andra dos av samma vaccin, om de särskilt önskar det. Rekommendationen om att erbjuda ett mRNA-vaccin som andra dos gäller fortfarande.

2021-04-27

Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelningen och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

2021-04-27

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin vägledning om vaccin. Gravida som har en sjukdom som ökar risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19, kan få ett mRNA-vaccin i fas 3.

2021-04-28

Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare.

2021-04-28

Folkhälsomyndigheten förlänger de tillfälliga restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 16 maj. Smittspridningen är fortsatt mycket hög.

2021-04-29

Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och öka förutsättningarna till en god hälsa i hela befolkningen, behöver arbetet intensifieras med att på olika sätt öka tillgängligheten till vacciner.

2021-04-29

Folkhälsomyndigheten stöder Barnläkarföreningens rekommendationer om vaccination mot covid-19 för begränsade patientgrupper i åldersgruppen 16–17 år.

2021-05-04

Vaccinationerna minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar att det förekommer att personer blir smittade trots att de är vaccinerade, men att de allvarliga fallen är få.

2021-05-06

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av coronaviruset som orsakar covid-19, pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människor fortsätter att begränsa sina kontakter med andra människor och att vaccinationerna fortgår som planerat.

2021-05-06

Folkhälsomyndigheten har under två veckor i mars samlat in prover från blodgivare. Resultaten visar att 22 procent av blodgivarna på nationell nivå hade antikroppar mot SARS-CoV-2, medan nivån låg på 25 procent i region Stockholm och i Västra Götaland.

2021-05-06

Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset för coronaviruset som orsakar covid-19. Det är nästan lika höga nivåer som i april 2020.

2021-05-12

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att människor fortsätter följa övriga regler och rekommendationer. Anpassningarna till ett normalläge föreslås ske successivt beroende på läget, och kommer påbörjas 1 juni.

2021-05-17

De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 hålls från och med nu på torsdagar.

2021-05-20

Arbetet med att vaccinera människor mot covid-19 fortsätter i snabb takt i regionerna. Leveranserna av vacciner till Sverige har ökat kraftigt i volym jämfört med tidigare i våras. Det finns fortfarande inget behov av att använda vaccinet från Janssen i vaccinationsprogrammet.

2021-05-20

Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och födda i andra länder än Sverige har ökat de senaste veckorna, men den är fortfarande lägre än bland personer i samma åldrar som är födda i Sverige. Vaccinationstäckningen är även lägre i åldrarna 60–64 år.

2021-05-25

Efter en granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, enligt samma prioritetsordning som för övriga individer.

2021-05-26

Under covid-19-pandemin har flera modeller tagits fram i syfte att förutse virusets spridning, dödsfall i befolkningen och behovet av sjukvårdsresurser i Sverige. En ny rapport visar att flera av de 22 granskade modellerna bidrog positivt till förståelsen av pandemins utveckling, och att de var till nytta i planeringen.

2021-05-27

En bit in i vaccinationerna mot covid-19 är det fortfarande nio av tio personer som svarar att de helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig. Folkhälsomyndighetens undersökning visar att 97 procent av de som har fått dos ett, helt säkert även kommer att ta dos två.

2021-05-27

För vuxna som studerar blir det möjligt att återgå till undervisning på plats, gradvis och med vidtagna försiktighetsåtgärder, från 1 juni. Det innebär att studerande och elever vid exempelvis universitet, högskola, folkhögskola, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning (komvux) stegvis kan återgå till undervisning på plats.

2021-05-27

Smittspridningen är fortsatt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten har tagit fram kommer anpassningen till ett normalläge i samhället att inledas stegvis. Den 1 juni görs vissa justeringar för bland annat kultur- och idrottsevenemang.

2021-05-28

Folkhälsomyndigheten publicerar ingen uppdaterad statistik om covid-19 i Sverige denna dag. Orsaken är att databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar, tillfälligt har stängts efter att säkerhetsbrister uppdagats.

2021-05-28

Från och med 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter ankomst för symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen och från Storbritannien m.fl. Svenska medborgare eller inresande från Norge, Finland, Danmark och Island behöver inte visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige.

2021-05-31

Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar är igång igen. För att säkerställa att statistiken om covid-19 är komplett kommer nästa uppdatering ske torsdag 3 juni 2021.

2021-06-09

För personer som lever med en välbehandlad hivinfektion ökar inte risken för allvarlig covid-19. Det visar en ny litteraturöversikt om covid-19 och hiv som Folkhälsomyndigheten publicerar.

2021-06-10

Sjukdomssäsongen för virussjukdomar som influensa, RS-virus och vinterkräksjuka uteblev vintersäsongen 2020–2021. Anledningen är att smittskyddsåtgärderna mot covid-19 har haft en effekt även på de vanliga virussorterna. Det framkommer i de rapporter som lämnats in från bl.a. laboratorier och vården till Folkhälsomyndigheten.

2021-06-10

Vaccinationstäckningen ökar bland utrikesfödda, enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten. För personer som är 60–64 år har vaccinationstäckningen bland utrikesfödda ökat från 59 till 67 procent de senaste tre veckorna.

2021-06-14

Över hälften av Sveriges vuxna befolkning har nu fått vaccin mot covid-19 och mer än en fjärdedel är vaccinerade med två doser.

2021-06-14

Arrangörer ska kunna genomföra evenemang med fler deltagare genom att dela upp publik och besökare i olika sektioner som skiljs åt. Det föreslår Folkhälsomyndigheten till regeringen.

2021-06-15

Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen vid höstens skolstart kommer ligga på nivå 1 (den lägsta nivån av smittspridningen) och att huvudregeln är undervisning på plats i skolan.

2021-06-16

Folkhälsomyndigheten förlänger de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19 till och med 30 september. Råden ses över kontinuerligt och anpassas i takt med att det epidemiologiska läget förändas.

2021-06-17

Covid-19-pandemin och de smittskyddsåtgärder som införts, har påverkat skolbarns liv och vardag på flera olika sätt. Det visar en ny enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten beställt.

2021-06-22

Folkhälsomyndigheten beslutar att vaccination mot covid-19 ska erbjudas från 16 års ålder. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva från sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen.

2021-06-24

Färre äldre personer i Sverige är oroliga för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

2021-06-24

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att viljan att vaccinera sig mot covid-19 är hög i Sverige bland invånare födda i ett annat land.

2021-07-01

Folkhälsomyndigheten ändrar sina föreskrifter, råd och rekommendationer om åtgärder för att minska smittspridningen. Ändringarna baseras på en samlad bedömning där minskade smittfall, färre covid-vårdade och fler vaccinerade vägts in. Det blir nu möjligt att umgås med fler än tidigare, men det är fortfarande viktigt att följa råden och rekommendationerna om att umgås utomhus och undvika att vara nära varandra inomhus under längre tid. Restauranger behöver inte längre ha begränsade öppettider och evenemang kan ta emot en större publik.

2021-07-01

Den tredje mätningen av inställningen till vaccination mot covid-19 visar fortsatt att nio av tio personer helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig. Hos personer i åldern 16–19 år, som är med i undersökningen för första gången, är inställningen lika hög som hos de vuxna.

2021-07-01

Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, och sedan vända uppåt igen från låga nivåer i slutet av augusti. Samtidigt finns det risk för små lokala utbrott både under sommaren och hösten. För att samhället ska kunna återgå till ett normalläge krävs en högre vaccinationstäckning.

2021-07-08

Det totala antalet fall av covid-19 fortsätter ligga på en låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten en allt större andel av fallen, och misstänkta fall rapporteras nu i alla landets regioner. För att minska risken för nya utbrott och ökad smittspridning krävs en hög vaccinationstäckning, testning och smittspårning samt att alla följer råden och rekommendationerna för att minska smittspridningen.

2021-07-12

Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomsten till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller 12 juli–31 augusti.

2021-07-14

Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare kan erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige från och med vecka 32. Folkhälsomyndigheten bedömer att då ska de flesta regioner ha möjlighet att fortsätta med vaccinationerna av de yngre (efter fas 4). Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

2021-07-14

Över 70 procent av alla som är 18 år och äldre i Sverige har fått minst en dos vaccin, och 45 procent är vaccinerade med två doser.

2021-07-15

Folkhälsomyndigheten bedömer att fler restriktioner kan tas bort. Bland annat försvinner kvadratmeterbegränsningen som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, t.ex. i en butik eller nöjespark. Storleken på sällskap vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, t.ex. en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel, och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra.

2021-07-16

Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den vanligaste virusvarianten.

2021-07-20

I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar i olika grupper i befolkningen konstateras att mer än hälften nu har antikroppar mot covid-19. Samtidigt har endast en dryg tredjedel av barn och unga antikroppar, vilket visar att smittan kan spridas i denna grupp.

2021-07-23

Smittspridningen av covid-19 ökar i storstadsregionerna men ligger fortfarande på en låg nivå nationellt. Även andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands fortsätter att öka. Samtidigt har 75 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos vaccin.

2021-07-23

Huvuddelen av gruppen i åldern 65 år och äldre är nu fullvaccinerade och Folkhälsomyndigheten har beslutat att successivt upphöra med användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. De regioner som har kvar Astra Zenecas vaccin kan använda antingen detta alternativt Pfizers eller Modernas vaccin.

2021-07-30

Smittspridningen av covid-19 ökar nu i stora delar av Sverige men ligger fortfarande på låga nivåer. Ökningen är främst kopplad till storstäderna. Andelen bekräftade covid-fall som smittats utomlands ligger på runt 20 procent. Hälften av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad.

2021-08-03

Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av ett vaccin mot covid-19, men omfattningen är i dagsläget oklar. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos redan till hösten. Folkhälsomyndigheten bedömer att tillgången på vacciner kommer att vara god under lång tid framöver.

2021-08-05

Folkhälsomyndigheten presenterar en redovisning som analyserar risken för ökad smittspridning och nationella och regionala klusterutbrott under hösten och vintern 2021. Folkhälsomyndigheten presenterar även en bedömning om åtgärder som kan behöva vidtas vid ett eventuellt förändrat läge.

2021-08-06

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i stora delar av Sverige. Andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands ligger på runt 17 procent. Folkhälsomyndigheten påminner om att alla som inte är fullvaccinerade ska testa sig vid hemkomsten från resor utanför Norden.

2021-08-12

Undervisning på plats i skolan är huvudprincipen när grundskolor och gymnasieskolor startar i höst. Samtidigt behöver skolans aktörer vidta proportionerliga åtgärder som tar hänsyn till barnens behov av skolundervisning och sociala sammanhang, men även förebygger smittspridning. Skolhuvudmän och regioner bör också ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19.

2021-08-17

Varannan person var under våren 2020 orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin. Bland de äldre avstod en tredjedel från att söka vård eller avbokade redan bokad vård. Ett år senare har oron minskat i befolkningen och fler äldre söker vård.

2021-08-19

Folkhälsomyndigheten nya siffror för vaccinationstäckningen hos ungdomar, födda 2003–2005, visar att fyra av tio nu fått sin första dos vaccin.

2021-08-23

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. De viktigaste orsakerna är ökade kontakter i befolkningen och den högre smittsamheten hos deltavarianten. Det mest centrala nu är att fler i befolkningen vaccinerar sig. Bedömningen är att nuvarande restriktioner och rekommendationer behöver kvarstå ännu en tid, tills vaccinationstäckningen hos den vuxna befolkningen ligger på en högre nivå i alla grupper.

2021-08-26

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som är 18 år eller äldre och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av sjukdom. Det är den behandlande läkaren som gör bedömningen, och Folkhälsomyndigheten som föreslår aktuella patientgrupper. Rekommendationen börjar gälla från och med 1 september 2021.

2021-08-31

Smittspårningen i landet visar att personer med covid-19 fortfarande reser in i Sverige. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten rekommendationen att alla som kommer till Sverige från länder utanför Norden bör PCR-testa sig för covid-19 vid ankomsten.

2021-09-07

En god vaccinationstäckning och ett lägre antal fall av allvarlig covid-19 gör att Folkhälsomyndigheten rekommenderar regeringen att gå vidare med planen om att avveckla restriktionerna den 29 september.

2021-09-09

Folkhälsomyndighetens analys av antalet provtagna barn sedan skolstarten visar att en liten andel av de barn som har luftvägsinfektioner har covid-19. I huvudsak är det andra typer av luftvägsinfektioner som sprids bland barn och unga.

2021-09-15

Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetsgivare att intensifiera ansträngningarna för att vård- och omsorgspersonal som arbetar nära olika riskgrupper ska vaccinera sig mot covid-19.

2021-09-16

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige eftersom fördelarna med vaccinationen för barnens del är större än nackdelarna.

2021-09-16

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som gäller från och med 29 september. Råden riktar sig framförallt till vuxna som inte vaccinerat sig än och därför, även fortsättningsvis, bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt.

2021-09-28

Trots restriktioner, hemarbete och färre sociala kontakter tycks folkhälsan inte ha påverkats i någon större omfattning när det handlar om psykisk hälsa och suicid. Det framgår av det material om covid-19-pandemins första år som Folkhälsomyndigheten sammanställt och analyserat.

2021-09-28

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

2021-09-29

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter tas bort 29 september. Uppmaningen att vaccinera sig, samt att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, finns kvar.

2021-10-04

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty ges till barn i åldern 12–15 år. Comirnaty har använts mer till barn i dessa åldrar, runt om i världen, och det finns därför mer data om Comirnatys säkerhet än om Modernas vaccin.

2021-10-06

Ett stickprov bland Sveriges barn och unga från mitten av september visar att uppskattningsvis 0,4 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Resultaten pekar på att det inte är fler barn och unga som är smittade nu än i våras trots att deltavarianten nu helt dominerar i landet.

2021-10-06

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är 30 år och yngre (födda 1991 och senare). Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskeln eller hjärtsäcken. Risken att drabbas är dock väldigt liten.

2021-10-14

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar. Den som är vaccinerad, nyligen har haft covid-19 eller är under 6 år kan efter den 1 november återgå till arbetet, skolan eller förskolan när man känner sig frisk. Man behöver inte testa sig igen, även om vissa symtom kvarstår. Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner generellt under vintersäsongen, särskilt RS-virus och influensa. Både barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion.

2021-10-21

Nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska hållas på lägsta möjliga nivå är det viktigt att fler i befolkningen vaccinerar sig, och att alla som känner sig sjuka stannar hemma. Alla de tre framtagna scenarierna pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern, men i olika omfattning. Orsakerna till att smittspridningen förväntas fortsätta är bland annat den höga smittsamheten hos deltavarianten, att covid-19 sprids lättare under den kallare årstiden och att det fortfarande finns grupper av ovaccinerade personer i befolkningen.

2021-10-21

Fortsatt vaccination av vuxna och ungdomar mot covid-19 är viktigt för att skydda barn och unga från att smittas och bli sjuka. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Det vetenskapliga underlaget visar till exempel att ovaccinerade barn i grundskolan skyddas om lärare, och den övriga personalen, är vaccinerade. Hur vaccinationstäckningen ser ut generellt och i olika grupper av befolkningen har därför stor betydelse för hur smittspridningen utvecklas bland barn och unga, både på samhällsnivå och lokalt.

2021-10-21

Folkhälsomyndigheten har beslutat att även fortsättningsvis rekommendera Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty till alla som är 30 år och äldre (födda 1991 och senare). De som har fått vaccinet från Moderna som första dos rekommenderas att få Comirnaty som andra dos.

2021-10-27

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år och äldre, samt personal på SÄBO och inom hemsjukvården och hemtjänsten, erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det är regionerna som beslutar om när de olika grupperna ska erbjudas vaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

2021-10-28

Även vaccinerade uppmanas nu att testa sig efter inresan i Sverige, om de får symtom på covid-19 inom 14 dagar. Sedan tidigare gäller att personer som är sex år och äldre och som inte är vaccinerade eller har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna, bör testa sig för covid-19, oavsett om de har symtom eller inte.

2021-10-28

Den höga vaccinationstäckningen har resulterat i att en stor andel av befolkningen nu har antikroppar mot covid-19. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste undersökning där mer än tre fjärdedelar av befolkningen har antikroppar.

2021-11-01

Från den 1 november gäller nya rekommendationer för den som får symtom på en luftvägsinfektion. Folkhälsomyndigheten har därför uppdaterat råden till individer samt vägledningen för smittspårning och provtagning.

2021-11-10

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdosen ges tidigast fem månader efter primärvaccinationen, dvs. den initiala vaccinationen med de två primärdoserna. Rekommendationen gäller personer som är 65 år och äldre. Syftet är att fler ska kunna vaccineras så snart som möjligt. Fem månader är ett kortare tidsintervall än den tidigare rekommendationen om sex månader.

2021-11-16

Resultaten från årets nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar på fortsatta skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. Enkäten, som besvarades från februari till maj 2021, innehåller även ett antal frågor relaterade till covid-19-pandemin som redovisas i en separat rapport. Framförallt uttrycker unga personer en oro för att någon närstående ska drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19.

2021-11-17

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen (i en s.k. hemställan) att besluta om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Kravet på vaccinationsbevis ska gälla från och med 1 december.

2021-11-22

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna erbjuder testning av alla som är 6 år och äldre och som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

2021-11-23

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag på smittskyddsåtgärder som ska börja gälla från och med 1 december. Åtgärderna innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis. Avsikten är att begränsa de effekter som stora sammankomster kan ha på smittspridningen och därmed på hälso- och sjukvården.

2021-11-24

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en prioriteringsordning för vaccinationsarbetet som regionerna ska utgå från framöver. En påfyllnadsdos rekommenderas till alla som är 18 år och äldre, men i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot covid-19.

2021-11-24

Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar. Man ska dessutom testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade, oavsett om man har symtom eller inte. Det framgår av Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning för smittspårning.

2021-11-26

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, dvs. för vissa miljöer där många människor träffas. På exempelvis handelsplatser och i fritids- och kulturverksamheter rekommenderas de verksamhetsansvariga att se till att deras kunder och besökare kan hålla avstånd till varandra.

2021-11-26

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina reserekommendationer om inresa till Sverige med anledning av den nya virusvarianten omikron. Bland annat uppmanas alla resenärer som har vistats i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland) någon gång under de senaste sju dagarna att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter inresa.

2021-11-29

Den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, som fått namnet omikron, har konstaterats även i Sverige hos en resenär som nyligen vistats i södra Afrika. Skärpta åtgärder om testning och hemmavistelse för resenärer från södra Afrika gäller från och med fredag 26 november. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noga och uppmanar alla som kan, att vaccinera sig.

2021-11-30

Två ytterligare fall av omikronvarianten har konstaterats i Stockholm. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noga och uppmanar alla som kan, att vaccinera sig.

2021-11-30

Med anledning av att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäcks i allt fler länder utvidgar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för resenärer. Samtliga resenärer som är 6 år och äldre och som reser in till Sverige från ett land utanför Norden, bör nu testa sig för covid-19.

2021-12-02

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till nya åtgärder som kan införas vid ökad smittspridning av covid-19 och ökad belastning på sjukvården. Åtgärderna införs oberoende av varandra i olika steg utifrån en sammanvägd bedömning av vaccinationsgrad, vårdbelastning, situationen i omvärlden och trender i smittspridningen. Det handlar till exempel om allmänna råd om att hålla avstånd och att undvika trängsel samt allmänna råd till arbetsgivare och till serveringsställen.

2021-12-08

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Bland annat rekommenderas alla att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

2021-12-16

Med anledning av den tilltagande smittspridningen och den ökade belastningen på vården skärper Folkhälsomyndigheten rekommendationen för testning efter inresa till Sverige och ber regeringen att införa krav på covidbevis för utländska medborgare vid inresa från alla länder, även de nordiska.

2021-12-17

En studie gjord i november i år visar att 96,4 procent av personer födda 1944 hade antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. Studien har genomförts av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet (AgeCap) samt med stöd från Försvarsmakten.

2021-12-21

Barn inom särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från 5 års ålder. Vaccindoserna finns sannolikt tillgängliga och distribuerade runtom i Sverige under januari 2022.

2021-12-23

Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teatrar.

2021-12-28

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter om resor träder i kraft. För inresor till Sverige krävs ett negativt covidtest som är maximalt 48 timmar gammalt. Detta gäller för utländska medborgare som inte bor i Sverige och som är 12 år eller äldre. Testet kan vara ett PCR-test eller ett antigentest. För inrikes resor med långväga kollektivtrafik ska den som bedriver trafiken säkerställa att varje passagerare har tillgång till sitt- eller sovplats.

2022

2022-01-07

Folkhälsomyndigheten bedömer att principen om närundervisning fortsatt ska gälla för barn och unga vid skolstarten för vårterminen 2022. För att minska risken för utbrott av smittsamma sjukdomar i skolmiljö är det viktigt att fortsätta med både det riktade och det förebyggande arbetet i skolan.

2022-01-10

För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag. Målet är att avveckla åtgärderna så snart skyddet i befolkningen ökat, och situationen inom hälso- och sjukvården stabiliserat sig.

2022-01-12

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdosen av vaccinet mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare.

2022-01-13

Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier tyder på att smittspridningen fortsätter att öka kraftigt och når sin topp i slutet av januari. Orsaken är den omfattande smittspridningen av virusvarianten omikron, som nu dominerar i Sverige. Jämfört med tidigare varianter har omikron en ökad förmåga att smitta även vaccinerade personer. Samtidigt verkar omikron medföra en mindre risk för allvarlig sjukdom, åtminstone för vaccinerade.

2022-01-14

Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag till regionerna för hur de vid behov kan prioritera i arbetet med testning och smittspårning under en övergångsperiod.

2022-01-20

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

2022-01-21

Vuxna personer med allvarlig immunbrist rekommenderas nu att erbjudas påfyllnadsdosen av vaccin mot covid-19 tre eller fyra månader efter sin primärvaccination.

2022-01-26

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande och har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. De åtgärder som infördes i december och januari bedöms vara nödvändiga i ytterligare 14 dagar. Därefter bör de successivt kunna avvecklas.

2022-01-27

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte en allmän vaccination mot covid-19 för barn som är 5–11 år för vårterminen 2022. Folkhälsomyndigheten bedömer att den medicinska nyttan för det enskilda barnet med en allmän vaccination mot covid-19 för barn som är 5–11 år i nuläget är liten.

2022-01-31

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdosen av vaccinet mot covid-19 ges från det att minst tre månader har gått sedan primärvaccinationens sista dos. Det är ett kortare tidsintervall än tidigare.

2022-02-08

Vaccinationerna mot covid-19 under hösten 2021 resulterade i en fortsatt ökning av andelen i befolkningen med antikroppar. Folkhälsomyndighetens undersökning i november och december 2021 visar att 85 procent av befolkningen då hade antikroppar mot covid-19.

2022-02-09

De flesta av de åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället tas bort den 9 februari 2022. Då går hanteringen av pandemin in i en ny fas, tack vare hög immunitet i befolkningen och tack vare att den senaste virusvarianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom. Den viktigaste rekommendationen framöver är att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Andra rekommendationer som kvarstår är att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk och att vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

2022-02-14

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första.

2022-02-21

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en minskad smittspridning. Det mest sannolika är att den planar ut till mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren. Ett mindre troligt scenario tar också upp effekten av att en ny virusvariant dyker upp som påverkar smittspridning och vårdbehov, vilket hälso- och sjukvården och omsorgen behöver ha en beredskap för.

2022-02-21

Folkhälsomyndigheten rekommenderar covid-19-vaccinet Nuvaxovid till personer som är 18 år och äldre. Det kompletterar mRNA-vaccinerna som erbjudits sedan ett drygt år tillbaka och möjliggör för ytterligare grupper i samhället att vaccinera sig mot covid-19.

2022-03-08

De myndighetsgemensamma, regelbundna pressträffarna om covid-19 som pågått sedan den 4 mars 2020 upphör. Myndigheternas talespersoner kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga för media.

2022-03-10

När Sverige nu gått in i en ny fas i pandemin och allmänna åtgärder för att minska smittspridningen upphört är det särskilt viktigt att nå ut med information om nyttan med vaccination. Vecka 11 genomförs den nationella vaccinationsveckan. Syftet är att få fler att skydda sig mot covid-19 genom att vaccinera sig.

2022-03-10

Ny statistik visar att smittspridningen i landet fortsätter att minska. Det är också färre personer som vårdas med covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar. Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av att öka vaccinationsgraden i befolkningen, och att fler antar erbjudandet om en påfyllnadsdos.

2022-03-17

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 10, men minskningen betyder inte att pandemin är över. Det är fortfarande mycket viktigt att fler personer vaccinerar sig och antar erbjudandet om en påfyllnadsdos. Den här veckan pågår den nationella vaccinationsveckan för att få fler att skydda sig mot covid-19 genom att vaccinera sig.

2022-03-18

Oron för konsekvenserna av pandemin var i vintras hög bland unga personer. Samtidigt hade oron för att bli allvarligt sjuk i covid-19 minskat i de äldre åldersgrupperna. Det visar en enkät från december 2021 om levnadsvanor och psykisk hälsa under pandemin.

2022-03-24

Under den nationella vaccinationsveckan som pågick under vecka 11 syntes en tydlig ökning av antalet vaccinationer jämfört med veckan innan. Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar samtidigt att smittspridningen fortsätter att minska. På nationell nivå sjönk antalet bekräftade fall med 16 procent under vecka 11.

2022-03-29

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att sjukdomen även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

2022-03-31

De bekräftade fallen av covid-19 minskade nationellt under vecka 12. Men det är fortfarande många som smittas, och pandemin är inte över. För att öka skyddet i befolkningen behöver fler personer vaccinera sig, och så många som möjligt tacka ja till erbjudandet om påfyllnadsdoser.

2022-04-04

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19. Smittspridningen pågår fortfarande i Sverige och ökar i delar av Europa.

2022-04-21

Folkhälsomyndighetens nya scenario visar att fallen av covid-19 kan komma att öka under våren och nå en topp i mitten av maj. Enligt scenariot sjunker sedan smittspridningen till låga nivåer under sommaren. Osäkerheten är stor, bland annat då det finns ett större mörkertal nu än tidigare på grund av prioriteringen av testningen inom vård och omsorg.

2022-04-28

Andelen barn och unga med antikroppar mot viruset har ökat. Det beror på vinterns omfattande smittspridning av covid-19, i kombination med att fler barn och unga vaccinerats mot sjukdomen. Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten där 72 procent av barn i åldrarna 0–11 år hade antikroppar efter genomgången infektion.

2022-05-02

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en beredskapsplan för införande av råd, rekommendationer och andra eventuella smittskyddsåtgärder i händelse av en ökad spridning av covid-19 under 2022. Det som beskrivs i beredskapsplanen ska inte ses som en prognos för hur smittspridningen och sjukligheten i covid-19 kommer att se ut i framtiden. Syftet är att tydliggöra behovet av en beredskap för insatser i lägen som skulle kunna uppstå.

2022-05-24

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om rekommendationer för vaccination mot covid-19, som börjar gälla från och med 1 september. Personer med en ökad risk för allvarlig covid-19, inklusive gravida och alla som är 65 år och äldre, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin inför höst- och vintersäsongen 2022/23.

2022-06-20

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten tyder på en låg spridning av covid-19 under de närmaste månaderna, men viruset väntas cirkulera även i sommar. När kontakterna ökar efter sommarlov och semestrar väntas smittspridningen vända brantare uppåt i slutet av augusti och sedan fortsatt stiga under september.

2022-07-06

Risken för att behöva intensivvård med covid-19 har under pandemin varit högst i tätbefolkade områden med en hög andel boende som lever i relativ fattigdom. Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten om hur risken varierat beroende på vilken typ av område man bor i.

2022-07-07

Smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin har inneburit förändringar i ungdomars och unga vuxnas livsvillkor och levnadsförhållanden. Deras hälsa har trots detta förändrats i liten utsträckning under år 2021. Utvecklingen har inom flera områden fortsatt i samma riktning som innan pandemin. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

2022-08-15

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inför hösten att personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom vaccinerar sig. Det gäller personer som är 65 år och äldre, och personer i andra grupper med ökad risk.

2022-08-22

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten pekar på en ökad spridning av covid-19 som når sin topp i slutet av september. För att minska risken för allvarlig sjukdom och död är det viktigt att personer som är i riskgrupp eller 65 år och äldre tar den rekommenderade påfyllnadsdosen av vaccin i höst. Arbetsgivare och verksamheter bör också planera för att kunna hantera en ökad sjukfrånvaro. På grund av att både den epidemiologiska situationen och beräkningarna är komplexa, finns en osäkerhet kring scenarierna.

2022-08-26

Från och med den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19. Även personer från 18 år som är i riskgrupp omfattas.

2022-09-30

Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 upphör efter den 31 oktober. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos barn och unga. Fortsättningsvis är det barn i särskilda grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19.

2022-10-05

Den fjärde vaccindosen mot covid-19 ger personer som är 65 år och äldre ett högt och viktigt skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

2022-10-11

En stickprovsundersökning i slutet på september visar att nivåerna av SARS-CoV-2 i befolkningen var på liknande nivå som i mars 2022. I undersökningen, som genomfördes i 11 av Sveriges regioner, var 1,5 procent av befolkningen positiva för viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.

2022-10-20

Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan spridningen av covid-19 åter komma att öka under hösten. Detta om nya virusvarianter som är mer smittsamma och har en större förmåga att undgå immunförsvaret får spridning. Genom att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer minskar risken för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19.

2022-11-02

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre. Beslutet är temporärt och gäller från och med den 2 november 2022. Bakgrunden till beslutet är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit). Data från Australien pekar mot en ökad förekomst framför allt hos yngre i samband med vaccination med Nuvaxovid. Rekommendationen görs av försiktighetsskäl och gäller tills det finns mer information från de studier som pågår. Vaccinet kan fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till individer 31 år och äldre.

2022-12-02

Folkhälsomyndighetens senaste statistik visat att antalet rapporterade fall av covid-19 har legat på en högre nivå under de senaste veckorna. Därför är det hög tid att se till att man är vaccinerad enligt gällande rekommendationer. För äldre personer och de i medicinsk riskgrupp är det särskilt viktigt att ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, inte minst inför jul- och nyårshelgerna då många ses.

2022-12-20

Spridningen av covid-19 har ökat i Sverige under de senaste veckorna. Enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten kan ökningen fortsätta ytterligare några veckor och nå sin topp i början till mitten av januari. Inom hälso- och sjukvården bör det finnas beredskap för att antalet patienter med covid-19 kan öka till liknande nivåer som under omikronvågen för ett år sedan.

2022-12-22

Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år.

2023

2023-01-03

Folkhälsomyndigheten ber regeringen att förbereda för krav på att personer som reser till Sverige från Kina ska kunna uppvisa ett intyg på ett nyligen taget negativt covid-19-test. Bakgrunden är att Kina, sedan början på december 2022, lättat på sina covid-19-restriktioner, vilket har lett till en ökad smittspridning i landet. Det råder osäkerhet kring vilka virusvarianter som cirkulerar i Kina jämfört med de varianter som sprids i övriga världen. Även när det gäller rapporteringen av bekräftade fall, sjukhusvårdade och dödlighet finns en osäkerhet, vilket gör det epidemiologiska läget i Kina svårbedömt. Samtidigt förväntas resandet från landet öka kraftigt under de kommande veckorna.

2023-01-05

Regeringen har beslutat att inresande personer till Sverige från Kina tillfälligt behöver uppvisa ett intyg om negativt covid-19-test, oavsett vaccinationsstatus. Folkhälsomyndigheten har nu fastställt vilka kriterier som dessa intyg ska uppfylla. Det gäller bland annat vilken typ av covid-19-tester som är godkända och hur gamla de får vara.

2023-01-12

Den ökade spridningen av covid-19 i Kina bedöms inte ha väsentlig påverkan på utvecklingen av det epidemiologiska läget i Sverige. Det framgår av Folkhälsomyndighetens analys, som nu överlämnas till regeringen.

2023-01-25

Folkhälsomyndigheten hemställer, i enlighet med rekommendationer från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, till regeringen att överväga en kortvarig förlängning av det tillfälliga kravet på att inresande från Kina ska kunna visa upp ett negativt test för covid-19.

2023-01-31

Försvarsmaktens stöd till Folkhälsomyndigheten avslutas den 31 januari 2023. Stödoperationen har pågått i knappt tre år och har i huvudsak använts för de storskaliga befolkningsundersökningarna om covid-19 som har genomförts under pandemin.

2023-02-07

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i åldrarna 50–64 år förstärker sitt skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 med en påfyllnadsdos vaccin inför vintersäsongen 2023/2024. Beslutet gäller från den 1 mars 2023 till och med den 29 februari 2024. Myndigheten bedömer att dosen gör störst nytta om den tas under hösten eller till vintern eftersom det sannolikt är störst risk för en omfattande smittspridning under vintersäsongen.

2023-02-10

Den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal tas bort från och med den 15 februari 2023.

2023-02-16

Smittspridning av covid-19 i Kina minskar och liknar allt mer situationen i den övriga världen inklusive den i Sverige. Regeringen har därför beslutat att inte förlänga kravet på negativt covid-19-test för inresande från Kina. Från och med den 19 februari 2023 finns det därför inga särskilda krav för resenärer från Kina.

2023-02-24

Under den period då omikronvarianten har dominerat smittspridningen av covid-19 minskade den andel av patienterna som intensivvårdades på grund av covid-19, jämfört med perioder med andra virusvarianter. Det visar en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten. Förklaringen är sannolikt omikronvariantens egenskaper och en ökad immunitet i befolkningen.

2023-03-15

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ansvaret att bedöma behovet av smittspårning övergår då till vård- och omsorgsverksamheterna i kommuner och regioner.

2023-04-25

För att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det. Hittills har färre än hälften av personer 80 år och äldre vaccinerat sig med den rekommenderade påfyllnadsdosen sedan den 1 mars. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu personer som är över 80 år, eller bor på särskilt boende för äldre, på att det är angeläget med vaccination.

2023-05-10

WHO bedömer att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Detta meddelade WHO den 5 maj efter möte med den rådgivande expertkommittén. Det akuta läget avslutas därmed, och övergår i ett mer långsiktigt arbete för att sjukdomens konsekvenser ska hanteras effektivt.