Ehec O157 (Sverige, juli-september 2018)

Lyssna

Utbrottet av ehec O157 bedöms vara över och den nationella utredningen avslutas. Ingen gemensam smittkälla kunde identifieras.

17 oktober 2018

Utbrottet av ehec O157 bedöms vara över och den nationella utredningen avslutas. Totalt har 116 personer mikrobiologisk eller epidemiologisk koppling till utbrottet. Utredningen visar att fallen ätit på pizzerior i högre utsträckning än förväntat och att det sannolikt rör sig om ett svenskproducerat livsmedel som inte finns på marknaden längre.

Det som initialt under sommaren såg ut att vara lokala utbrott vid badplatser respektive restauranger visade sig efter molekylärepidemiologiska analyser höra ihop. Totalt har 112 personer bekräftats tillhöra utbrottet med hjälp av helgenomsekvensering (analys av arvsmassan hos bakterien). Ytterligare fyra personer med ehec-infektion tillhör sannolikt utbrottet då de har koppling till bekräftade fall. Personerna har insjuknat under perioden 2 juli till 28 september och är rapporterade från 13 regioner (Västra Götaland, Uppsala, Kalmar, Halland, Skåne, Östergötland, Västernorrland, Stockholm, Gotland, Kronoberg, Jämtland, Sörmland och Gävleborg). Fallen är mellan 0 och 85 år och majoriteten är barn under 10 år, något fler kvinnor än män har insjuknat. Sett till insjukningskurvan (se figur nedan) där majoriteten av fallen insjuknat mellan 16 juli till 23 augusti så ser utbrottet ut att vara över.

Figur 2018-10-17. Antal bekräftade och sannolika utbrottsfall av ehec O157:H7 per insjukningsvecka alternativt provtagningsvecka om datum för insjuknande saknas (n=116).

Ehec O157 antal fall/vecka

Den aktuella utbrottsstammen som är av typen O157:H7 klad 8 (stx2a, stx2c, eae) är en ehec-stam som hittills endast påvisats hos personer som smittats i Sverige. Då det finns undervarianter av denna ehec-stam så kan vi förvänta oss att nya fall med denna stam dyker upp som inte har samband med utbrottet. Varken mikrobiologiskt eller epidemiologiskt går det att avgöra att fallen i utbrottet smittats av exakt samma smittkälla.

Fjorton personer, huvudsakligen barn, har drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, vilken påverkar njurarna. Ungefär lika många fall är symtomfria smittbärare och har upptäckts vid smittspårning kring bekräftade fall. Den aktuella typen av ehec förknippas oftare med allvarligare sjukdom och är en av de vanligaste typerna associerad till HUS där fallen varit smittade i Sverige.

Berörda smittskyddsenheter och kommuner, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har tillsammans utrett utbrottet. För att identifiera gemensamma livsmedel eller aktiviteter har de insjuknade fått svara på frågor om vad de ätit och gjort veckan innan insjuknandet. Svaren har jämförts med svar från andra ehec-fall som inte tillhör utbrottet och med svar från friska kontrollpersoner. Analyserna visar att de sjuka personerna i högre utsträckning ätit på pizzerior jämfört med kontrollpersonerna. Gemensamma livsmedel har spårats och provtagits (dock senare partier än de som insjuknade personer ätit av). Alla provtagna livsmedel har varit negativa för ehec.

Smittkällan har inte kunnat fastställas men då personer insjuknat i olika delar av landet är det sannolikt en livsmedelsburen smitta. Troligen är det ett livsmedel som distribuerats både till pizzerior och andra restauranger likväl som till livsmedelsbutiker då en del fall inte ätit på restaurang. Lokalt kan smittan även ha spridits från person till person via badvatten.

9 oktober 2018

Inga nya fall har tillkommit under veckan.

2 oktober 2018

Två fall har bekräftats tillhöra utbrottet under veckan. Ett av fallen insjuknande redan i juli men det andra fallet insjuknade i mitten på september. Smittspårning pågår kring det senast insjuknade fallet.

Figur 2018-10-01. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsvecka alternativt provtagningsvecka om datum för insjuknande saknas (n=108).

Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsvecka alternativt provtagningsvecka om datum för insjuknande saknas (n=108)

25 september 2018

Under veckan har ett fall med insjukningsdatum i början av augusti bekräftats tillhöra utbrottet. Senaste insjukningsdatum är nu en månad tillbaka i tiden men analysresultat från ett par misstänkta fall kvarstår innan utbrottet kan bekräftas vara över.

Figur 2018-09-24. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum om datum för insjuknande saknas (n=106).

Graf över antalet bekräftade fall av ehec i detta utbrott fram till 24 september

18 september 2018

Tre fall har kopplats till utbrottet under senaste veckan. Två av fallen insjuknade i mitten av augusti och rapporteras från län/regioner som inte tidigare haft fall (Sörmland och Gävleborg). Det tredje fallet är en symtomfri familjemedlem till tidigare bekräftat fall. Senaste insjukningsdatum är den 23 augusti, samma som förra veckan, men det är fortfarande för tidigt att säga att utbrottet är över.

Figur 2018-09-17. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum om datum för insjuknande saknas (n=105).

Antal bekräftade fall av ehec per insjukningsdatum eller provtagningsdatum

11 september 2018

Under senaste veckan har 10 misstänkta fall bekräftats tillhöra utbrottet. Majoriteten av de 102 fallen har insjuknat under juli, 16 personer har insjuknat i augusti varav det senaste den 23 augusti (se figur nedan). Fallen är från totalt 11 län/regioner (Västra Götaland, Uppsala, Kalmar, Halland, Skåne, Östergötland, Västernorrland, Stockholm, Gotland, Kronoberg, Jämtland).

Utöver de bekräftade fallen har fem fall epidemiologisk koppling till utbrottet. Även om misstänkta fall fortsätter att rapporteras så verkar takten ha mattats av den senaste veckan. Dock är det ännu för tidigt att säga att utbrottet är helt över.

Som ett led i utredningen analyserar Folkhälsomyndigheten tillsammans med landets smittskyddsenheter de insjuknade personernas livsmedelsintag veckan innan man insjuknade. De insjuknade får svara på frågor om vad de ätit och svaren jämförs sedan med vad friska kontrollpersoner ätit. Analysen visar att de sjuka personerna i högre utsträckning ätit på pizzerior jämfört med kontrollpersonerna. Troligen rör det sig om ett livsmedel som distribuerats till flera pizzerior men även till andra restauranger eller livsmedelsbutiker då inte alla fall ätit på pizzeria. Inget säkert samband med något misstänkt livsmedel har kunnat fastställas.

Figur 2018-09-10. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum om datum för insjuknande saknas (n=102).

Figur. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum om datum för insjuknande saknas (n=102), 2018-09-10.

4 september 2018

Sedan förra veckan har ytterligare sju misstänkta fall bekräftats tillhöra utbrottet. Majoriteten av de 92 fallen har insjuknat under juli och senaste insjukningsdatum är fortfarande den 10 augusti. Flera fall har varit symtomfria och provtagits i samband med smittspårning inom familj, bland annat de fallen med provtagningsdatum efter den 10 augusti (se figur nedan). Fallen är från nio län med flest fall i Uppsala och Västra Götaland.

Ytterligare ett tiotal fall utreds för koppling till utbrottet. Resterande misstänkta fall som utreds har en ehec-infektion där epidemiologisk eller mikrobiologisk koppling till utbrottet ännu inte kunnat bekräftas eller uteslutas.

Samarbetet mellan Folkhälsomyndigheten, berörda smittskyddsenheter och kommuner samt övriga myndigheter för att försöka hitta smittkällan till utbrottet fortsätter. I utredningen intervjuas de smittade om vad de ätit innan de blev sjuka och gemensamma livsmedel spåras tillbaka via leverantör- och grossistled till producent. Hittills har inget säkert samband med något misstänkt livsmedel kunnat fastställas.

Figur 2018-09-03. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum om datum för insjuknande saknas (n=92).

Graf som visar antalet ehec-fall per insjukningsdatum

28 augusti 2018

Genom helgenomsekvensering har ytterligare åtta misstänkta fall bekräftats tillhöra utbrottet. Majoriteten av fallen insjuknade under juli. Sex fall har insjuknat under augusti, det senaste den 10 augusti.

Ytterligare ett tiotal fall utreds för koppling till utbrottet. Resterande misstänkta fall som utreds har en ehec-infektion där epidemiologisk eller mikrobiologisk koppling till utbrottet ännu inte kunnat bekräftas eller uteslutas.

21 augusti 2018

Totalt 77 fall har hittills bekräftats i det nationella utbrottet av ehec O157. Smittkällan är ännu okänd.

Hittills har 77 fall kunnat kopplas till utbrottet, ytterligare ett 50-tal fall misstänks tillhöra utbrottet. Det senaste bekräftade fallet insjuknade 5 augusti och det senaste misstänkta fallet en vecka senare.

Tillsammans med flera andra myndigheter samt berörda kommuner och regioner fortsätter nu Folkhälsomyndigheten att samordna smittspårningsarbetet för att identifiera smittkällan.

15 augusti 2018

Nationellt utbrott av ehec O157 utreds. Smittkällan är ännu okänd.

Sedan början av juli har en ökning av antalet rapporterade fall av ehec setts i Sverige, framför allt av typen ehec O157:H7. Fallen har rapporterats in från flera län men främst från Uppsala och Västra Götaland. Både barn och vuxna har insjuknat men spridningen i åldrar varierar något mellan olika regioner.

Hittills har 54 fall, insjuknade under juli månad, kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av arvsmassan hos bakterien). Ytterligare ett femtiotal personer misstänks också tillhöra utbrottet. Eftersom den aktuella typen av ehec, O157:H7, har spridits till olika delar av landet rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta. Lokalt kan smittan även ha spridits från person till person via badvatten.

Berörda smittskyddsenheter och kommuner, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Läs mer

  • Utredningen i Uppsala (lul.se)
  • Utredningen i Västra Götaland (vgregion.se)