Salmonella monofasisk Typhimurium (Sverige, oktober 2021)

Lyssna

Utbrottet av monofasisk Salmonella Typhimurium bedöms vara över.

9 december 2021

Under oktober insjuknade 40 personer med salmonellainfektion orsakad av en gemensam stam av monofasisk Salmonella Typhimurium. Sjukdomsfallen har kunnat kopplas samman med helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriens arvsmassa. De flesta insjuknade under första halvan av oktober men smittkällan har inte kunnat bekräftas.

De insjuknade personerna var i åldrarna 2-92 år (median=44 år) och hemmahörande i åtta olika regioner. Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har samverkat i utredningsarbetet. Information om möjliga smittkällor har samlats in via intervjuer samt enkäter och inköpskvitton från sjukdomsfall för att identifiera gemensamma livsmedel som konsumerats/inhandlats. Analys av den insamlade informationen, bland annat genom jämförelser mot vad personer som inte tillhört utbrottet har ätit, samt försök till bakåtspårning av misstänkta produkter har inte medfört att någon smittkälla har kunnat identifieras.

Sjukdomsfallens geografiska spridning samt att de flesta har insjuknat under en kortare period tyder på att smittkällan har varit ett livsmedel med bred distribution som har funnits på marknaden under en begränsad tid. Då inga nya sjukdomsfall har registrerats insjuknade efter den 29 oktober bedöms utbrottet vara över.

Figur 2021-12-09. Insjukningskurva för utbrottsfallen med monofasisk Salmonella Typhimurium (n=40). För fallet markerat i lila saknas insjukningsdatum och provtagningsdatum har i stället angetts.

Figuren visar att de 40 utbrottsfallen har insjuknat eller provtagits 3-29 oktober varav de flesta under periodens första hälft.

2021-11-04

Från den 3 oktober har 33 personer bekräftats smittade med monofasisk Salmonella Typhimurium. Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har visat att sjukdomsfallen har smittats med samma stam av Salmonella Typhimurium och därmed misstänks ha smittats av en gemensam smittkälla.

Fallen, som är i åldrarna 2-89 år (median=29 år), är hemmahörande i sju olika regioner i Sverige. Det är övervägande personer under 18 år (16 fall) samt personer över 60 år (13 fall) som smittats. Det är fler kvinnor (21 fall) än män (12 fall) som insjuknat. Berörda smittskyddsenheter utreder tillsammans med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Figur daterad 2021-11-04. Insjukningskurva för utbrottsfallen med monofasisk Salmonella Typhimurium (n=33). För fall där insjukningsdatum saknas har provtagningsdatum i stället angetts.

Figuren visar insjukningsdatum för fallen mellan den 3 oktober-18 oktober. Flest fall insjuknade den 10 oktober med 7 fall. Övriga fall insjuknade över perioden med 1-4 fall medan några dagar saknar insjuknade fall (4-e,13-e, och 17-e oktober).

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion