Psittakos (Sverige, vintern 2018-2019)

Lyssna

Utbrottet av psittakos är avslutat.

Under de senaste månaderna har fler personer än vanligt i Sverige drabbats av papegojsjuka. De flesta smittade har haft kontakt med avföring från vilda fåglar och för att förhindra smittspridning bör kontakter med fågelträck och sjuka fåglar undvikas.

I samarbete med smittskyddsenheterna i berörda regioner utreder nu Folkhälsomyndigheten utbrottet som sedan november 2018 har orsakat ett sextiotal fall av psittakos, varav flest fall i regionerna Västra Götaland, Kalmar, Jönköping och Skåne. Från början av 2000 har endast en handfull fall rapporterats per vintersäsong, men sedan vintern 2012-2013 tenderar antalet fall gradvis öka. Antalet fall under innevarande vinter är nu fler än vad som någonsin uppmätts en vinter under de senaste 20 åren. De som nu har insjuknat har framförallt kommit i kontakt med fågelavföring från vilda fåglar till exempel genom hantering av fågelbord och andra utomhusaktiviteter. Ett mindre antal förmodas ha smittats av tamfåglar (papegojor) i bur.

Figur. Antal rapporterade fall av psittakos.

diagram över antalet rapporterade fall

Både människor och djur kan bli sjuka

Psittakos, även kallat Papegojsjuka eller ornithos, kan överföras mellan fåglar och människor och orsakas av bakterien Chlamydia psittaci (Chlamydophila). Sjukdomen upptäcktes först hos människor som hade haft kontakt med smittade papegojfåglar, därav namnet papegojsjuka. Smittämnet är dock allmänt förekommande bland vilda fåglar och även andra djur kan smittas. Smittade fåglar kan bli sjuka, men de kan också leva utan märkbara symtom. Smittämnet finns framförallt i fåglarnas avföring och kan spridas till människa genom inandning av damm med fågelträck.

Att undvika smitta

För att minska risken att smittas av psittakos, och även av andra smittämnen som finns hos vilda fåglar (exempelvis salmonella) bör nära kontakt med fågelträck och sjuka fåglar undvikas. Om exempelvis ett fågelbord måste rengöras, bör detta rengöras utomhus och blötas ned med exempelvis såpvatten för att undvika att torkad fågelavföring dammar. Att använda högtryckstvätt för att spola bort fågelavföring bör undvikas eftersom det kan öka mängden smittämne i luften. Det är viktigt att tvätta händerna noga efteråt.

Viktigt att vården uppmärksammar symtom

De flesta människor som smittas får en lindrig sjukdom, men allvarliga psittakosfall med lunginflammation förekommer. Infektionen är behandlingsbar med antibiotika. För att patienter med lunginflammation snabbt ska diagnostiseras och få rätt behandling är det viktigt att vårdpersonal är medvetna om den ökade förekomsten av psittakos.

Läs mer

Sjukdomsinformation om Psittakos