Salmonella Enteritidis (2022–2023)

Lyssna

Utbrottet av Salmonella Enteritidis kopplat till svenska ägg är över även om utredningen av orsaken till smittan fortgår på EU-nivå.

2023-11-30

Sammanlagt var det 82 personer från 17 olika regioner som bekräftades smittade med utbrottsstammen av Salmonella Enteritidis som påträffades i produktionsmiljön hos en äggproducent vid årsskiftet 2022–2023. Sjukdomsfallen, 44 män och 38 kvinnor i åldrarna 1-91 år, insjuknade i huvudsak mellan 6 december 2022 och 4 februari 2023. Ett par av fallen är rapporterade med senare insjukningsdatum men då med fynd av salmonella i blod eller urin vilket indikerar en invasiv infektion som ofta kan ge sig till känna en lång tid efter smittotillfället.

Efter de initiala fynden av salmonella hos äggproducenten vid årsskiftet har utbrottsstammen återkommande påträffats på värphönsanläggningens packeri under vår och sommar trots en omfattande sanering. Ett omfattande återkallande av ägg i början av januari följdes av mer begränsade återkallanden under vårvintern innan beslut togs att samtliga ägg som producerades vid anläggningen skulle gå till värmebehandling. Inget tyder dock på att någon ska ha blivit smittad av ägg som sålts efter det första återkallandet. I september pausades produktionen av ägg helt vid anläggningen som ska totalsaneras.

Olika stammar av Salmonella Enteritidis har på senare år förorsakat flera större äggrelaterade utbrott i Europa. Internationell datadelning kunde visa att det även fanns ett samband mellan utbrottsstammen i det svenska utbrottet och ett omfattande utbrott med sjukdomsfall i flera andra europeiska länder under början av 2022 som också det var kopplat till äggproduktion. Utredningsarbetet fortgår därför i samverkan på EU-nivå med syftet att identifiera orsakerna till spridning av salmonella mellan värphönsflockar i olika länder.

För fall markerade i lila (figur) saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figur 2023-11-30. Stapeldiagram som visar insjukningsvecka för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Enteritidis (n=82).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits vecka 49 2022 till vecka 19 2023.

2023-03-09

Sammanlagt har 79 personer från 16 olika regioner bekräftats smittade med utbrottsstammen av Salmonella Enteritidis som påträffades i produktionsmiljön hos en äggproducent vid årsskiftet (se Figur 2023-03-09). Sjukdomsfallen, varav 36 är kvinnor och 43 män, är insjuknade mellan 6 december 2022 och 4 februari 2023 och är i åldrarna 1-91 år (median 35 år).

Fynd av salmonella hos äggproducenten har föranlett återkallanden av ägg dels i början av januari och dels i mitten av februari. Då det senaste insjukningsdatumet bland de inrapporterade utbrottsfallen är 4 februari, tyder än så länge inget på att någon har smittats i samband med de fynd av salmonella som gjorts i februari.

För fall markerade i lila (figur) saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figur 2023-03-09. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Enteritidis (n=79).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 6 december 2022 till 4 februari 2023.

2023-02-13

Sammanlagt har nu 76 personer från 16 olika regioner bekräftats smittade med utbrottsstammen av Salmonella Enteritidis som tidigare påträffades i produktionsmiljön hos en äggproducent (se Figur 2023-02-13). Sjukdomsfallen, varav 36 är kvinnor och 40 män, är insjuknade mellan 6 december 2022 och 29 januari 2023 och är i åldrarna 1-91 år (median 35 år).

Även om de förorenade äggen är återkallade sedan över en månad och ägg som sålts innan återkallandet kan förmodas vara återlämnade, kasserade eller uppätna tillkommer det alltjämt ett fåtal utbrottsfall. Ofta är det då personer som har burit på smittan ett tag innan provtagning och analys eller, alternativt, så kallad sekundärsmitta där smittan misstänks härröra från en annan tidigare smittad person.

I europeiska utbrott har smitta med Salmonella Enteritidis ibland förknippats med kyckling och ägg. Stammar som liknar den aktuella utbrottsstammen har tidigare påträffats i flera andra länder.

För fall markerade i lila (figur) saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figur 2023-02-13. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Enteritidis (n=76).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 6 december 2022 till 29 januari 2023

2023-01-26

Det är nu 48 personer från 13 olika regioner som har bekräftats smittade med utbrottsstammen av Salmonella Enteritidis (se Figur 2023-01-26). Utbrottet har nu även kunnat kopplas till de återkallade äggen då tidigare salmonellafynd från produktionsmiljön efter analys av bakteriens arvsmassa har visat sig vara identiskt med isolat från utbrottsfallen. Fortfarande kvarstår typning av salmonellaisolat från redan rapporterade fall som uppger att de ätit mat innehållande råa ägg från återkallade partier varför det totala antalet drabbade förväntas öka.

Även om inga förorenade ägg ska finnas kvar i butik eller på restaurang finns möjligheten att man har ägg kvar hemma från de återkallade partierna. Via Livsmedelsverkets hemsida går det att få veta mer om vilka partier det rör sig om och vad man bör göra med dessa ägg.

Återkallanden av ägg - januari 2023 (livsmedelsverket.se)

För fall markerade i lila (figur) saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figur 2023-01-26. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Enteritidis (n=48).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 7 december 2022 till 13 januari 2023

2023-01-18

I slutet av december 2022 identifierades Salmonella Enteritidis hos en större svensk äggproducent vilket har föranlett flera återkallanden av färska ägg.

Återkallanden av ägg - januari 2023 (livsmedelsverket.se)

Ett utbrott av Salmonella Enteritidis som omfattar 22 personer hemmahörande i elva olika regioner är nu identifierat och utreds. Då flera av de insjuknade har ätit rätter där råa ägg från de nu återkallade partierna ingått finns det starka skäl att misstänka en koppling till det tidigare Salmonellafyndet hos äggproducenten. Sjukdomsfallen är i åldrarna 7-90 år (median=40 år), tolv av fallen är kvinnor och insjuknandena har skett mellan 7 december 2022 och 6 januari 2023 (se Figur 2023-01-18).

Under de senaste tio dagarna har det rapporterats in ett större antal personer med salmonellainfektion än vanligt. Salmonellaisolaten från dessa sjukdomsfall har ännu inte typats för bestämning av specifik stam men eftersom flera har uppgett konsumtion av produkter med råa ägg från misstänkt förorenade partier finns det risk att antalet personer som identifieras smittade i utbrottet kommer att öka.

Även om det på grund av återkallandena inte ska finnas några förorenade ägg kvar i butiker eller på restauranger är det möjligt att man kan ha ägg kvar hemma från de återkallade partierna. Via Livsmedelsverkets hemsida går det att få reda på vilka dessa partier är och vad man bör göra med dessa ägg.

Utbrottet utreds i samverkan mellan Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA, Folkhälsomyndigheten, regionala smittskydd samt övriga regionala och lokala myndigheter.

För fall markerade i lila (figur) saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figur 2023-01-18. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Enteritidis (n=22).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 7 december 2022 till 6 januari 2023.”