Salmonella (Sverige, april-juni 2021)

Lyssna

Utbrottet av Salmonella Braenderup bedöms vara över. Trolig smittkälla är olika sorters små meloner från Syd/Mellanamerika.

22 juli 2021

Mellan 4 april och 9 juni insjuknade 46 personer med salmonellainfektion orsakad av Salmonella Braenderup. Flest fall insjuknade under april (n=29). Fallen är i åldrarna 0-95 år, median 50 år, och rapporterades från 14 regioner i landet. Det var betydligt fler kvinnor (38 fall) än män (8 fall) som insjuknade. Fallen kunde kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) och även med fall i andra europeiska länder.

Intervjuer av fallen om vad de ätit veckan innan insjuknandet pekade på en tydlig koppling till konsumtion av olika typer av meloner. Under våren importerades små meloner från olika länder i Syd/Mellanamerika. Provtagna meloner i Sverige har varit negativa för salmonella.

Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utredde tillsammans utbrottet på nationell nivå. På internationell nivå har den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC samordnat utredningen. Totalt rapporterades 348 fall av Salmonella Braenderup från 12 europeiska länder och analyser visade att små meloner, framför allt Galiameloner, var den troliga smittkällan. I Storbritannien kunde utbrottsstammen påvisas i Galiameloner från Honduras. De misstänkta melonerna finns inte längre kvar i butik. Inom EU har olika kontrollåtgärder för importerade meloner vidtagits.

Rapid Outbreak Assessment: Multi-country outbreak of Salmonella Braenderup ST22, presumed to be linked to imported melons (ecdc.europa.eu)

Figur 2021-07-22. Antalet svenska fall av Salmonella Braenderup per insjuknings- eller provtagningsvecka (n=46).

Stapeldiagram som visar ntalet svenska fall av Salmonella Braenderup per insjuknings- eller provtagningsvecka 2021-07-22

1 juni 2021

Totalt har 36 bekräftade utbrottsfall med Salmonella Braenderup rapporterats från 13 olika regioner under perioden 4 april till 15 maj. Sjukdomsfallen är i åldrarna 0-95 år och 29 av de insjuknade är kvinnor. Fallen har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Utbrottet är internationellt då ett flertal länder i Europa har identifierat sjukdomsfall med samma variant av salmonella. Smittkällan misstänks vara ett livsmedel som har distribuerats brett både i Sverige och utomlands. Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet på nationell nivå medan samverkan på internationell nivå sköts av de centrala myndigheterna och samordnas av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Figur 2021-06-01. Insjukningskurva för Salmonella Braenderup (n=36).

Diagrammet visar att de 36 svenska utbrottsfallen har insjuknat mellan 4 april och 19 maj.

6 maj 2021

Under perioden 13 april till 24 april har 14 fall insjuknat i Salmonella Braenderup i 10 olika regioner i Sverige. Fallen har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Åldrarna varierar mellan 0 till 91 år och tio av fallen är kvinnor. Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel som har distribuerats brett i Sverige. I utredningen intervjuas fallen om vad de ätit veckan innan insjuknande, med syfte att identifiera gemensamma misstänkta livsmedel.

Figur 2021-05-06. Insjukningskurva för Salmonella Braenderup (n=14).

Stapeldiagrammet visar att de fjorton utbrottsfallen har insjuknat mellan 13-24 april 2021.

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion