Variabelförteckning för det nationella vaccinationsregistret

Lyssna

Detta är en variabelförteckning över de variabler som finns i det nationella vaccinationsregistret (NVR). NVR är ett register över rapporterade vaccinationer givna inom ramen för allmänna vaccinationsprogram och covid-19-vaccinationer.

Innehåll och begränsningar i registret

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) startade den 1 januari 2013 och är en hälsodatabas som är till för att följa upp det svenska barnvaccinationsprogrammet, covid-19-vaccinationer samt pneumokockvaccinationer för riskgrupper. Det är endast följande vaccinationer som finns i registret:

  • Vaccinationer inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund, humant papillomvirus, rotavirus) som är givna till barn i Sverige från och med den 1 januari 2013,
  • Covid-19-vaccinationer från och med den 1 januari 2021,
  • Pneumokockvaccinationer för riskgrupper från och med den 1 december 2022.

Äldre eller annan vaccinationsdata finns inte rapporterad till NVR. Det finns idag inget heltäckande register i Sverige där alla vaccinationer är registrerade.

Vaccininformation

Tabell 1. Detta är en lista över de variabler som ger information gällande vaccinet, till exempel vaccinnamn, satsnummer och vilket datum det gavs.
Variabel Beskrivning
Vaccinationsdatum Det datum vaccinationen gavs. Datum (yyyy-mm-dd)
Vaccinnamn (a) Produktnamn. Char (1-80)
Vaccinets satsnummer (a) Satsnummer. Char (0-80)
Dosnummer Dosnummer (enbart för covid-19-vaccinationer). Integer (1-99)
Vaccintyp Sjukdom eller sjukdomar som vaccin verkar mot. Char (1-255)
Folkbokföringsort vid vaccinationstillfället (Län) (b) Char (0-255) och/eller Kod (0-2)
Folkbokföringsort vid vaccinationstillfället (Kommun) (b) Char (0-255) och/eller Kod (0-4)

(a) Enligt Läkemedelsverket. Se Batch- och vaccinproduktlistor

Batch- och vaccinproduktlistor (vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se)

(b) Personens folkbokföringsort vid vaccinationstillfället.

Personinformation

Tabell 2. Detta är en lista över de variabler som ger information kopplad till personen som blir vaccinerad, till exempel person-id och aktuell folkbokföringsort.
Variabel Beskrivning
Person-id (person id) (Personnummer) Char (12)
Person-id (person id) (Samordningsnummer) Char (12) (a)
Födelsedatum Födelsedatum hämtas från Skatteverket. Datum (yyyy-mm-dd)
Aktuell folkbokföringsort (Län) Char (0-255) och/eller Kod (0-2) (b)
Aktuell folkbokföringsort (Kommun) Char (0-255) och/eller Kod (0-4) (b)
Kön (gender) Hämtas utifrån personnumret (näst sista siffran i id-numret). Enum (Man|Kvinna|Okänd)

(a) Information under Samordningsnummer (skatteverket.se).
(b) Information om personens aktuella folkbokföringsort hämtas en gång per dygn från Skatteverket.

Vaccinationsorganisation

Tabell 3. Detta är en lista över de variabler som ger information kopplad till den organisation som är ansvarig för den givna vaccinationen, d.v.s. vårdgivaren och dess organisationsnummer.
Variabel Beskrivning
Ansvarig vårdgivare (Namn) Char (1-255) (a)
Ansvarig vårdgivare (Organisationsnummer) Char (12) (a)

(a) Den vårdgivare som har utfört vaccinationen.