Bakgrund

För att erhålla ett nytt serveringstillstånd är det ett krav från 2011 att den sökande klarar ett kunskapsprov avseende alkohollagstiftningen, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).

Kunskapsprovet finns i sju varianter. Det är den som ansöker om serveringstillstånd som ska skriva provet. Om sökanden är en juridisk person ska den eller de personer som har betydande inflytande och är aktiva i serveringsrörelsen skriva prov. Ytterligare vägledning finns i myndighetens föreskrifter. Utifrån vilken typ av serveringstillstånd ansökan gäller så bestäms vilken av de sju provtyperna den sökande ska skriva, se tabell 1.

Kunskapsprovet är uppdelat på fyra delområden:

  • alkoholpolitik,
  • tillsyn,
  • mat och utrustning samt
  • servering.

För att erhålla ett godkänt resultat på provet krävs det att provtagaren har över 75 procent rätt per delområde.

Provet finns tillgängligt på fyra språk, svenska, engelska, franska och arabiska.

Den som skriver kunskapsprovet har tre försök på sig, per ansökan, att bli godkänd. Ett godkänt resultat är giltigt i tre år, från och med provdatumet.

Tabell 1. Kunskapsprovets 7 olika provtyper och antal frågor per delområde

Provtyp

Antal frågor per delområde

Alkohol-politik

Tillsyn

Mat och utrustning

Servering

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x)

8

8

12

32

Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (2:x)

8

8

12

32

Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet (3:x)

4

8

8

24

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (4:x)

4

8

8

24

Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (5:x)

4

4

4

16

Tillstånd för pausservering (6:x)

4

8

0

16

Tillstånd för provsmakning (7:x)

4

8

0

16

Statistik 2011

Under kunskapsprovets första år genomförde 3 412 provtagare 6 716 prov. Den totala andelen personer som blev godkänd vid något av de tre försöken var 86 % per ansökan om serveringstillstånd, se tabell 2 samt figur 1.

Majoriteten av proven som skrevs under 2011 var stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), andelen uppgick till 60 % av alla skrivna prov. Av de resterande sex provtyperna som skrevs var det de två gällande tillfälliga serveringstillstånd som var populärast, se tabell 3.

Svenska är det språk som de flesta provtagare valde att skriva kunskapsprov på, 99 % av proven under åren 2011, se tabell 4.

Statistik 2012

Under provets andra år genomförde 2 947 provtagare 4 959 prov. Det är färre personer som skrev kunskapsprovet 2012 än 2011 och det var även färre prov som avlades under samma period. Den totala andelen personer som blev godkänd vid något av de tre försöken ökade, till 94 % per ansökan om serveringstillstånd vid utgången av 2012, se tabell 2 samt figur 1.

Liknande 2011 så var den vanligaste typen av prov som skrevs under 2012 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket ökade något, till att omfatta 65 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Även under 2012 valde de flesta provtagare att skriva kunskapsprov på svenska, 99 % av proven under året, se tabell 4.

Statistik 2013

Under provets tredje år genomförde 2 797 provtagare 4 538 prov. Det är färre personer som skrev kunskapsprovet 2013 än tidigare år och det var även färre prov som avlades under samma period. Den totala andelen personer som blev godkänd vid något av de tre försöken ligger på samma nivå som under 2012, 94 % per ansökan om serveringstillstånd vid utgången av 2013, se tabell 2 samt figur 1.

Liknande de två tidigare åren så var den vanligaste typen av prov som skrevs under 2013 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket ökade till att omfatta 70 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Under 2013 var det fler prov som skrevs på arabiska, engelska eller franska. Majoriteten av provtagarna väljer att skriva kunskapsprovet på svenska, 98 %, se tabell 4.

Statistik 2014

Under provets fjärde år genomförde 2 833 provtagare 4 710 prov. Det är fler personer som skrev kunskapsprovet 2014 än året innan och det var även fler prov som avlades under samma period. Den totala andelen personer som blev godkänd vid något av de tre försöken ligger på samma nivå som de tidigare två åren, 94 % per ansökan om serveringstillstånd vid utgången av 2013, se tabell 2 samt figur 1.

Liknande föregående år så var den vanligaste typen av prov som skrevs under 2014 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfatta 66 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Under 2014 var det fler prov som skrevs på arabiska, engelska eller franska. Majoriteten av provtagarna väljer att skriva kunskapsprovet på svenska, 97 %, se tabell 4.

Statistik 2015

Under provets femte år genomförde 2 859 provtagare 4 720 prov. Det är fler personer som skrev kunskapsprovet 2015 än året innan och det var även fler prov som avlades under samma period. Den totala andelen personer som blev godkänd vid något av de tre försöken ligger på samma nivå som de tidigare tre åren, 94 % per ansökan om serveringstillstånd vid utgången av 2013, se tabell 2 samt figur 1.

Liknande föregående år så var den vanligaste typen av prov som skrevs under 2015 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 68 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Under 2015 var det fler prov som skrevs på arabiska, engelska eller franska. Majoriteten av provtagarna väljer att skriva kunskapsprovet på svenska, 96 %, se tabell 4.

Statistik 2016

Under provets sjätte år genomförde 2 778 provtagare 4 364 prov. Det är något färre personer som skrev kunskapsprovet 2016 än året innan och det var även färre prov som avlades under samma period. Den totala andelen personer som blev godkänd vid något av de tre försöken ligger på samma nivå som förra året, 95 % per ansökan om serveringstillstånd vid utgången av 2016, se tabell 2.

Liknande föregående år så var den vanligaste typen av prov som skrevs under 2016 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 63 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Under 2016 var det något färre prov som skrevs på arabiska, engelska eller franska. Majoriteten av provtagarna väljer att skriva kunskapsprovet på svenska, 96 %, se tabell 4.

Tabeller

Teckenförklaring
. Uppgift kan ej förekomma.

Tabell 2. Antal genomförda kunskapsprov samt antal och andel provtagare, varav godkänd eller ej godkänd. 2011-2016.

Tabell 2. Antal genomförda kunskapsprov samt antal och andel provtagare, varav godkänd eller ej godkänd. 2011-2016.

Tabell 3. Antal och andel skrivna kunskapsprov, per provtyp. 2011-2015.

Tabell 3. Antal och andel skrivna kunskapsprov, per provtyp. 2011-2015.

Tabell 4. Antal och andel skrivna kunskapsprov, per språk. 2011-2014.

Tabell 4. Antal och andel skrivna kunskapsprov, per språk. 2011-2014.