Stödja genomförandet av ANDT-strategin

Folkhälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag att stödja genomförandet av den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin).

två barn på en äng

Att främja jämlikhet och jämställdhet, liksom att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk är en viktig utgångspunkt för arbetet.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att:

  • ansvara för en samlad verksamhetsrapportering från berörda myndigheter
  • rapportera om ANDT-utvecklingen i förhållande till strategin
  • förvalta och vidareutveckla de system som behövs för uppföljning
  • verka för nationell samordning
  • verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete
  • ta initiativ och utforma insatser inom ramen för uppdraget utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål.

Arbetet kräver samverkan på alla nivåer! På nationell nivå samverkar vi med många aktörer. Tretton myndigheter ingår i den nationella samordningen. Länsstyrelser som arbetar både med tillsyn och övrigt förebyggande arbete är myndighetens länk till den regionala och lokala nivån.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2016–2020.

Gå till toppen av sidan