Rättsfall vid tillsyn av detaljhandel med folköl

Lyssna

Här hittar du ett urval av rättsfall som kan ge dig tolkningshjälp i samband med tillsyn av detaljhandel med folköl.

Rättsfall om försäljning till minderåriga i fysisk butik

Lyssna

En butik hade vid ett konstaterat tillfälle inte förvissat sig om köparens ålder och sålt folköl till en 17-åring. Det fanns också misstanke om ytterligare försäljning till minderåriga. Det kunde dock inte visas att butiken systematiskt sålt till minderåriga. Butiken hade inte anmält folkölsförsäljningen och saknade ett program för egenkontroll. Kammarrätten bedömde att en administrativ påföljd var befogad, men begränsade den till en varning.

Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2003-274, 2003-08-27

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En person som arbetade i kassan fälldes i tingsrätten efter att ha sålt 24 burkar öl till två ungdomar som inte hade fyllt 18 år. Tingsrätten ansåg att personen, genom att inte förvissa sig om ungdomarnas ålder, varit oaktsam och dömde personen till dagsböter för olovlig dryckeshantering, numera benämnt olovlig hantering av alkohol. Mängden öl medförde att brottet inte bedömdes som ringa. Hovrätten fastställde domen.

Svea hovrätt, mål nr 1996-B 658, 1996-11-07

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En livsmedelsbutik förbjöds att sälja folköl under sex månader, bland annat för att både försäljning och langning till minderåriga hade förekommit. Detta hade enbart hänt i samband med en festival, men trots att butiksägaren vidtagit vissa åtgärder ansågs ett förbud mot försäljning av folköl motiverat.

Kammarrätt Stockholm, mål nr 1996-8434, 1996-11-22

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Rättsfall om internethandel

Lyssna

Det finns ett avgörande från kammarrätten i Göteborg, som hanterade frågan när det gällde egenkontrollprogram vid internetförsäljning av tobaksvaror. Lagstiftningarna skiljer sig åt, men det kan vara intressant att se hur domstolen resonerade i detta fall

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ålderskontrollen vid försäljningen gjordes genom bank-id i samband med köp. När varan lämnades ut fick utlämningsstället kontrollera köparens ålder. Det konstaterades att försäljning via postorder kan vara förenlig med bestämmelserna i LTLP, men att det ställer höga krav på egenkontrollen. Kammarrätten bedömde att egenkontrollprogrammet inte var lämpligt utformat i detta fall då det till exempel inte framgick att den som utlämnande försändelserna fick kännedom om att de innehöll tobaksvaror och de särskilda krav som finns för utlämnande.

Kammarrätten i Göteborg, 2022-12-21, mål nr 2022-1718

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Rättsfall om krav på lokal vid folkölsförsäljning

Lyssna

En turistförening ville servera folköl i turiststugor. Förpackade matvaror tillhandahölls säsongvis i andra lokaler på anläggningen. Kammarrätten bedömde att föreningen inte hade rätt att sälja folköl i turiststugorna, eftersom de inte var godkända livsmedelslokaler.

Kammarrätt Sundsvall, mål nr 2002-2150, 2002-10-08

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Rättsfall om brott mot alkohollagen

Lyssna

En butiksinnehavare dömdes för olovlig försäljning av alkoholdrycker, olovlig dryckeshantering och olovligt innehav av alkoholdrycker. Butiksinnehavaren hade sålt folköl och starköl till ungdomar under 18 år. Brotten bedömdes vara uppsåtliga och butiksinnehavaren dömdes för brott mot både alkohollagen och livsmedelslagen till 100 dagsböter.

Tingsrätt Varberg, mål nr 2000-B 927, 2001-12-08

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Övriga delar i vägledningen