Detaljhandel med folköl, inför tillsynsbesök

Lyssna

Den här delen av vägledningen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn inom alkoholområdet på en kommun. Innehållet kan även vara relevant för personal på Polismyndigheten. Här får du veta mer om vad du kan tänka på innan du går ut på ett tillsynsbesök.

Innan du går ut på ett tillsynsbesök kan det vara bra att läsa på om det aktuella försäljningsstället. Exempelvis kan du gå igenom tidigare tillsynsprotokoll. Du kan också få information från andra källor, till exempel inkomna anmälningar från allmänheten eller information från skola eller fältgrupper.

Det kan också vara bra att planera besöket. Ska du gå själv eller tillsammans med någon? Om du är ny kan det kännas tryggare att ha sällskap av en mer erfaren handläggare, till exempel från en annan kommun om du arbetar själv. Det kan dock krävas ett samverkansavtal mellan kommunerna för att det ska vara möjligt. Tillsynsbesöket kan också användas till att granska annan verksamhet på försäljningsstället, till exempel tobaksförsäljning eller livsmedelshantering. Om du gör tillsyn med någon annan, kan det vara bra att tydliggöra vem som gör vilken tillsyn och i vilken ordning.

Det är också bra att uppskatta och bedöma eventuella risker som kan uppkomma vid tillsyn. Om det behövs kan du begära hjälp av Polismyndigheten, till exempel om du behöver tillträde till låsta utrymmen. Kommunen har också möjlighet att upprätta rutiner för tillsynsbesök.

Det ska finnas en anmälan

Tillsynsbesök ska göras på försäljningsställen som har anmält till kommunen att de bedriver detaljhandel med folköl. Anmälan ska innehålla de uppgifter som kommunen behöver för att kunna utföra sin tillsyn.

Försäljning av folköl utan anmälan är ett brott mot alkohollagen. Den kommun som får reda på sådant kan lämna informationen till Polismyndigheten för vidare utredning.

Finns det ett egenkontrollprogram?

Alkohollagen kräver inte att verksamhetsutövaren ska lämna in ett egenkontrollprogram till kommunen i samband med anmälan om försäljning av folköl. Detta är en skillnad från lagen om tobak och liknande produkter, LTLP (2018:2088). Det är dock inte förbjudet, så kontrollera om det finns ett inlämnat egenkontrollprogram före tillsynsbesöket. I så fall, bedöm om dokumentet verkar vara aktuellt. Finns inget egenkontrollprogram hos kommunen ska det finnas tillgängligt på försäljningsstället. Programmet ligger i regel som grund för din dialog med verksamhetsutövaren om rutinerna vid försäljningen.

Folkhälsomyndigheten har utformat ett exempel på ett egenkontrollprogram för detaljhandel av folköl. Det ska dock anpassas till varje enskilt försäljningsställe.

Exempel på mall för egenkontrollprogram:

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl (PDF, 190 kB)

Egenkontrollprogram

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen. Försäljningsstället ska också ansvara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. Det ska även finnas ett särskilt program för egenkontrollen.

Egenkontrollprogram bör bland annat beskriva:

  • hur personalen får information om alkohollagens bestämmelser
  • vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl.

Det bör särskilt framgå vem som har ansvaret för ålderskontrollen och hur den ska gå till. Programmet kan också exempelvis ange att det finns en försäljningsansvarig person, över 18 år gammal, som ska finnas till hands vid eventuella problem med folkölsförsäljningen.

I de olika delarna finns exempel på vilka punkter som kan tas upp i försäljningsställets egenkontrollprogram.

Tips vid tillsyn

  • Ställ kontrollfrågor för att säkerställa att egenkontrollprogrammet används och att det är anpassat för verksamheten.
  • Fråga om utbildning och information dokumenteras.
  • Fråga personalen om de har fått information eller utbildning om folkölsförsäljning. I så fall på vilket sätt och hur ofta.
  • Fråga personalen om de känner att de får det stöd och den information som de behöver.

Övriga delar i vägledningen