Detaljhandel med folköl, efter tillsynsbesök

Lyssna

Den här delen av vägledningen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn inom alkoholområdet på en kommun. Innehållet kan även vara relevant för personal på Polismyndigheten. Här får du veta mer om vad du kan tänka på efter ett tillsynsbesök.

Ett tillsynsbesök ska alltid dokumenteras med exempelvis protokoll med handläggarens observationer, verksamhetsutövarens kommentarer och bilder på varor eller förvaring. Dokumentering, kommunicering och beslut ska följa reglerna i förvaltningslagen. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift för den utförda tillsynen.

Ett tillsynsbesök kan visa att man bryter mot alkohollagens bestämmelser. I det här kapitlet kan du läsa mer om de sanktioner som kan vara aktuella för dig på kommunen.

Tillsynsavgift

Kommunerna har rätt att ta ut en avgift för tillsynen av den som säljer folköl.

Avgiften ska motsvara den nedlagda tiden för tillsynen och ska grunda sig på en självkostnadsprincip. Självkostnadsprincipen innebär att kommunens avgift inte får vara högre än kostnaden för de tjänster som tillhandahållits. Taxan för avgiftsuttaget bör bestämmas av kommunfullmäktige. De avgifter som tas ut bör beräknas efter någon form av schablon och delas upp i olika avgiftsklasser.

Varning eller förbud?

Om en verksamhetsutövare inte följer reglerna i alkohollagen, kan kommunen besluta om olika sanktioner.

För att kommunen ska kunna besluta om en sanktion måste den som begått överträdelsen ha rätt att sälja folköl. Kraven för försäljning ska alltså vara uppfyllda. I annat fall är det fråga om olovlig försäljning av alkohol enligt straffbestämmelsen alkohollagens 11 kapitel.

Varningar eller förbud kan exempelvis bero på att verksamhetsutövaren inte följer reglerna om åldersgränser och förbud mot att lämna ut alkoholdrycker till den som är märkbart påverkad.

Ett förbud mot att sälja folköl kan begränsas så att det bara gäller under vissa tider på dygnet eller till exempel i samband med en konsert på försäljningsstället eller ett evenemang i närheten. Förbudet kan gälla i sex månader, eller i tolv månader om överträdelserna är upprepade eller allvarliga. Det börjar att gälla när den som bedriver försäljningen fått del av beslutet.

Valet av just sex månader som förbudsperiod beror på att olägenheter kan inträffa under ett evenemang, som är begränsat i tid. Då kan man anta att eventuella missförhållanden kommer att upphöra när evenemanget är avslutat.

Det är kommunen där försäljningsstället finns som ska besluta om förbud eller varning. I vissa fall finns inget fast försäljningsställe, exempelvis för tåg, och då hamnar ansvaret på den kommun där företaget som bedriver försäljningen har sitt säte eller där den fysiska person som bedriver försäljningen är skriven. Om den enskilda personen inte har hemvist i Sverige är det Stockholms kommun som fattar beslut enligt bestämmelsen.

Vad händer om bestämmelserna inte följs?

Försäljning av folköl i strid mot ett förbud räknas som olovlig hantering av alkohol enligt 11 kap. 9 § 2 st. 3 AL.

Lämna över information om misstänkt brott

Om någon säljer folköl utan att först anmäla det till kommunen kan det vara i strid mot alkohollagens bestämmelser. Om du misstänker att en verksamhet bryter mot denna reglering kan du lämna informationen till Polismyndigheten för vidare hantering.

Det finns också en bestämmelse för att motverka så kallad langning. Det innebär att om någon köper ut, överlämnar eller bjuder på folköl till någon under 18 år så kan det vara brottsligt. Det är dock Polismyndigheten som utreder en sådan eventuell överträdelse.

Utöver situationerna ovan finns några andra situationer där överträdelser kan anses vara brottsliga i samband med detaljhandel med folköl. Det gäller om:

  • Folköl säljs till en minderårig eller till en person som är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Folköl förvaras i en butik eller tillhörande utrymmen utan att man har anmält försäljning av folköl i lokalen. Det finns dock ett undantag, så det är inte straffbart om folkölen är avsedd för annat än att säljas.
  • Kommunen har förbjudit detaljhandel med folköl och man ändå säljer folköl i lokalen.

Även i de här fallen kan informationen överlämnas till Polismyndigheten för vidare hantering.

Övriga delar i vägledningen