Provsmakning

Lyssna

Den här vägledningen vänder sig främst till kommunala alkoholhandläggare. Den kan också läsas som information för den som har ett stadigvarande serveringstillstånd, partihandlare samt tillverkare av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.

Vad är provsmakning?

Enligt alkohollagen är provsmakning en särskild form av servering. Syftet med denna form av servering är enligt förarbetena till lagen att en konsument ska få möjlighet att testa en liten mängd av en alkoholdryck eller ett alkoholdrycksliknande preparat i marknadsföringssyfte. Regelverket tar främst sikte på mat- och dryckesmässor samt tillverkare som önskar erbjuda provsmakning på tillverkningsstället. Om till exempel en restaurang med serveringstillstånd önskar ha en vinprovning kan det beroende på utformningen av evenemanget ses som antingen provsmakning eller vanlig servering.

Begreppet provsmakning innebär att det ska handla om små mängder av olika produkter, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Detta anses räcka för att kunna få en uppfattning om kvalitet och smak. Detta gäller oavsett vilken form av alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat som erbjuds. (Prop. 2009/10:125, sid. 113 och 167).

Provsmakning ska alltså inte ersätta andra former av servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Detta innebär bland annat att arrangemanget inte ska leda till berusning hos deltagarna.

Kommunen ansvarar för tillstånd och tillsyn

Ikon med kommunhus.Det är kommunen som ger tillstånd och utövar tillsyn över att alkohollagens krav följs vid provsmakningen.

Vem får anordna provsmakning?

Alkohollagen erbjuder möjlighet att få anordna provsmakning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten för den som

 • har ett stadigvarande serveringstillstånd
 • är partihandlare
 • är tillverkare av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

Om arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd får också erbjuda provsmakning utöver den ordinarie serveringen. Skillnaden mellan provsmakning och ordinarie servering är att vid provsmakning finns inte något matkrav. Förutsättningarna för provsmakningen är att den sker

 • av samma sorts drycker och preparat som framgår av serveringstillståndet
 • i den lokal som tillståndet avser.

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd behöver inte ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning. Däremot ska varje arrangemang anmälas till den kommun där provsmakningsstället finns.

Om arrangören är partihandlare

Den som är partihandlare kan enskilt eller tillsammans med andra partihandlare ansöka om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning i kommunen där provsmakningen ska genomföras.
För att få bedriva partihandel med alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat krävs att Skatteverket godkänt den som ska bedriva partihandeln, som upplagshavare eller registrerad varumottagare.

Om arrangören är tillverkare

En förutsättning för att en tillverkare ska få anordna provsmakning är att råvaror produceras på den egna gården.

Det finns inte närmare beskrivet i vare sig lagtexten eller förarbetena hur detta krav ska tolkas. I en dom från kammarrätten har dock vissa begrepp preciserats.

Rättsfall: Kammarrätten i Stockholm, 24 februari 2015, mål nr 6374-14

Kommunen hade avslagit ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning eftersom bolaget inte kunde anses producera några egna råvaror. Bolaget bestred detta med hänvisning till att de själva odlar den jäst som används vid ölproduktionen.

Kammarrätten konstaterade att "råvaror" och "gård" inte är definierade i lagstiftningen eller förklaras närmare i förarbetena. Det framgår till exempel inte om de egenproducerade råvarorna ska uppgå till viss mängd. Det finns inte heller stöd för att kräva att samtliga råvaror eller en viss given andel av dessa ska vara egenproducerade. Det är dock rimligt att de egenproducerade råvarorna ska ha en betydelse för drycken eller tillverkningsprocessen som inte är oväsentlig. Kammarrätten konstaterar därmed att jäst normalt sett får anses vara en viktig råvara vid tillverkning av öl och därmed en sådan råvara som avses i lagen.

När det gäller ordet gård så hade inte geografisk belägenhet eller fysisk utformning en avgörande betydelse för utgången i målet. Huruvida råvarorna produceras på landsbygden eller i en mer tätbebyggd miljö bör inte påverka tillståndsgivningen. Avgörande bör i stället enligt kammarrätten vara att tillverkaren har en egen produktion av råvaror som inte är av oväsentlig betydelse för den egna tillverkningen av alkoholdrycker samt att provsmakningen äger rum vid tillverkningsstället.

Kammarrätten fann att bolaget uppfyllt kraven i 8 kap. 7 § alkohollagen.

För den som är tillverkare av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat finns det två olika förutsättningar. Det beror på om tillverkaren har ett stadigvarande serveringstillstånd eller inte.

Med stadigvarande serveringstillstånd

Den som tillverkar alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat och har en serveringsrörelse med ett stadigvarande serveringstillstånd i anslutning till tillverkningsstället, får erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna eller preparaten. Detta får göras efter anmälan till kommunen. En förutsättning är att provsmakningen sker i samma lokal som serveringstillståndet avser.

Utan stadigvarande serveringstillstånd

Den som tillverkar alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat och inte har ett stadigvarande serveringstillstånd, kan ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning. Detta tillstånd innebär att tillverkaren får erbjuda provsmakning av de egentillverkade alkoholdryckerna eller alkoholdrycksliknande preparaten vid tillverkningsstället.

Vad gäller för provsmakning av folköl?

Det finns olika förutsättningar för provsmakning av folköl. Det beror på om det är en tillverkare, partihandlare eller någon som har ett stadigvarande serveringstillstånd som står som arrangör.

Tillverkare

För tillverkare av folköl gäller samma regler som för provsmakning av övriga alkoholdrycker. Det krävs till exempel att produkten tillverkas av råvaror från den egna gården och att det finns antingen ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett tillstånd för provsmakning.

Partihandlare och tillståndshavare

Om någon annan vill anordna provsmakning av folköl är rättsläget mer oklart. Det är inte reglerat i alkohollagen om provsmakning av folköl i annat fall än vad som gäller vid tillverkningsställen. Detta innebär troligtvis att det inte är möjligt för andra än tillverkare att erbjuda provsmakning av folköl. Om allmänheten erbjuds att provsmaka folköl av någon annan näringsidkare än den som är tillverkare bör det därmed vara att se som vanlig servering oavsett mängd. Då krävs det till exempel att verksamheten ska bedrivas i lokaler avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och att mat serveras.

Vad ska prövas vid tillstånd om provsmakning?

Partihandlare och tillverkare som inte har ett stadigvarande serveringstillstånd behöver ett särskilt tillstånd för provsmakning. Eftersom även provsmakning är en form av servering är kraven i stort sett desamma som vid ansökan om andra former av serveringstillstånd. Till exempel så ska lämpligheten prövas av

En sak som är annorlunda vid provsmakning är att det inte krävs att mat ska tillhandahållas.

Vilka uppgifter ska finnas i anmälan om provsmakning?

Ikon med kommunhus.Den som har ett serveringstillstånd kan i den lokal som tillståndet gäller anordna provsmakning av de produkter som tillståndet gäller. Innan arrangemanget äger rum måste en anmälan göras till kommunen.

Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2014:8) om lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning framgår vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan om provsmakning. Anmälan ska innehålla

 • tillståndshavarens namn
 • organisationsnummer eller, i fråga om enskild firma, personnummer
 • uppgift om anmälan avser provsmakning
 • uppgift om vilka alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som ska ingå i provsmakningen
 • uppgift om serveringsställe
 • namn på de partihandlare som ska delta som utställare
 • hur ordning och nykterhet ska säkerställas
 • hur betalning ska gå till
 • dag och tid för arrangemanget.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning FoHMFS 2014:8

När anmälan har kommit in till kommunen ska handläggaren se så att alla uppgifter är ifyllda. Sedan kan handläggaren använda informationen för att bedöma om åtgärder behöver vidtas, till exempel om någon specifik information behöver ges till tillståndshavaren eller om tillsyn bör genomföras.

Vad händer om bestämmelserna inte följs?

Om en arrangör inte sköter en provsmakning enligt kraven finns det ingen skillnad på möjligheterna till sanktioner jämfört med övriga innehavare av serveringstillstånd. När det gäller de tillfälliga tillstånden för provsmakning ska samma regler gälla som för tillfälliga serveringstillstånd. Om någon missköter sig inom ramen för ett tillfälligt tillstånd för provsmakning bör det beaktas vid prövningen av kommande ansökningar. (Prop. 2009/10:125, sid. 113)

Vad är en alkoholdryck?

Med alkoholdryck menas en dryck med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker.

Öl i sin tur delas upp i två undergrupper. Öl med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 3,5 volymprocent benämns folköl, och öl med en alkoholhalt över 3,5 volymprocent benämns starköl.

Drycker med en alkoholhalt under 2,25 volymprocent kallas lättdrycker. Dessa regleras inte i alkohollagen.

Vad är ett alkoholdrycksliknande preparat?

Alkoholdrycksliknande preparat är en undergrupp till alkoholhaltiga preparat. Ett alkoholhaltigt preparat är en vara som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel.

Ett alkoholdrycksliknande preparat är att preparat som ur konsumtionssynpunkt kan jämställas med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel. Produkter som har stora likheter med alkoholdrycker kan alltså sannolikt räknas som alkoholdrycksliknande preparat. Som exempel kan nämnas alkoholhaltig glass, frusna drinkar och jello-shots. Till kategorin kan även produkter som har karaktär av någon typ av alkoholhaltigt tilltugg räknas, exempelvis gelégodis med whiskysmak eller oliver med hög alkoholhalt.