Vi förmedlar kunskap om ANDTS

Vi tar fram kunskapsstöd om hälsofrämjande insatser och förebyggande åtgärder. Vi följer även hur användningen och skadorna av ANDTS utvecklas och fördelas mellan grupper i samhället samt orsakerna bakom detta. Kunskapsstödet består bland annat av publikationer, data i våra statistikverktyg och information på vår webbplats.

Nationell samordning och samverkan inom flera områden

Vi verkar för nationell samordning för spel om pengar, arbetet med ANDTS samt inom tillsynsvägledning för alkohol och tobak och liknande produkter. Utöver den nationella samordningen leder och deltar vi i flertalet samverkansgrupper på nationell nivå.

Nationell samordning och samverkan inom ANDTS

De statsbidrag vi fördelar går till förebyggande arbete inom ANDTS

Årligen fördelar vi statsbidrag inom ANDTS till bland annat ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter. Statsbidragen är indelade i projekt-, verksamhets- och organisationsbidrag. Statsbidragen genererar ny kunskap om regionalt och lokalt förebyggande arbete och bidrar till ett hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDTS.

Tillsyn och tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser

Vi utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå inom tillsynsområdena alkohol, tobak, e-cigaretter och liknande produkter. Vi utövar även tillsyn och tillståndsgivning på området hälsofarliga varor.

Nya psykoaktiva substanser kan regleras som narkotika

Vi bevakar och utreder behovet av att klassificera nya psykoaktiva substanser (NPS). Substanserna kan regleras som narkotika eller hälsofarliga varor. En klassificeringsutredning kan starta med ett yttrande från oss om att det finns skäl till att en beslagtagen substans behöver regleras som narkotika eller hälsofarlig vara.

Internationella samarbeten

Vi ingår i olika internationella nätverk och lämnar även återkommande underlag till regeringen inför rapportering till EU, WHO och FN. Vi är nationell kontaktpunkt för EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) och för icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom EU samt WHO. Vi deltar även i Nordiska dimensionens partnerskap för hälsa och välbefinnande (NDPHS) genom bl.a. expertgruppen för alkohol och substansbruk (ASA-EG) samt expertgruppen för icke-smittsamma sjukdomar (NCD-EG).