Vårt arbete inom ANDTS

Lyssna

Vi arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Här berättar vi mer om vad det arbetet innebär och hur vi bidrar till ett långsiktigt och förebyggande arbete inom ANDTS.

Vi förmedlar kunskap om ANDTS

Vi tar fram kunskapsstöd om hälsofrämjande insatser och förebyggande åtgärder. Vi följer även hur användningen och skadorna av ANDTS utvecklas och fördelas mellan grupper i samhället samt orsakerna bakom detta. Kunskapsstödet består bland annat av publikationer, data i våra statistikverktyg och information på vår webbplats.

Uppdrag att stödja genomförandet av ANDTS-politiken

Vi har i uppdrag att stödja genomförandet av politiken på ANDTS-området. Uppdraget innebär att vi ska:

 • verka för en nationell samordning och ett kunskapsbaserat arbete
 • ta initiativ och utforma insatser
 • förvalta och vidareutveckla uppföljningssystemet Indikatorlabbet
 • följa utvecklingen av målet om ett rökfritt Sverige
 • ta fram ändamålsenlig uppföljning inom tobaks- och nikotinområdet
 • årligen följa upp och rapportera det nationella ANDTS-arbetet och utvecklingen av till exempel tillgång, användning och skador kopplat till ANDTS.

I april 2023 lämnade vi två rapporter till regeringen. Den ena rapporten beskriver utvecklingen av användning och skador kopplat till ANDTS baserat på en sammanställning av resultat från nyligen publicerade rapporter och data. Den andra redogör för nationella myndigheters ANDTS-verksamhet under 2022.

 • Utvecklingen i förhållande till ANDTS-politiken 2022

  Publicerad:

  Rapporten beskriver den aktuella situationen och utvecklingstrender inom ANDTS-området utifrån kunskapsunderlag och webbstatistik publicerad av myndigheter och ideella organisationer. I en avslutande…

 • Nationella myndigheters verksamhet inom ANDTS 2022

  Publicerad:

  Rapporten beskriver nationella myndigheters arbete inom området alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) under 2022. Syftet är att redovisa vilket arbete som…

Nationell samordning och samverkan inom flera områden

Vi verkar för övergripande nationell samordning inom ANDTS-området. Vi ansvarar också för nationell samordning inom spel om pengar och inom tillsynsvägledning för alkohol och tobaks- och nikotinprodukter. Utöver den nationella samordningen leder och deltar vi i flertalet samverkansgrupper på nationell nivå.

Nationell samordning och samverkan inom ANDTS

Tillsyn och tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser

Vi utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå inom tillsynsområdena alkohol, tobaks- och nikotinprodukter, e-cigaretter och liknande produkter. Vi utövar även tillsyn och tillståndsgivning på området hälsofarliga varor.

Nya psykoaktiva substanser kan regleras som narkotika

Vi bevakar och utreder behovet av att klassificera nya psykoaktiva substanser (NPS). Substanserna kan regleras som narkotika eller hälsofarliga varor. En klassificeringsutredning kan starta med ett yttrande från oss om att det finns skäl till att en beslagtagen substans behöver regleras som narkotika eller hälsofarlig vara.

Internationella samarbeten

Vi ingår i olika internationella nätverk och lämnar även återkommande underlag till regeringen inför rapportering till EU, WHO och FN. Vi är nationell kontaktpunkt för EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) och för icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom EU samt WHO. Vi deltar även i Nordiska dimensionens partnerskap för hälsa och välbefinnande (NDPHS) genom bl.a. expertgruppen för alkohol och substansbruk (ASA-EG) samt expertgruppen för icke-smittsamma sjukdomar (NCD-EG).