Strategi och handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Lyssna

I januari 2021 lanserade regeringen en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Den kompletterar den nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck från 2014 och ska stärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter med tydliga åtgärder för perioden 2020–2023.

I januari 2021 lanserade regeringen en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Den kompletterar den nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck från 2014 och ska stärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter med tydliga åtgärder för perioden 2020–2023.

I handlingsplanen inkluderas personer med intersexvariation för första gången. I dag finns begränsad kunskap om den gruppens behov.

Fokusområden

I handlingsplanen lyfter regeringen fram följande fokusområden som särskilt viktiga för att främja hbtqi-personer lika rättigheter och möjligheter:

  • Våld, diskriminering och andra kränkningar
  • Unga hbt-personer (numera hbtqi-personer)
  • Hälsa, vård och sociala tjänster
  • Privat- och familjeliv
  • Kulturområdet
  • Civila samhället
  • Arbetslivet
  • Äldre hbtqi-personer

Hbtqi-personer i andra nationella strategier

Homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation ingår som målgrupp i flera nationella strategier. I den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) nämns att hbtqi-personer är en grupp vars hälsa och rättigheter behöver stärkas. Att inte följa normer och förväntningar om könsidentitet, könsuttryck eller sexuell identitet är ofta märkbart för individen och kan leda till utanförskap och utsatthet och vara stigmatiserande. Det kan också få konsekvenser för den sexuella och reproduktiva hälsan och den allmänna hälsan. Homo- och bisexuella och transpersoner skattar sitt allmänna hälsotillstånd lägre än övriga befolkningen och är mer utsatta för exempelvis psykisk ohälsa, diskriminering, sexuella trakasserier och våld. Transpersoner är en extra utsatt grupp, och det är viktigt att säkra rätten till stöd och jämlik vård, med särskild hänsyn till individens kroppsliga integritet. Transpersoner är också en av målgrupperna i den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Internationellt rapporteras hög risk för hivinfektion bland transpersoner, men i Sverige finns inga data om det. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett område som fortsatt kan utvecklas. Det behöver också finnas kunskap om transpersoner och sexuell hälsa.

Hbtqi-personer ingår även i flera andra områden, till exempel psykisk hälsa och suicidprevention och alkohol-, narkotika-, dopings- och tobaksområdet (ANDT).

Läs mer

Mer att läsa inom Hbtqi