Figurer från nationell antibiotikaresistensrapport för E. coli från blododling 2017

Lyssna

Antibiotikaresistensrapport för Escherichia coli, nationell sammanställning från blododling 2017 ligger till grund för dessa figurer och grafer. Totalt inkluderas tio laboratorier i rapporten. Figurerna är avsedda att användas som underlag vid presentationer.

Positiva och negativa odlingar

Figur 1. Positiva, negativa och totalt antal blododlingar 2013-2017. Antalet deltagande laboratorier har varierat under perioden. 2014 ses ett falskt lågt antal negativa odlingar. Felet orsakades av avbrott i leverans av negativa fynd under större delen av året och berörde fem laboratorier.

Länk till figur 1. Positiva och negativa odlingar

Ladda ner figur 1 som bild (Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...)

Artfördelning

Figur 2. Blododling artfördelning 2013-2017. Vanligaste fyndet i blododling oavsett år är E. coli. Laboratorierna har till större del börjat artbestämma gruppen KNS (Staphylococcus koagulasnegativ) vilket leder till att denna grupp minskar.

Länk till figur 2. Artfördelning

Ladda ner figur 2 som bild (Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...)

Resistens enskilt antibiotika

Figur 3. Andel resistenta E. coli från blododling. En stigande trend ses för cefotaxim, ceftazidim, ciprofloxacin och piperacillin-tazobactam. För övriga antibiotika ses ingen signifikant förändring. Resistens mot imipenem och meropenem (karbapenemer) är fortfarande ovanligt. I januari 2017 infördes nya brytpunkter för ciprofloxacin. Det medför att en större andel bedöms som resistenta jämfört med tidigare år även om resistensen skulle vara oförändrad.

Länk till figur 3. Resistens enskilt antibiotika

Ladda ner figur 3 som bild (Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...)

Samtidig resistens

Figur 4. Samtidig resistens hos E. coli mot antibiotika som rekommenderas valda utifrån Stramas rekommendationer för slutenvård. Inga betydande förändringar av resistens för dessa kombinationer ses.

Länk till figur 4. Samtidig resistens

Ladda ner figur 4 som bild (Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...)

Samtidig känslighet

Figur 5. Samtidig känslighet hos E. coli för två antibiotikagrupper. Cirka 90 procent av alla fynd är samtidigt känsliga mot dessa antibiotikagrupper.

Länk till figur 5. Samtidig känslighet

Ladda ner figur 5 som bild (Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...)

Samtidig resistens

Figur 6. Samtidig resistens hos E. coli från blododling för fem respektive sex antibiotikagrupper. Mindre än en procent av fynden är samtidigt resistenta mot dessa antibiotikagrupper.

Länk till figur 6. Samtidig resistens

Ladda ner figur 6 som bild (Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...)

Samtidig känslighet

Figur 7. Samtidig känslighet hos E. coli för fem respektive sex antibiotikagrupper. Över 65 procent av alla fynd är samtidigt känsliga mot dessa antibiotikagrupper.

Länk till figur 7. Samtidig känslighet

Ladda ner figur 7 som bild (Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...)

Resistens enskilt antibiotika per laboratorium

Figur 8. Andel resistens hos E. coli för respektive deltagande laboratorium och nationellt. För flertalet av resistensnivåerna överlappar konfidensintervallen mellan laboratorierna, d.v.s. det är inga säkra skillnader när det gäller dessa antibiotika.

Länk till figur 8. Resistens enskilt antibiotika per laboratorium

Ladda ner figur 8 som bild (Högerklicka på bilden och välj Spara bild som...)

Rapporter från Svebar

Från Svebar tar vi årligen ut både nationella och lokala rapporter som omfattar respektive deltagande laboratorium. Rapporterna innehåller data från fem år, både för resistens mot enstaka antibiotikum och samtidig resistens mot flera antibiotika. De finns tillgängliga som både PDF- och Excelfiler.

Kontakt

För frågor om innehåll samt tekniska frågor.

svebar@fohm.se

Mer att läsa inom Svebar