• Under årliga epidemier (säsongsinfluensa)
  I vanliga fall används antiviraler i begränsad utsträckning. De erbjuds främst till patienter som av olika skäl riskerar att bli svårt sjuka av influensa om de får den. Personer som tillhör sådana så kallade riskgrupper har någon annan bakomliggande faktor, t ex hälsotillstånd, som kan göra influensan allvarligare för dem. För mycket sjuka personer kan antiviraler ha viss effekt och används i viss utsträckning, även om effekten varit svår att visa i kontrollerade studier. Antiviraler har däremot mycket begränsad effekt hos friska personer med okomplicerad influensasjukdom och används därför sällan i dessa sammanhang.

  Under en pandemi
  Vid en pandemi kan antiviraler användas för att dels skydda individer i riskgrupp i väntan på ett vaccin, dels behandla de som löper risk för allvarlig sjukdom eller död om de får influensa. Vid en pandemi kan behovet av antiviraler komma att öka mycket snabbare än vad läkemedelsmarknaden klarar av att tillgodose, eftersom användningen och produktionen av antiviraler normalt är begränsad. Därför finns nationella beredskapslager av antiviraler.

  En influensapandemi kan innebära att en betydligt större andel av befolkningen blir mycket sjuka och antiviraler kan då vara viktiga för att minska dödlighet i denna grupp. Stora delar av befolkningen kan bli sjuka samtidigt och då kan även små effekter för enskilda vara viktiga på samhällsnivå för att kunna upprätthålla samhällsviktig service. Det kan också finnas delar av befolkningen där det kan vara relevant att ge antiviraler i förebyggande syfte. Det är svårt att förutsäga effekter av användning av antiviraler under en pandemi eftersom sjukdomen har varierat mycket under de pandemier vi har kunskap om. Studier och erfarenhet av effekter på den årliga influensan ger bara begränsad kunskap om effekterna under en pandemi.

  Uppdaterad: 2020-11-17 12:54

  Direktlänk till frågan