Analyser och prognoser om covid-19

Lyssna

Som stöd för bedömning av åtgärder använde Folkhälsomyndigheten verktyg och modeller för att göra trendanalyser och prognoser. På denna sida presenteras en sammanställning av covid-19 relaterade analyser och rapporter som genomförts vid Folkhälsomyndigheten.

Aktuellt reproduktionstal (R-tal)

R-tal (aktuellt reproduktionstal) rapporterades veckovis fram till vecka 37 2022.

Trendanalyser per region

Trendanalyser per region rapporterades veckovis fram till vecka 10 2022.

 • Epidemins utveckling per region till och med 2022-03-09 (Filens namn: epidemins-utveckling-per-region-till-och-med-2022-03-09.pdf)

Andel orapporterade fall

Vi presenterade i mars 2022 två metoder för att uppskatta andelen orapporterade fall av covid 19. Metoderna använder sig av de dagligt rapporterade fallen och de undersökningar av förekomst av covid-19 som Folkhälsomyndigheten genomfört. Metoderna, presenteras tillsammans med resultaten och känslighetsanalyser.

 • Estimating the fraction unreported covid-19 cases (Filens namn: estimating-the-fraction-unreported-covid-19-cases.pdf)

Modellering av vaccinationer mot covid-19

Vi analyserade i januari 2022 effekten av att vaccinera personer i gruppen 5-11 år. I den tekniska rapporten, bilagan, presenteras metod och data för modelleringen.

 • Vaccination mot covid-19 till barn yngre än 12 år – Beslutsunderlag januari 2022 (artikelnr. 22006)

Vi analyserade i september 2021 effekten av att vaccinera personer i gruppen 12-15 år. I den tekniska rapporten, bilagan, presenteras metod och data för modelleringen.

 • Covid-19-vaccination av barn från 12 år i Sverige – beslutsunderlag september 2021 (artikelnr. 21205)

I mars 2021 presenterade vi olika vaccinationsscenarier för att undersöka hur smittspridningen av covid-19 påverkas av vaccination.

Vaccination mot covid-19

Inläggningar på sjukhus

Vi predikterade fram till vecka 10 2022 antalet nya inläggningar på sjukhus genom att applicera skattad risk för sjukhusinläggning (uppdelat på slutenvård och intensivvård) på rapporterade fall och skattade fall (utifrån regional trend) per åldersgrupp. Vi antog en fördröjning, mellan inrapportering av fall och inläggning på sjukhus, med 7 dagar för slutenvård och 10 dagar för intensivvård.

 • Prognoser inläggningar på intensivvårdsavdelning (IVA) till följd av covid-19, vecka 9 (Filens namn: prognoser-for-inlaggningar-pa-sjukhusens-intensivvardsavdelningar-vecka-9-20220302.pdf)
 • Prognoser inläggningar på vanlig vårdavdelning till följd av covid-19, vecka 9 (Filens namn: prognoser-for-inlaggningar-pa-sjukhusens-vanliga-vardavdelningar-vecka-9-20220302.pdf)
 • Prognoser för inläggningar på sjukhusen, vecka 9 (Filens namn: prognoser-for-inlaggningar-pa-sjukhusen-vecka-9-20220302.xlsx)

Scenarier inom två regeringsuppdrag

Inom regeringsuppdragen att ta fram och löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver presenterade vi 13 scenarier, två interimsrapporter och en fördjupningsanalys kring klusterutbrott.

Inom regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 (2020) modellerade vi spridningen det kommande året. I rapporten från augusti 2020 presenterades tre scenarier för fortsatt spridning fram till september 2021.

Tidigare modellering och scenarier

I juli 2020 presenterade vi modellering av smittspridning i Stockholms län, i Dalarna, i Skåne och i Västra Götaland, baserat på inrapporterade fall och genomförd PCR-undersökning.

Estimates number infected covid-19 outbreak Dalarna, Skåne, Stockholm, Västra Götaland regions, Sweden

Vi analyserade utvecklingen av smittspridningen sommar och höst 2020 och presenterade i juni 2020 tre scenarier med olika antaganden om kontaktintensitet och resande:

I april 2020 presenterade vi en första modellering av spridningen i Stockholms län.

I september 2022 jämförde vi simulerade scenarier med faktiskt utfall (observerade fall):

 • Jämförelse mellan observerade data mellan scenarier och utfall till och med 2022-09-15  (Filens namn: ru11_jamforelse_mot_observerade_data_20220915.pdf)

Antal fall och antal testade

Till vecka 35 2022 presenterade vi data över antal fall och antal testade per vecka och åldersgrupp med så kallade heat maps.

 • Bekräftade covid-19 fall och testning för SARS-CoV-2 per åldersgrupp och vecka i Sverige, v. 40 2021 till och med v. 35 2022 (2022-09-12) (Filens namn: svenska---english---testing-and-incidence-by-age-and-week-2022v10-to-2022v35.pdf)

Rörelse- och resemått

Ett urval av mått på rörelse och resande i olika delar av Sverige och Norden.

Rapport om rörelse- och resemått

Övrig covid-19 modellering

Som del i en större rapport om konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19 modellerade vi tre scenarier för vår och sommar 2020.

Dödlighet och letalitet

 • Jämförelse av olika mått på covid-19-dödsfall, vecka 12-50 under 2020 (Filens namn: jamforelse-av-olika-matt-pa-covid-19-dodsfall.pdf)
 • Skattning av letaliteten för covid-19 i Stockholms län
 • The infection fatality rate of COVID-19 in Stockholm – Technical report (artikelnr. 20094-2)

Överdödlighet

Vi analyserar överdödligheten löpande med hjälp av MOMO-modellen. Följande rapport, som uppdateras veckovis, ställer överdödligheten i relation till avlidna bekräftade covidfall.

Rapport om överdödlighet till och med vecka 3, 2024 (PDF, 593 kB)

Veckovis överdödlighet från vecka 1 2020 till och med vecka 8 2023 (Excel, 21 kB)

Vårdbelastning – presentation av den aktuell beläggning

Till vecka 11 2022 rapporterade vi veckovis aktuell vårdbeläggning. Varje vardag inhämtades antalet inneliggande inom slutenvård för covid-19 från respektive regions informationshemsidor.

 • Vårdbelastning aktuell beläggning över tid, 2022-03-11 (Filens namn: vardbelastning-aktuell-belaggning-over-tid-2022-03-11.pdf)
 • Underlag för Vårdbelastning aktuell beläggning över tid, 2022-03-11 (Filens namn: vardbelastning-underlag-aktuell-belaggning-over-tid-2022-03-11.xlsx)

Filerna "Intensivvårdsavdelningen (IVA) jämförelse per region" samt "Slutenvård (SV) jämförelse per region" presenterar grafer som jämför faktiskt antal nya fall per vecka inom slutenvård (SV) och intensivvårdsavdelningen (IVA) per region med modellerat antal fall i scenario 1 och 2 från regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

 • Intensivvårdsavdelningen (IVA) jämförelse per region tom v 45 (Filens namn: iva-jamforelse-per-region-tom-v-45.pdf)
 • Slutenvård (SV) jämförelse per region tom v 45 (Filens namn: sv-jamforelse-per-region-tom-v45.pdf)

Rapporter och undersökningar

Stöd för planering av vårdresurser

Som stöd till sjukvårdsregionerna beräknade Folkhälsomyndigheten våren 2020 hur en samhällsspridning av covid-19 skulle kunna påverka behovet av vårdplatser i respektive region. Första rapporterna, baserade på data från Wuhan presenterades i mars 2020. Andra omgången rapporter, baserade på data från Italien, presenterades i april 2020. I maj presenterades rapporter baserade på svenska data.

 • Vårdbehov – scenarier om vårdbelastning baserat på svenska data 2020-05-14 (Filens namn: vardbehov-scenarier-vardbelastning-baserat-svenska-data-20200514.pdf)
 • Vårdbehov – scenarier Sverige, grafer 2020-05-14 (Filens namn: vardbehov-scenarier-sverige-grafer-20200514.pdf)
 • Vårdbehov – scenarier Sverige, tabeller IVA12, 2020-05-14 (Filens namn: vardbehov-scenarier-sverige-tabeller-iva12-2020-05-14.zip)
 • Vårdbehov – scenarier Sverige, tabeller IVA14, 2020-05-14 (Filens namn: vardbehov-scenarier-sverige-tabeller-iva14-2020-05-14.zip)
 • Vårdbehov - scenarier om vårdbelastning baserat på data från Lombardiet 2020-04-03 (Filens namn: skattning-av-behov-av-slutenvardsplatser-covid-lombardiet.pdf)
 • Vårdbehov - scenarier Lombardiet, grafer 2020-04-03 (Filens namn: vardbehov-scenarier-om-vardbelastning-baserat-pa-data-fran-lombardiet.pdf)
 • Vårdbehov - scenarier Lombardiet, tabeller 2020-04-03 (Filens namn: vardbehov-scnenarier-om-vardbelastning-lombardiet-tabeller.zip)
 • Vårdbehov - scenarier om vårdbelastning baserat på data från Wuhan 2020-03-20 (uppdaterad 2020-03-27) (Filens namn: skattning-av-vardplatsbehov-folkhalsomyndigheten.pdf)
 • Vårdbehov - scenarier Wuhan, grafer 2020-03-20 (Filens namn: vardbehov-scenarier-wuhan-grafer-2020-03-nn.pdf)
 • Vårdbehov - scenarier Wuhan, tabeller 2020-03-20 (Filens namn: vardbehov-scenarier-wuhan-tabeller.zip)