Vartefter ny information om spridningsmönster och sjukdomsförlopp för covid-19 blir tillgängliga kan antaganden förbättras och prognoser uppdateras. Här är en sammanställning av aktuella analyser och rapporter från Folkhälsomyndigheten.

Aktuellt reproduktionstal (R-tal)

Skattning av det momentana reproduktionstalet för riket, 2022-01-12 (PDF, 545 kB)

Skattning av det momentana reproduktionstalet för regioner, 2022-01-12 (PDF, 2,2 MB)

Skattning av det momentana reproduktionstalet för riket, 2022-01-12 (Excel, 51 kB)

Skattning av det momentana reproduktionstalet för regioner, 2022-01-12 (Excel, 924 kB)

Trendanalyser per region

Epidemins utveckling per region 2022-01-12 (PDF, 881 kB)

Prognoser och scenarier

Vaccination av barn från 12 år i Sverige

Vi har analyserat effekten på fortsatt smittspridning av covid-19 av att vaccinera personer i gruppen 12-15 år. I den tekniska rapporten, som är en bilaga till underlaget om covid-19-vaccination av barn från 12 års ålder i Sverige, presenteras metod och data för modelleringen.

Covid-19-vaccination av barn från 12 år i Sverige – beslutsunderlag september 2021

Inläggningar på sjukhus

Vi predikterar nya inläggningar på sjukhus genom att applicera skattad risk för sjukhusinläggning (uppdelat på slutenvård och intensivvård) på rapporterade fall och skattade fall (utifrån regional trend) per åldersgrupp. Vi har antagit en fördröjning mellan inrapportering av fall i SmiNet och inläggning på sjukhus, med 7 dagar för slutenvård och 10 dagar för intensivvård.

Prognoser inläggningar på intensivvårdsavdelning (IVA) till följd av covid-19, vecka 2 (PDF, 2,2 MB)

Prognoser inläggningar på vanlig vårdavdelning till följd av covid-19, vecka 2 (PDF, 2,4 MB)

Prognoser för inläggningar på sjukhusen, vecka 2 (Excel, 106 kB)

Regeringsuppdrag löpande uppdatering av scenarier

Inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver presenterar vi löpande scenarier för fortsatt spridning av covid-19.

Vi jämför simulerade scenarier med utfall (observerade fall):

Jämförelse mellan observerade data mellan scenarier och utfall, till och med 2022-01-16 (PDF, 126 kB)

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har skapat olika vaccinationsscenarier för att undersöka hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 påverkas av vaccination.

Sammanfattning av aktuell vaccinationstäckning mot covid-19 i Sverige

Vaccination mot covid-19

Heat maps – fall och testning

Vi presenterar data över antal fall och antal testade per vecka och åldersgrupp med så kallade heat maps.

Bekräftade covid-19 fall och testning för SARS-CoV-2 per åldersgrupp och vecka i Sverige, v40 2021 till och med v1 2022 (2022-01-14) (PDF, 536 kB)

Rörelse- och resemått

Ett urval av mått på rörelse och resande i olika delar av Sverige och Norden.

Rapport om rörelse- och resemått

Tidigare modellering

Som del i en större rapport om konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19 har vi modellerat tre scenarier, ett scenario 0 (baseline) och två kontrafaktiska, för vår och sommar 2020. I scenario 1 och 2 modelleras att gruppen hade fler kontakter än i baseline.

Vi har tagit fram tre scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 september 2021. Rapporten är en del i regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19:

Vi har analyserat utvecklingen av smittspridningen av covid-19 sommar och höst 2020 under tre olika scenarier om kontaktintensitet och resande:

Simulering av smittspridning i Stockholms län, och även Dalarna, Skåne och Västra Götaland, baserat på inrapporterade fall och genomförd PCR-undersökning.

Dödlighet

Jämförelse av olika mått på covid-19-dödsfall, vecka 12-50 under 2020 (PDF, 545 kB)

Letalitet

Överdödlighet

Vi analyserar överdödligheten löpande med hjälp av MOMO-modellen. Följande rapport, som uppdateras veckovis, ställer överdödligheten i relation till avlidna bekräftade covidfall.

Rapport om överdödlighet till och med vecka 51 (2022-01-13) (PDF, 826 kB)

Vårdbelastning – aktuell beläggning

Varje vardag inhämtas för regionerna antalet inneliggande inom slutenvård för covid-19 från respektive regions informationshemsidor. Viss eftersläpning kan förekomma beroende på när regionernas uppgifter uppdateras.

Figurerna i följande länk visar beläggning av slutenvårdsplatser i orange, slutenvårdsplatser inom vanlig vårdavdelning i lila, och slutenvårdsplatser inom intensivvårdsavdelning visas i grönt.

Första figuren är uppdelad i tre delar, vänstra delen visar antalet för hela riket, mittersta delen visar antalet för riket exklusive Stockholm, högra delen visar antalet enbart för Stockholm. Efterföljande figurer visar beläggning per region.

Vårdbelastning aktuell beläggning över tid, 2022-01-17 (PDF, 234 kB)

Följande fil presenterar siffrorna som ligger till underlag för ovanstående figurer:

Underlag för Vårdbelastning aktuell beläggning över tid, 2022-01-17 (Excel, 616 kB)

Nedan presenterar grafer som jämför faktiskt antal nya fall per vecka inom slutenvård (SV) och intensivvårdsavdelningen (IVA) per region med modellerat antal fall i scenario 1 och 2 från regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Intensivvårdsavdelningen (IVA) jämförelse per region tom v 45 (PDF, 47 kB)

Slutenvård (SV) jämförelse per region tom v 45 (PDF, 49 kB)

Rapporter och undersökningar

Stöd för planering av vårdresurser

För att ge de 21 sjukvårdsregionerna ett bra underlag för planering av vårdresurser har Folkhälsomyndigheten beräknat hur en samhällsspridning av covid-19 kan påverka behovet av vårdplatser i respektive region. Behovet är uppdelat på slutenvård och IVA.

Vårdbehov – scenarier om vårdbelastning baserat på svenska data 2020-05-14 (PDF, 282 kB)

Vårdbehov – scenarier Sverige, grafer 2020-05-14 (PDF, 142 kB)

Vårdbehov – scenarier Sverige, tabeller IVA12, 2020-05-14 (Compressed files, 230 kB)

Vårdbehov – scenarier Sverige, tabeller IVA14, 2020-05-14 (Compressed files, 231 kB)

Vårdbehov - scenarier om vårdbelastning baserat på data från Lombardiet 2020-04-03 (PDF, 726 kB)

Vårdbehov - scenarier Lombardiet, grafer 2020-04-03 (PDF, 217 kB)

Vårdbehov - scenarier Lombardiet, tabeller 2020-04-03 (Compressed files, 694 kB)

Vårdbehov - scenarier om vårdbelastning baserat på data från Wuhan 2020-03-20 (uppdaterad 2020-03-27) (PDF, 389 kB)

Vårdbehov - scenarier Wuhan, grafer 2020-03-20 (PDF, 181 kB)

Vårdbehov - scenarier Wuhan, tabeller 2020-03-20 (Compressed files, 678 kB)

Läs mer